Boekaankondiging: Havezate Oosterbroek, een beschrijving van de eigenaren en hun families

Dit najaar verschijnt mijn werkje over de Drentse havezate Oosterbroek. Deze havezate, wordt al in het begin van de 17e eeuw als zodanig genoemd.

Sinds ik met mijn moeder als kind Oosterbroek bezocht, heb ik een interesse in deze “Havezate”. Mijn betovergrootvader was een van de eigenaren en mijn moeder vertelde mij allerlei boeiende verhalen over deze bijzondere man.

Wapen ontworpen voor de havezate Oosterbroek door de heraldicus P. Bultsma-Vos

Hoewel er het een en ander geschreven is over de Drentse havezaten, is er niet al te veel bekend over de families die op de havezaten woonden. Veelal is de beschrijving beperkt tot een lijst (al dan niet compleet) met eigenaren, soms voorzien van enige achtergrondinformatie over beroep en sociale komaf. Het is echter interessant om wat meer speurwerk te verrichten naar de bewoners en hun gezinnen. Hierdoor wordt meer inzicht verkregen in de sociaal-culturele context waarin de havezate en het bezit hiervan geplaatst kan worden. Ook werpt het soms een licht op de wijze waarop het bezit van de havezate tot stand kwam.

In het licht van het voorgaande, heb ik per opvolgende eigenaar een genealogisch fragment opgenomen, waar mogelijk voorzien van portretten en een familiewapen. Enige korte historische en juridische inleidingen gaan hieraan vooraf. Bij sommige personen of families is een wetenswaardigheid toegevoegd in cursief.

Havezathe (Ridderschap), Vestibule Oosterbroek, van A.H. van Bergen, (gem. Eelde), prov. Drenthe, Holland. 1902.

Hoewel havezaten geen heraldische traditie kenden, is in 2016 ter gelegenheid van het 125-jarig bestaan van VNN een wapen ontworpen voor de havezate door de heraldicus P. Bultsma-Vos. Het wapen is hierboven weergegeven en symboliseert het samengaan van de originele oorsprong met het huidige gebruik.

Vanaf 1993 was Bultsma officieel wapentekenaar van de Hoge Raad van Adel (E. Wolleswinkel, Wapentekenaars van de Hoge Raad van Adel, in: Wapenregister van de Nederlandse adel. Hoge Raad van Adel 1814 – 2014. [Zwolle, 2014], pp. 633-640). Hij werd bekend door de wapentekeningen die hij ontwierp voor enkele leden van de koninklijke familie: Máxima Zorreguieta (2002); de kinderen uit het huwelijk van Willem-Alexander der Nederlanden en Máxima Zorreguieta (2003); het grafelijk geslacht Van Oranje-Nassau van Amsberg, voor nageslacht van prins Friso van Oranje-Nassau van Amsberg (2005).

Advertenties

De huidige juridische status van Nederlandse heerlijkheidsrechten

Gerard Martinus (Gerry) del Court van Krimpen, heer van Krimpen (1889 – 1944). Del Court behoorde tot een Amsterdams regentengeslacht.

In het werk van C.E.G. ten Houte de Lange, ‘Heerlijkheden in Nederland‘ wordt een heerlijkheid beschreven als: “een conglomeraat van rechten en plichten die betrekking hebben op het bestuur van een bepaald territorium en die in particuliere handen zijn” . Door de hoogleraar A.S. de Blecourt wordt een heerlijkheid in subjectieve zin gedefinieerd als het recht om regeermacht uit te oefenen (aanvankelijk van overheidswege, later door particulieren) met daaraan verknochte heerlijke rechten, krachtens een absoluut vermogensrecht. Heerlijkheid in objectieve zin is het grondgebied, waarbinnen heerlijke rechten kunnen worden uitgeoefend. Het is interessant om na te gaan in hoeverre heerlijke rechten momenteel nog juridische waarde hebben.

Rechtshistorische aspecten

In de nieuwe rechtsorde van 1795, die in Nederland de Bataafse Republiek invoerde, was het instituut van de ambachtsheerlijkheden moeilijk te verenigen met Liberté, égalité, fraternité. In dat licht  beoogde de Staatsregeling van 1798 definitief een einde te maken aan heerlijke rechten. De eigenlijke heerlijkheden in institutionele zin werden direct afgeschaft en de gevolgen werden voor voor onwettig verklaard. Bepaalde rechten werden met name genoemd, maar voor de zekerheid werd alles nog maar een keer samengevat in een soort technisch-juridische formule, die voor waterdicht werd gehouden: “mitsgaders alle andere regten en verplichtingen, hoe ook genoemd, uit het leenstelsel of leenrecht afkomstig, en die hunnen oorsprong niet hebben uit een wederzijdsch, vrijwillig en wettig verdrag”. Iedereen mocht nog wel op zijn eigen grond jagen. De honoraire (“honorabele”) rechten werden afgeschaft zonder enige schadevergoeding. Voor de geldelijke (“profitabele”) rechten moest binnen zes maanden na datum opgave worden gedaan.

In de nieuwe Staatsregelingen van 1801 en 1805 is de grondgedachte uit 1798 geheel overgenomen. Volgens de regeling van 1801 werd het leenrecht volledig afgeschaft. Alle leenroerige goederen werden als allodiaal (= vrije, oorspronkelijke, erfelijke eigendom van de bezitter) bestempeld. De wet zou aan de leenheren (feodaal) een schadeloosstelling toekennen. Dit laatste is in de Staatsregeling van 1805 nogmaals toegezegd, maar met de uitvoering is nooit een begin gemaakt. Deze bepalingen leidden er wel toe, dat de Hoge Raad in 1882 besliste, dat de rechten van de ambachtsheren in 1798 niet vervallen waren, maar dat zij mede door de regelingen van 1801 en 1805, van feodaal tot allodiaal geworden waren. In 1803 bracht de Raad van Binnenlands Bestuur het advies uit, dat een schadevergoeding voor het gemis der “eigenlijk gezegde” rechten (voortkomend uit de jurisdictie) billijk was te achten. Van de andere rechten oordeelde de Raad er een groot deel in strijd met de burgerlijke vrijheid waren. Deze rechten zouden afkoopbaar gesteld moeten worden.

Tot een genuanceerder advies kwamen in 1803 de landsadvocaten in hun rapport aan het Departementaal Bestuur van Holland. Volgens hen bestond er een recht op schadevergoeding, dat trouwens in de wet was vastgelegd. De financiën van de staat lieten dit echter niet toe.

Op 9 juni 1806 herstelde de regering de ambachtsheren in een deel van hun oude rechten. Voordat aan de nieuwe wet uitvoering was gegeven, werd Lodewijk Napoleon gekroond tot koning van Holland. De nieuwe koning wilde de afschaffing van alle heerlijke rechten tegen een schadevergoeding. Dit ging recht tegen het ontwerp van wet in. De koning droeg de Staatsraad op een nieuw voorstel te formuleren. In 1809 is een ontwerp aangeboden, dat in de grote lijn neerkwam op de afschaffing van de jurisdictie en de bevoegdheden, maar de profitabele rechten voor een groot deel wilde handhaven. Aan dit ontwerp onthield Lodewijk Napoleon zijn goedkeuring. Toen in 1810 Holland bij het Keizerrijk werd ingelijfd, besliste de Raad van Ministers het ontwerp tot regeling van de heerlijke rechten aan te houden. De wetten van het Keizerrijk, die sindsdien voor het land van toepassing waren, raakten de vroegere heerlijke rechten nergens direct. Alleen voor het recht van aanwas is een Keizerlijk decreet van betekenis geweest. In 1813, toen het Koninkrijk der Nederlanden ontstond, was in feite nog niets veranderd sinds de onduidelijke Staatsregeling van 1798 (een omvangrijke en ingewikkelde materie) wel was omgeploegd, maar niet geregeld.

Actuele status van heerlijke rechten

Apollonius Jan Cornelis Lampsins (1754 – 1834), Baron van Tobago (Lodewijk XIV, 1662), heer van Swieten. Lampsins behoorde tot de Zeeuwse redersfamilie.

Van oudsher zijn aan genoemde goederen verbonden zogenoemde eigenlijke heerlijke rechten en heerlijkheidsgevolgen (accrochementen), ook wel oneigenlijke heerlijke rechten genaamd. De eigenlijke heerlijke rechten waren oudtijds de in de handel zijnde rechten op overheidsgezag. Begunstigd door de omstandigheid dat in het oud-vaderlandse recht ten tijde van de Republiek geen scherp onderscheid werd gemaakt tussen privaat- en publiekrecht, hebben deze rechten zich tot de Bataafse omwenteling onverkort weten te handhaven. Met artikel 24 van de Burgerlijke en Staatkundige Grondregels van de Staatsregeling van 1798 werden zij afgeschaft,¹ maar zestien jaar later bij Souverein Besluit van 26 maart 1814 (Stb. 1814, 46) in getemperde vorm hersteld, namelijk als recht van voordracht voor de vervulling van belangrijke gemeentebedieningen en als recht tot aanstelling in kleinere gemeentebedieningen. Deze rechten werden bij de grondwetsherziening van 1848 afgeschaft ingevolge het eerste lid van het toenmaals ingevoegde additionele artikel. Bij de grondwetsherziening van 1922 werd de werking van deze bepaling uitgebreid tot het kerkelijk collatierecht (het recht iemand in een kerkelijke betrekking voor te dragen of te benoemen). De afschaffing van de in het eerste lid van additioneel artikel I vermelde rechten heeft dus in 1848 respectievelijk 1922 definitief zijn beslag gekregen.

De overige, de zogenaamde oneigenlijke heerlijke rechten, zijn de rechten die de heer kon uitoefenen naast zijn recht op overheidsgezag. Evenals de eigenlijke heerlijke rechten waren dit oudtijds zaken in de handel. De Staatsregeling van 1798 bevatte een drietal bepalingen welke de hier bedoelde rechten limiteerden, namelijk de artikelen 25, 27 en 53 van de Grondregels.²

Als gevolg van de verwarrende redactie van artikel 25 bleef voor tal van rechten grote onzekerheid bestaan. Voor wat betreft een aantal heerlijkheidsgevolgen, bijvoorbeeld het veerrecht, het recht op aanwassen en rechten betreffende dijken en wegen, kan wel als vaststaand worden aangenomen dat zij zijn blijven bestaan. Het eerdergenoemd Souverein Besluit van 26 maart 1814 herstelde onder andere de jacht- en visrechten.

Bij de grondwetsherziening van 1848 werd het niet noodzakelijk geoordeeld de oneigenlijke heerlijke rechten te schrappen, zoals dit met de nog resterende eigenlijke heerlijke rechten geschiedde. De wetgever zou zulks desgewenst later wel kunnen doen. In het tweede lid van het additionele artikel werd dit tot uitdrukking gebracht. Het artikellid maakt tevens gewag van schadeloosstelling van de eigenaren.

Sindsdien heeft de wetgever enige regelingen getroffen (de Verenwet (Wet van 5 juli 1921, Stb. 1921, 838), de eigenlijke heerlijke rechten 1923 (Wet van 2 juli 1923, Stb. 1923, 331) en verschillende opeenvolgende visserijwetten (laatstelijk de Wet van 30 mei 1963, Stb. 1963, 312)). Geheel verdwenen zijn de oneigenlijke heerlijke rechten echter nog niet, al worden zij niet geheel door oud-vaderlands recht beheerst (vgl. HR 20 februari 1931, NJ 1931, blz. 1563, handelend over een heerlijk visrecht). Nog bestaande oneigenlijke heerlijke rechten kunnen in de praktijk worden opgevat als gewone zakelijke rechten (Kamerstukken II 1976-1977, 14 457 (eerste lezing)).

De aard van genoemde rechten staat eraan in de weg dat het kan tenietgaan doordat er het gedurende lange tijd geen gebruik van wordt gemaakt; “non-usus”. De omstandigheid dat het bestaan van de rechten niet kan afleiden uit de openbare registers, brengt niet mee dat aangenomen moet worden dat de rechten niet (meer) bestaan (zie onder meer Gerechtshof Amsterdam 23 maart 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BM9231 en Gerechtshof Amsterdam 2 oktober 2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:BY1161).

Door de advocaat J. van Wassenaer wordt in “Van Adel”, Nieuwsbrief van de Nederlandse Adelsvereniging, zomer 2017 (p. 44) de vraag gesteld of heerlijke rechten zijn afgeschaft.

Met name na de Tweede Wereldoorlog werd, net als onze “gewone” adellijke titels, het voeren van de titel “Heer van ..” veelal maar beter achterwege gelaten. Ook hier lijkt echter te gelden, dat er zich sinds eind jaren negentig een kentering in de belangstelling voordoet. Zelfbewustzijn en historisch besef zullen hieraan zeker (mede) debet zijn. Leek voorheen het vaste credo: “de Heerlijke rechten zijn afgeschaft!”, sindsdien is het meer een vráág: “zijn die Heerlijke rechten nu eigenlijk afgeschaft?”

Van Wassener meent op basis van een overgangsartikel in het BW het antwoord te hebben gevonden, wat talloze deskundigen kennelijk over het hoofd hebben gezien.

Welnu: ze zijn afgeschaft maar korte tijd later ook weer herboren (…).

Artikel 150, eerste lid, van de Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek (van 3 april 1969) verklaart de van vóór 1838 bestaande oude zakelijke rechten tot register- goederen, hetgeen betekent, dat hun bestaan wordt erkend en dat levering (derhalve niet de verkrijging onder al- gemene titel) slechts kan geschieden door een notariële akte, gevolgd door de inschrijving in de openbare registers (kadaster).

Zoals hierboven uiteengezet, is dit onjuist. Het betreft hier alleen de restanten van heerlijke rechten in de vorm van zakelijke rechten. Het kenmerk van de heerlijke rechten, namelijk het overheidsgezag, is niet meer aan de orde. Het zijn dus geen heerlijke rechten meer, maar zakelijke rechten, die hun oorsprong in heerlijke rechten hebben gehad.

Naamsgebruik

Mr. A.J.F. Fokker, heer van Crayestein en Rengerskerke (1857-1929), lid Eerste Kamer.

In Nederland was het gebruikelijk dat de eigenaar van een heerlijkheid de naam daarvan achter zijn geslachtsnaam voegde om aan te geven dat hij de heer was van de betreffende heerlijkheid. Deze toevoeging maakte geen deel uit van zijn wettelijke geslachtsnaam en is te beschouwen als een eigendomsaanduiding. De circulaire die de minister van justitie in 1858 rond liet gaan, dat in officiële stukken een naam van een heerlijkheid nooit als deel van een geslachtsnaam mocht worden opgenomen, werd in de praktijk vaak genegeerd. Aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand werd vaak de naam van de heerlijkheid ten onrechte als deel van de geslachtsnaam opgegeven en vervolgens door de ambtenaar ingeschreven. Aan deze onjuiste opgave kon de betrokkene geen rechten ontlenen. In de praktijk was de kans groot dat in latere akten de onjuiste naam werd overgenomen, net zolang tot een ambtenaar een onderzoek deed naar de naam. Er zijn dus voorbeelden te noemen van geslachtsnamen waaraan de naam van de heerlijkheid is toegevoegd zonder dat er sprake is geweest van een Koninklijk Besluit.

Het stond mensen wel vrij om zich, zolang het geen officiële stukken betrof, te schrijven en ook te noemen met de naam van de heerlijkheid achter de geslachtsnaam.

Bij de invoering van de Burgerlijke Stand in 1811 was het gebruikelijk dat de eigenaar van de heerlijkheid de naam van zijn heerlijkheid achter zijn geslachtsnaam voegde met daartussen het woord van. Kinderen van de heer lieten tussen hun geslachtsnaam en de naam van de heerlijkheid het woord tot zetten.

Tegenwoordig geldt de ongeschreven regel dat iemand die een heerlijkheid alleen bezit, de aanduiding van heer of vrouwe van gevolgd door de naam van de heerlijkheid voert. Als er sprake is van een gemeenschappelijk bezit, noemen de eigenaren zich heer of vrouwe in gevolgd door de naam van de heerlijkheid. Volgens het huidige naamrecht maakt de naam van de heerlijkheid geen deel meer uit van de geslachtsnaam. De aanduiding ‘heer/vrouwe van’ of ‘heer/vrouwe in’ wordt tegenwoordig met een komma gescheiden van de geslachtsnaam. De eigenaar van een huis/landerij hoeft dus niet dezelfde persoon te zijn die de heerlijkheid bezit. Omdat huizen en heerlijkheden vaak dezelfde naam hebben, en omdat de eigenaren zich er vaak naar vernoemden, kan het zijn dat de twee verschillende eigenaren dezelfde naam voeren.

Bewijs leveren van het bestaan van voormalige heerlijke rechten

Aardig (maar ook niet geheel juist) is Van Wassenaer’s poging om juridische advies te geven met betrekking tot het bezitten van voormalige heerlijke rechten. Van Wassenaer noemt (kort gezegd) onder meer:

 1. vergaar het bewijs dat u de rechtmatige opvolger bent van de “Heerlijke rechten”;
 2. vergaar bewijs van de locatie van de “Heerlijke rechten”;
 3. vergaar het bewijs wat deze rechten inhouden of in hebben gehouden.

Van Wassenaer bedoelt met “Heerlijke rechten”, naar mijn mening de voormalige heerlijke rechten of de resterende zakelijke rechten.

Bijzonder interessant is Van Wassenaer’s advies met betrekking tot het gebruik van voormalige heerlijkheidsnamen in combinatie met de geslachtsnaam (p. 45):

Dr. Maurits Willem Raedinck van Vollenhoven (1882 – 1976), heer van Kleverskerke, diplomaat en grootprior Orde van Sint Lazarus.

Voer, in de meer offciële stukken, (overlijdensbericht, testament, etc.) de naam (dus X van Amsterdam van Den Haag) en titel (Heer van Amsterdam en Den Haag) en neem een passage in uw testament op, waarin u deze zaken (de rechten, de naam en de titel) uitdrukkelijk benoemt en “doorgeeft”, al dan niet per legaat. Bij het testament zou u kunnen opnemen dat het uw wens is dat, de traditie getrouw, dit alles ook vervolgens telkens aan (bijvoorbeeld en afhankelijk van de bij uw familie levende traditie uiteraard) de oudste zoon en zo verder zal worden overgedragen aan de nazaten binnen de familie.

Ik kan het hier alleen maar mee eens zijn, wel met de aantekening dat hiermee geen zakelijk recht wordt beschermd maar – in juridische zin – eerder een naamsonderdeel. Ik moet erkennen dat ik hier nog niet precies de vinger op kan leggen. Een ander prima advies van Van Wassenaer heeft betrekking op registratie in het kadaster (p. 45):

Hoewel ik in het vorenstaande aangaf dat bij vererving geen inschrijving in het kadaster nodig is (slechts bij verkoop aan derden is dat nu voorwaarde), zou het de rechtszekerheid voor u, uw nakomelingen en derden zeer helpen, indien u deze rechtspositie via een notariële akte daarin zou (doen) registreren. Dan is het maar duidelijk. Bij latere verervingen verdient het dan aanbeveling om het kadaster up to date te houden.

Of dit mogelijk is met een “titel” heer van (….) is naar mijn mening nog maar de vraag omdat niet duidelijk is of sprake is van een recht. Zakelijke rechten kunnen wel in het kadaster worden opgenomen door middel van een notariele akte. Naar mijn mening moet de titel “heer van (…)” eerder worden in historische zin worden bezien. Als de titel onterecht wordt gebruikt, kan onder omstandigheden sprake zijn van een onrechtmatige daad in die zin dat ten onrechte wordt gesuggereerd dat er een eigendom of bezit is van een onroerende zaak.

Relatie met de familie

Een voorbeeld van een heerlijkheidsrecht is het collatierecht (in het Latijn “præsentatio sive collatio” en in het katholiek kerkelijk recht “jus patronatus”). Deze term houdt in het recht om een geestelijke, een pastoor of een dominee, voor te dragen ter benoeming. Het recht was erfelijk en werd in Nederland in 1922 afgeschaft met de bepaling dat de eigenaar het recht tot zijn of haar dood mocht blijven uitoefennen. In een aantal gevallen was het collatierecht verbonden aan een havezate, zoals bij Oosterbroek (zie: Collatierecht – Encyclopedie Drenthe Online), waarvan A.H. van Bergen eigenaar was.

In de uitspraak van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State van 21 september 1990, nr. R02.88.1390 (p. 4), is bepaald dat een lid van de huidige generatie “in rechte mannelijke lijn afstamt van Anton Quast, die naar de Afdeling is gebleken, rechthebbende was ten aanzien van de heerlijkheid Odenkirchen“. Odenkirchen is gelegen in de omgeving van Mönchengladbach.

Opmerking

Dit artikel is voor een belangrijk deel ontleend aan de boeken van de heren Delahaye en Ketelaar.

Literatuur

C.E.G. ten Houte de Lange en V.A.M. van der Burg, Heerlijkheden in Nederland, Hilversum, Verloren, 2008.

F.C.J. Ketelaar, Oude zakelijke rechten, vroeger, nu en in de toekomst (Les survivances du ‘système féodal’ dans le droit néerlandais au XIXe et au XXe sciècle) (Leiden/Zwolle 1978).

J.Ph. de Monté ver Loren, ‘Bestaan er nog heerlijkheden en hoe te handelen met aan heerlijkheden ontleende namen?’, De Nederlandsche Leeuw 1961, kol. 394-400.

A. Delahaye, Vossemeer, land van 1000 heren, NV Ambachtsheerlijkheid Oud en Nieuw Vossemeer 1969.

A.S. de Blecourt, Kort begrip van het Oud-Vaderlandsch Burgerlijk Recht I, Groningen-Batavia, 1939, p. 328.

Memorie ter wederlegging der gronden en redeneringen, vervat bij nadere missive van den Raad der Binnenlandsche Zaaken der Bataafsche Republiek op den 11 April 1804 wegens de zaak der heerlijkheden aan het Staatsbewind geschreven van wegens een groot aantal geinteresseerdens bij Stichtse heerlijkheden aan het Wetgevend Lichaam der Bataafsche Republiek overgegeven : met eenige daartoe behorende bijlagen. – Utrecht : Wild en Altheer, 1805. – [2], 207 p. ; 23 cm – Note: Ex. RGS-GS gebonden bij: Korte verhandeling over de ambachtsheerlijkheeden en derzelver lot, zeedert den jaare 1795.

Noten

1. Artikel 24 van de Burgerlijke en Staatkundige Grondregels luidt: “Alle eigenlijk gezegde Heerlijke Regten en Tituls, waardoor aan een bijzonder Persoon of Lichaam zou worden toegekend eenig gezag omtrent het Bestuur van Zaken in eenige Stad, Dorp of Plaats, of de aanstelling van deze of gene Ambtenaaren binnen dezelve, worden, voor zoo verre die niet reeds met de daad zijn afgeschaft, bij de aanneming der Staatsregeling, zonder eenige Schaêvergoeding, voor altijd vernietigd.”

2. Deze artikelen luiden als volgt:
Artikel 25.
-1. Alle Tiend-, Cijns-, of Thijns-, Na-koops-, Afstervings-, en Naastings-Regten, van welken aard, midsgaders alle andere Regten of Verpligtingen, hoe ook genoemd, uit het leenstelsel of Leenrecht afkomstig, en die hunnen oorsprong niet hebben uit een wederzijdsch vrijwillig en wettig verdrag, worden, met alle de gevolgen van dien, als strijdig met der Burgeren gelijkheid en vrijheid, voor altijd vervallen verklaard.
– 2. Het Vertegenwoordigend Lichaam zal, binnen agttien Maanden, na Deszelfs eerste zitting, bepaalen den voet en de wijze van afkoop van alle zoodanige regten en renten, welke als vruchten van wezenlijken eigendom kunnen beschouwd worden. Geene aanspraak op pecunieele vergoeding, uit de vernieting van gemelde Regten voordvloeijende, zal gelden, dan welke, binnen zes Maanden na de aanneming der Staatsregeling, zal zijn ingeleverd.

Artikel 27.
Alle burgers hebben, ten alle tijde, het regt, om, met uitsluiting van anderen, op hunnen eigen of gebruikten, grond te Jagen, te Vogelen en te Visschen. Het Vertegenwoordigend Lichaam maakt, binnen zes Maanden na Deszelfs eerste zitting, bij Reglement, de nodige bepaaling, om, ten dezen opzigte, de openbaare veiligheid en eigendommen der lngezetenen te verzekeren, en zorgt, dat noch de Visscherijen bedorven, noch de Landgebruiker bij eenige Wet of Beding, belet worde, allen Wild op zijnen gebruikten grond te vangen, noch ook, dat een ander daarop zal mogen Jagen of Visschen zonder zijne bewilliging.

Artikel 53.
Bij de aanneming der Staatsregeling, worden vervallen verklaard alle Gilden, Corporatiën of Broederschappen van Neeringen, Ambagten, of Fabrieken. Ook heeft ieder Burger, in welke Plaats woonachtig, het regt zoodanige Fabriek of Trafiek opterigten, of zoodanig eerlijk bedrijf aantevangen, als hij verkiezen zal. Het Vertegenwoordigend Lichaam zorgt, dat de goede orde, het gemak en gerief der Ingezetenen, ten dezen opzigte, worden verzekerd.

Napoleon’s Legacy to his Colonies

Introduction

chateau_lieu_salleSacre

Museum and National Estate of Versailles and Trianon. Jacques-Louis David, The Coronation of Napoleon, 1807. Dimensions: 10 metres wide by over 6 metres tall. In 1808 David was commissioned by American entrepreneurs to paint a full size replica, immediately after the release of the original. David painted it from memory and finished the work in 1822. In 1947 the replica was returned to France.

Napoleon is widely seen as a military genius and perhaps the most illustrious leader in world history. Of the 60 battles, Napoleon only lost seven (even these were lost in the final phase). The leading British historian Andrew Roberts, in his 926 pages biography Napoleon: A Life (2015), mentions the battles of Acre (1799), Aspern-Essling (1809), Leipzig (1813), La Rothière (1814), Laon (1814), Arcis-sur-Aube (1814), and Waterloo (1815). Often forgotten is the battle that Napoleon lost in the French colony of Saint-Domingue (now Haiti). On 18 November 1803, the French army under the command of general Donatien-Marie-Joseph de Vimeur, vicomte de Rochambeau, and the rebel forces under Jean-Jacques Dessalines, a self-educated slave with no formal military training, collided at the battle of Vertières. The outcome was that Napoleon was driven out of Saint-Domingue and Dessalines led his country to independence. It is interesting to see what Napoleon’s legacy was.

Saint-Domingue’s sugar

Saint-Domingue was a French colony on the Caribbean island of Hispaniola from 1659 to 1804. The French had established themselves on the western portion of the islands of Hispaniola and Tortuga by 1659. The Treaty of Rijswijk (1697) formally ceded the western third of Hispaniola from Spain to France. The French then renamed it to Saint-Domingue. During the 18th century, the colony became France’s most lucrative New World possession. It exported sugar, coffee, cacao, indigo, and cotton, generated by an enslaved labor force. Around 1780 the majority of France’s investments were made in Saint-Domingue. In the 18th century, Saint-Domingue grew to be the richest sugar colony in the Caribbean.

Revolution in France

A plantation in the Caribbean was very labor intensive. It required about two or three slaves per hectare. Due to the importation of Africans the slave population soon outnumbered the free population. The slave population stood at 460,000 people, which was not only the largest of any island but represented close to half of the one million slaves then being held in all the Caribbean colonies (Klein: 33).

e417

The French colony of Saint Domingue had a substantial agricultural economy featuring sugar, coffee, indigo and tobacco. The island was a huge importer of African slaves, at one point comprising a third of the entire trade in the Western hemisphere, with approximately 685,000 men, women and children arriving brought into the colony during the 18th century. Duke University Haiti Lab https://sites.duke.edu/marronnagevoyages)

Conditions on sugar plantations were harsh. During the eight-month sugar harvest, slaves often worked continuously around the clock. Accidents caused by long hours and primitive machinery were horrible. In the big plantations, the slaves lived in barracks. Planters primarily wanted males for plantation work. There were few women as these were only needed for propagation. Families did not exist. The result was a kind of rebelliousness among the slaves which manifested itself in various ways. Planters reported revolts, poisonings, suicides, and other obstructive behavior. These men, women and children did not have a life or history of their own.

Slavery was ultimately abolished in all French colonies in 1848 by Victor Schœlcher, the famous French journalist and politician who was France’s greatest advocate of ending slavery. On 10 May 2001, the French Parliament adopted Law 2001-434, of which the first article reads: “The French Republic acknowledges that the Atlantic and Indian Ocean slave trade on the one hand and slavery on the other, perpetrated from the fifteenth century in the Americas, the Caribbean, the Indian Ocean and in Europe against African, Amerindian, Malagasy and Indian peoples constitute a crime against humanity.”

The start of the French Revolution in 1789 was the initiator of the Haitian Revolution of 1791. When the slaves first rebelled in August of 1791 they were not asking for emancipation, but only an additional day each week to cultivate their garden plots.

The French Revolution began in 1789 as a popular movement to reform the rule of Louis XVI. However, the movement became out of control and between 5 September 1793 and 27 July 1794 France was in the grip of a Reign of Terror. This period ended with the death of Robespierre. In the aftermath of the coup, the Committee of Public Safety lost its authority, the prisons were emptied, and the French Revolution became decidedly less radical. In October 1795, the National Convention (the third government of the French Revolution) used Napoleon Bonaparte and the army to crush riots. During the night of 4 October, over 300 royalist rebels were shot dead in front of the Church of Saint Roch. The rest had scattered and fled. Under the Directory that followed between 1795 and 1799 bourgeois values, corruption, and military failure returned. In 1799, the Directory was overthrown in a military coup led by Napoleon, who ruled France as First Consul and after 1804 as Emperor of the French.

Napoleon’s attitude towards slavery

In 1794, during the Terror period of the French Revolution, slavery in France’s colonies was abolished. However, this policy was not fully implemented. When unrest broke out in Saint-Domingue, Napoleon wanted to renew France’ commitment to emancipation, mainly because of political reasons. Napoleon stated that slavery had not been formally abolished, since the abolition had not been realized. His politics aimed at the return of the former French colonists. Napoleon believed they were better able to defend French interests against the British that the revolutionaries. Thus as First Consul, by a decree of May 20, 1802, Napoleon restored slavery and the slave trade in Martinique and other West Indian colonies. The law did not apply to Guadeloupe, Guyane or Saint-Domingue:

Le décret du 30 floréal An X [May 20, 1802]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, BONAPARTE, premier Consul, PROCLAME loi de la République le décret suivant, rendu par le Corps législatif le 30 floréal an X, conformément à la proposition faite par le Gouvernement le 27 dudit mois, communiquée au Tribunat le même jour.

DÉCRET.

ART. I.er – Dans les colonies restituées à la France en exécution du traité d’Amiens, du 6 germinal an X [March 27, 1802], l’esclavage sera maintenu conformément aux lois et réglemens antérieurs à 1789.
ART. II. – Il en sera de même dans les autres colonies françaises au-delà du Cap de Bonne-Espérance.
ART. III. – La traite des noirs et leur importation dans lesdites colonies, auront lieu, conformément aux lois et réglemens existans avant ladite époque de 1789.
ART. IV. – Nonobstant toutes lois antérieures, le régime des colonies est soumis, pendant dix ans, aux réglemens qui seront faits par le Gouvernement.

Although Napoleon did not believe in the idea of racial equality, later in his life, his attitude towards the African slaves became more ethical. His change of attitude is reveled during his exile on St. Helena. During that time, Napoleon developed a friendship with an old slave called Toby. When Napoleon heard how Toby had been captured and enslaved, he reportedly expressed a wish to purchase him and send him back to his home country. His loyal friend, the French atlas maker and author Emmanuel-Augustin-Dieudonné-Joseph, comte de Las Cases (1766 – 1842) notes in his well-known memoirs (Las Cases 1823: 217):

Napoleon’s kindness of heart was also shown by his attitude toward the Malay slave, named Toby, who had care of the beautiful garden at The Briars. When no one was in it the garden was kept locked and the key was left in Toby’s hands. Toby and Napoleon speedily became friends, and the black man always spoke of the Emperor as “that good man, Bony.” He always placed the key of the garden where Napoleon could reach it under the wicket. The black man was original and entertaining, and so autocratic that no one at The Briars ever disputed his authority. His story was rather pathetic.

and (Las Cases 1823: 383):

What, after all, is this poor human machine? There is not one whose exterior form is like another, or whose internal organization resembles the rest. And it is by disregarding this truth that we are led to the commission of so many errors. Had Toby been a Brutus, he would have put himself to death; if an Aesop he would now, perhaps, have been the Governor’s adviser, if an ardent and zealous Christian, he would have borne his chains in the sight of God and blessed them. As for poor Toby, he endures his misfortunes very quietly: he stoops to his work and spends his days in innocent tranquility…. Certainly there is a wide step from poor Toby to a King Richard. And yet, the crime is not the less atrocious, for this man, after all, had his family, his happiness, and his liberty; and it was a horrible act of cruelty to bring him here to languish in the fetters of slavery.

Napoleon’s war in Saint-Domingue

Napoleon had an obvious personal relation with the colonies. In January 1796, Napoléon Bonaparte proposed to Marie Josèphe Rose Tascher de La Pagerie and they married on 9 March 1796. She adopted the name “Josephine” that Napoleon had chosen for her. Josephine was born in Les Trois-Îlets, Martinique. She was a member of a wealthy white planters family that owned a sugarcane plantation, called Trois-Îlets. Josephine was the eldest daughter of Joseph-Gaspard Tascher (1735–1790), knight, Seigneur de la Pagerie, lieutenant of Troupes de Marine, and his wife, Rose-Claire des Vergers de Sannois (1736–1807). The latter’s maternal grandfather, Anthony Brown, may have been Irish. It cannot have been a coincidence that slavery was specifically re-established in Martinique.

toussaint

The Morgan Library and Museum. Joseph Ducreux (1735-1802), Portrait of a Gentleman (Toussaint Louverture?) ca. 1802, Black, brown and white chalks on gray-blue laid paper. 20 1/2 x 16 1/4 inches (521 x 413 mm). Estate of Mrs. Vincent Astor. http://www.themorgan.org

In 1791, the slaves and some free people of color in Saint-Domingue started a rebellion against French authority. In May 1791 the French revolutionary government granted citizenship to the wealthier mostly light-skinned free persons of color, the offspring of white French men and African women. Saint-Domingue’s European population however disregarded the law. One of the slaves’ main leaders was François-Dominique Toussaint Louverture, also known as Toussaint L’Ouverture or Toussaint Bréda. At first Toussaint allied with the Spaniards in Santo Domingo (the other half of the island of Hispaniola). The rebels became reconciled to French rule following the abolition of slavery in the colony in 1793, prompting Toussaint to switch sides to France. For some time, the island was quiet under Napoleonic rule. On 1 July 1801 Toussaint promulgated a Constitution, officially establishing his authority as governor general “for life” over the entire island of Hispaniola. Article 3 of his constitution states: “There cannot exist slaves [in Saint-Domingue], servitude is therein forever abolished. All men are born, live and die free and French.”. During this time, Napoleon met with refugee planters. They urged the restoration of slavery in Saint-Domingue, claiming it was essential to their profits.

Jefferson supplied Toussaint with arms, munitions and food. He was seen as the first line of defense against the French. He had already foreseen that Toussaint would put up considerable resistance, and anticipated on Napoleon’s failure in the West-Indies. It would prove to be one of the most important strategic choices in the development of the current United States.

On 25 March 1802 Napoleon signed the Treaty of Amiens. It turned out not be be more than a truce. The Treaty gave both sides a pause to reorganize. In 18 May 1803 the war was formally resumed. During this peace Napoleon made reestablishing France’s control over its colonial possessions a priority. In December 1801 he sent Charles-Victor-Emmanuel Leclerc (1772-1802) to the colony.

Meanwhile Toussaint enforced a hard regime on plantation laborers. By crushing a rebellion of the workers, he isolated himself and weakened his position. Leclerc landed at Cap-Français in February 1802 with warships and 40,000 soldiers. The French won several victories and after three months of heavy fighting regained control over the island. The revolutionary generals led a fanatic guerrilla war against the French troops and in a number of occasions were very successful. However, Toussaint faced a major setback when some of his generals joined Leclerc. Toussaint’s mixed strategies of total war and negotiation confused his generals who one after the other capitulated to Leclerc, beginning with Christophe. Finally Toussaint and later Dessalines surrendered.

Toussaint was forced to negotiate a peace. In May 1802 he was invited by the French general Jean Baptiste Brunet for a negotiation. His safety was guaranteed. On Napoleon’s secret orders Toussaint was immediately arrested and put on ship to France. He died in a prison cell in the French Alps of cold and hunger. It should be mentioned that Dessalines played a significant role in the arrest of Toussaint (Girard). Dessalines obtained 4000 francs and gifts in wine and liquor for him, his spouse and the officers involved (Girard). When in October 1802 it became apparent that the French intended to re-establish slavery, because they had done so on Guadeloupe, Toussaint’s former military allies, including Jean Jacques Dessalines, Alexandre Pétion and Henri Christophe, switched sides again and fought against the French. In the meanwhile disease took its toll on the French soldiers. The revolution was revitalized when Leclerc died of yellow fever in november 1802. The Haitian Revolution continued under the leadership of Dessalines, Pétion and Christophe.

After the death of Leclerc, Napoleon appointed the vicomte de Rochambeau (who fought with his father under George Washington in the American Revolutionary War) as Leclerc’s successor. His brutal racial warfare drove even more revolutionary leaders back to the rebel armies.

The revolutionary ideas spread

The situation in the Caribbean was chaotic. The situation in Europe was the direct cause, but the Haitian revolution contributed to uncertainty as well as illustrated by events that took place on the neighboring island of Curaçao.

Case Study: Curaçao

In September 1799, two French agents from Saint-Domingue, together with a Curaçao-resident French merchant, Jean Baptiste Tierce Cadet, were arrested for conspiring to overthrow Curaçao’s government and to liberate the slaves. They were deported without trial. Tierce Cadet was accused of being the local ringleader. He was accused of being part of a plan originating in Saint-Domingue: the liberation of the slaves in all the colonies in the Caribbean. Eight months after being deported from Curaçao, Tierce, en route to France, arrived in the Batavian Republic. He was travelling with an officer of the Batavian navy, Jan Hendrik Quast. Both men were arrested and questioned. The Batavian authorities intended to put Tierce on trial for trying for overthrowing the Curaçao government and plotting to liberate the slaves. However, it appeared very difficult to produce the necessary evidence against him (Klooster, 148-149).

Saint-Domingue becomes independent

The Battle of Vertières on 18 November 1803 was the final event that stood between slavery liberty in Saint-Domingue. It involved forces made up of former enslaved people on the one hand, and Napoleon’s French expeditionary forces on the other hand. Vertières is situated in the north-east, near the sea. By the end of October 1803, the revolutionary forces fighting the expeditionary troops were already in control over most of the island.

Haitian_Revolution

Haitians led by Jean-Jacques Dessalines and François Capois attacked a strong French-held fort of Vertières, near Cap François (in the north of Haiti) and won a decisive victory over French colonial army under General Comte de Rochambeau and forced him to capitulate the same night. http://thelouvertureproject.org/

The revolutionary troops attacked the remaining French soldiers at Vertières. After heavy fighting the battle ended when heavy rain with thunder and lightning drenched the battlefield. Under cover of the storm, Rochambeau pulled back from Vertières. At the Surrender of Cap Français, Rochambeau was forced to surrender to the English. He was to taken England as a prisoner on parole, where he remained interned for almost nine years.

Although the fighting in Saint-Domingue during the time of the revolution had horrible moments and both parties committed gruesome war crimes, one particular event in the battle of could be seen as a sign of respect by Rochambeau towards the revolutionaries.

“At 4 a.m. on Nov. 18, 1803, part of the forces began an attack on Breda, one of the outlying forts. Rochambeau surprised, left Cap and took a position with his honor guard on the entrenchments at the fort of Vertieres, between Breda and Cap. To take the objective specifically assigned to him, François Capois and his troops had to cross a bridge that was dominated by the fort at Vertières.
Capois, on horseback, and his men met a hail of fire as they advanced. Despite a bullet passing through his cap, Capois urged his men forward. Even a bullet which leveled his horse and another which again passed through his cap did not stop Capois from flourishing his saber and leading his men onward with his continuing cry of Forward! Observing this, Rochambeau’s guards applauded. Rochambeau caused the firing to be stopped and sent a hussar forward with compliments for Capois! Then the battle recommenced.” (Burton Sellers)

Shortly after the battle, the first declaration of independence was read in Fort-Dauphin on 29 November 1803. It was signed by Dessalines, Christophe and Clerveaux. They all had been generals under Leclerc little more than a year earlier. The declaration did not mention the current name “Haiti”, but still spoke of “Saint-Domingue”. The second Act of Independence was read by Dessalines on the Place d’Armes of Gonaïves on 1 January 1804. The act marked the beginning of independence what from that moment on would be known as the republic of Haiti. It marked the beginning of the end of slavery in the colonies.

Napoleon’s Legacy

Because Napoleon had failed to re-enslave Saint-Domingue he was missing the plantation revenues. As war with England was inevitable and he could not raise enough assets, Napoleon abandoned his colonial policy. France’ immense territory of Louisiana was sold to the United States on 30 April 1803 by means of the Louisiana Purchase Treaty. It was the birth of what now is considered the most powerful nation in the world, as Livingston made clear in his famous statement: “We have lived long, but this is the noblest work of our whole lives…From this day the United States take their place among the powers of the first rank.”

After the declaration of independence, Dessalines proclaimed himself Governor-General-for-life of Haiti. Between February and April 1804 he orchestrated the massacre of the white Haitian minority; between 3,000 and 5,000 people. On 2 September 1804, Dessaline proclaimed himself emperor under the name Jacques I of Haiti. He was crowned on 8 October 1804 (two months before Napoleon) with his wife Marie-Claire Heureuse Félicité at the Church of Champ-de-Mars, Le Cap by Pere Corneille Brelle, later His Grace Monseigneur the Archbishop of Haiti, Duke de l’Anse, and Grand Almoner to King Henry I. Jaques I Promulgated the Constitution of Haiti on 20 May 1805 (Buyers: 2017).

soulouque-coronation

Gustave d’Alaux describes the coronation of Faustin I in his book, Soulouque and his Empire: “His Imperial Majesty had the principal merchant of Port-au-Prince called one morning and commanded him to order immediately from Paris a costume, in every particular like that he admired in representing the ceremonies of Napoleon’s coronation. Faustin I besides ordered for himself a crown, one for the Empress, a sceptre, globe, hand-of-justice, throne, and all other accessories, all to be like those used in the coronation of Napoleon.”.

Former revolutionary Henry Christophe succeeded Emperor Jacques I I as provisional Head of State after his death on 17 October 1806. He was installed as Lord President and Generalissimo of the Land and Sea Forces of the State of Haiti with the style of His Serene Highness on 17 February 1807. Christophe was proclaimed as King of Haiti and assumed the style of His Majesty on 26 March 1811. He was Crowned by His Grace Monseigneur Corneille Brelle, Duke de l’Anse, Grand Almoner to the King and Archbishop of Haiti, at the Church of Champ-de-Mars, Le Cap-Henry, on 2 June 1811. Christophe was Grand Master and Founder of the Royal and Military Order of Saint Henry on 20 April 1811. He married at Cap Français on 15 July 1793, H.M. Queen Marie-Louise (b. at Bredou, Ouanaminthe on 8 May 1778; d. at Pisa, Italy, on 14 March 1851, bur. there at the Convent of the Capuchins). Christophe committed suicide at the Palace of Sans-Souci, Milot, on 8 October 1820, having had issue, three sons and two daughters. He was succeeded by another revolutionary general, Alexandre Sabès Pétion, who had as well been one of Haiti’s founding fathers (Buyers: 2017).

In 1825, France demanded Haiti compensate France for its loss of slaves and its slave colony. It threatened with a new invasion. In 1838, France agreed to a reduced amount of 90 million francs to be paid over a period of 30 years. In 1893 the final part of the principal was paid. By 1947 Haiti paid the modern equivalent of USD 21 billion (including interest) to France and American banks as “compensation” for being enslaved for centuries.

In 1849 the Napoleonic style was copied by Emperor Faustin I of Haiti who adopted the style of His Imperial Majesty. Faustin I was proclaimed emperor at the National Palace, Port-au-Prince, on 26 August 1849 and crowned at the renamed Imperial Palace on the same day. He was consecrated at the old Cathedral of Notre Dame de l’Assomption, Port-au-Prince, on 2 September 1849. The emperor promulgated a new Constitution on 20 September 1849 and was crowned at the Champ de Mars, Port-au-Prince, in the presence of the Vicar-General Monsignor Cessens according to Episcopalian (Franc-Catholique) rites, on 18 April 1852. Faustin was styled Chief Sovereign, Grand Master and Founder of the Imperial and Military Order of St Faustin and the Imperial Civil Order of the Legion of Honour 21 September 1849, and of the united Orders of Saint Mary Magdalen and Saint Anne 31 March 1856, all in three classes. Grand Protector of the Franc-Masonic Order 1850-1859. Patron Collège Faustin 1848-1859. He was founder of the Imperial Academy of Arts in 1856 (Buyers: 2017).

Literature

Alaux, Gustave D., Maxime Raybaud, and John H. Parkhill. Soulouque and his empire. From the French of Gustave dAlaux. Richmond: J.W. Randolph, 1861.

Burnard, Trevor G., and John D. Garrigus. The plantation machine: Atlantic capitalism in French Saint-Domingue and British Jamaica. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2016.

Burton Sellers, W.F. “Heroes of Haiti.” Windows on Haiti: Heroes of Haiti. Accessed July 08, 2017. http://windowsonhaiti.com/windowsonhaiti/heroes.shtml.

Buyers, C. “HAITI – Royal Ark.” Accessed July 8, 2017. http://www.royalark.net/Haiti/haiti6.htm.  Website by Christopher Buyers on the genealogies of the Royal and ruling houses of Africa, Asia, Oceania and the Americas.

Cases, Emmanuel-Auguste-Dieudonné Las. Memorial de Sainte Hélène. Journal of the private life and conversations of the Emperor Napoleon at Saint Helena. Boston: Wells & Lilly, 1823.

Christophe, Henri, Thomas Clarkson, Earl Leslie Griggs, and Clifford H. Prator. Henry Christophe, a correspondence. New York: Greenwood Press, 1968.

Dwyer, Philip. Napoleon: the path to power, 1769 – 1799. London: Bloomsbury, 2008.

Dwyer, Philip G. Citizen emperor: Napoleon in power. New Haven: Yale University Press, 2015.

Girard, Philippe R. Slaves who defeated napoleon: toussaint louverture and the haitian war of independence, 1801-1804. Tuscaloosa: Univ Of Alabama Press, 2014.

Klooster, Wim, and Gert Oostindie. Curaçao in the age of revolutions, 1795-1800. Leiden: Brill, 2014.

Klein, Herbert S. The Atlantic Slave Trade. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

“The Louverture Project.” Accessed July 08, 2017. http://thelouvertureproject.org. The Louverture Project (TLP) collects and promotes knowledge, analysis, and understanding of the Haitian revolution of 1791–1804.

Mentor, Gaétan. Dessalines: le̕sclave devenu empereur. Pétionville, Haïti: Impr. Le Natal, 2003.

Roberts, Andrew. Napoleon: a life. New York: Penguin, 2015.

Sloane, W. M. “Napoleons Plans for a Colonial System.” The American Historical Review 4, no. 3 (1899): 439.

Sortais, Georges. Important tableau par Louis David: “Le sacre de Napoléon”. S.l.: S.n., 1898.

Translating non-European titles into European equivalents

In 1961, King Kigeli was in Kinshasa to meet Secretary General of the United Nations Dag Hammarskjöld when Dominique Mbonyumutwa, with the support of the Belgian government, led a coup d’état that took control of the Rwandan state. The monarchy’s rule was formally overthrown on 28 January 1961. The coup resulted in the 1961 referendum about the fate of the nation’s royal system. The King resided in the Unites States for the rest of his life.

In February 2007, during a discussion on a Google platform devoted to heraldry, the question of titles being awarded by former King Kigeli of Rwanda (1936-2016) was heavely dicussed. Following these discussions, the eminent Dr. Pier Felice degli Uberti, 15th Baron of Cartsburn, president of the International Commission on Orders of Chivalry, an academic body, issued an invitation on 19 February 2007 as follows:

I offer this possibility to those who have something to say against the idea of the King Kigeli to grant “honours” using name of “European nobiliary titles” (but I repeat they are not nobiliary titles but only honours): prepare a true study supported by due documentation, historical precedents, footnotes which quote precedent studies on the matter to be published in one of my reviews or better to participate in the next III International Colloquium of Genealogy organized by Institut International d’Etudes Généalogiques et d’Histoire des Families in San Marino from 28 September to 1 October 2007.

In the Economist of 3 October 2013 (Noble titles. Honours and offers. People still yearn for aristocratic titles, Some buy them), Pier Felice degli Uberti, is cited:

[Felice degli Uberti] finds Kigeli V’s trade in titles “very sad”. He has warned the ex-king that the titles do not form part of his historical tradition and should not be awarded. His majesty declined to comment but his secretary-general responded: “Who has the right to question his authorities but God and his countrymen?”

In the same article, the Economist further states that:

(..) titles can be issued for personal or political motives, as well as pecuniary ones. Prince Davit Bagrationi, pretender to the Georgian throne (vacant since 1801) has revived dormant orders. Some go to fellow-royals, such as the late King of Tonga, others to Georgian public figures.

In order to see if Felice degli Uberti raises fair objections, it might be interesting to find examples of non-European monarchies that copy the European system.

Japanese nobility

The Prussian courtier Ottmar von Mohl from 1887 to 1889 taught Western court etiquette to the members of the Imperial Household Ministry.

Ottmar von Mohl (1846 – 1922) was a German diplomat and government advisor in Meiji period Japan. He was recruited by the Meiji period Japanese government as a foreign advisor from 1887 to 1889. He and his wife, Wanda Countess von der Groeben, served with the Japanese Imperial Household Ministry in Tokyo, Japan to introduce European Court ceremonials and protocols to Japanese Emperor Meiji and his court. In his work Am japanischen Hofe – At the Japanese Court (Berlin, Reimer 1904), Von Mohl describes the way the European noble traditions were incorporated in the ancient, complex Japanese system (Takenobu, Yoshitaro (1863?-1930), The Japan yearbook; complete cyclopaedia of general information and statistics on Japan and Japanese territories), which in turn was based on the Chinese traditions. Von Mohl explains (pp. 70-71) that this mixture (see: Jacques Papinot: Dictionnaire d’histoire et de géographie du Japon illustré de 300 gravures, de plusieurs cartes, et suivi de 18 appendices, Tokyo et Yokohama/Shanghai/Hongkong/Singapore 1906 and (Earl Roy Miner, Robert E. Morrell & Hiroko Odagiri, The Princeton Companion to Classical Japanese Literature) resulted in a kind of Napoleontic nobility with ancient and “modern” titles:

Wie mir erklärt wurde, haben schon von altersher in Japan Rang- und Adelstitel bestanden, welche dem Vorbild in allen Dingen, China, entlehnt worden waren und mit chinesischen Buchstaben ausgedrückt wurden. Von den Europäern lernten sie nun die in England und Frankreich gebräuchlichen Titel Prince, Marquis, Comte, Vicomte, Baron kennen und übersetzten nun die chinesisch-japanische erbliche Rangklassifikation in diese Titel, deren Anerkennung bezw. Verleihung auf kaiserlichem Patente beruhte.

(…)

Die Japaner verbanden mit den europäischen Titeln ganz bestimmte geschichtliche Abstufungen und Anschauungen, und der Wunsch, diese den europäischen Titeln gleichwertig zu machen, veranlasste sie zur Annahme der uns geläufigen Bezeichnungen, was, ich läugne es nicht, auf Europäer zuerst einen komischen Eindruck machte. In neuerer Zeit sind die Kreierungen von Baronen, ja sogar von Marquis und Vicomtes, häufiger geworden, so dass eine Art napoleonischen Adels, eine Mischung von alten und neuen Familientiteln, in Japan entstanden ist.

Conclusions

In the case of Rwanda, the Royal Household officially states that (Guye Pennington, Guidance for Honors Publication):

Titles of nobility in the Kingdom of Rwanda historically consisted of the rank of Chief and Sub-Chief, but this was expanded by His Most Christian Majesty King Mutara III Rudahigwa. H.M. King Mutara III was in the process of revamping the honors system of Rwanda prior to his untimely death in 1959. As the fons honorum of the de jure Kingdom of Rwanda and an anointed King, His Most Christian Majesty King Kigeli V has the full legal right to create new traditions within his Kingdom and also finish the work previously began by his half-brother, Mutara III.

The example of Japan shows that such reforms are not uncommon. The choice of non-western monarchs (like e.g. the monarchs of Vietnam, Georgia, Ethiopia and Rwanda) to copy European nobility-traditions is sometimes criticized.

Nationaal Archief, Archives of the Ministry of Foreign Affairs. Note the translated title of “Mesfin” to “Duke” of Harar. H.I.H. Prince (Le’ul) Pawlus Wossen Seged Makonnen, Duke of Harar (Mesfin Harar) was born at Addis Ababa on 21 August 1947. He was Imprisoned by the Dergue between 1974-1989 and is the Heir Presumptive since 17th January 1997. He is the son of Prince Makonnen Haile Selassie, Duke of Harar (baptismal name: Araya Yohannes; 16 October 1923 – 13 May 1957), who was the second son, and second youngest child, of Emperor Haile Selassie of Ethiopia and Empress Menen Asfaw. He was made Mesfin (or Duke) of Harar in 1934.

The case of Rwanda differs from the Japanese situation. If the King had created honours and awards during his very brief period as king (1959 to 1961), there would not have been a problem. They might have been unconventional but, in my opinion, they would have been widely accepted. There is no authority to forbid the King to style his nobility in a Europen manner. I think the King simply wanted to make his titles more attractive to westerners. Given his situation, I cannot disagree with him. Issuing original Rwandan titles to Americans would by unconventional as well.

Interesting comments by Mr Christopher Buyers (FB 11-12 March 2017)

The date of creation by special dispensation of the Crown Council was 9th May 1934. Please see http://gallica.bnf.fr/…/f5.image.r=%22Duc%20de%20Harrar… The installation took place on 19th May 1934 at the Cathedral of Medhane-Alem, Dire-Dawa, 19th May 1934. Please see http://gallica.bnf.fr/…/f3.image.r=%22Duc%20de%20Harrar… [Note that Le Courrier d’Éthiopie should be quite reliable as it was printed in Harrar]. I don’t know if you realise that there were earlier creations, though for Europeans. Duc d’Entotto for the former Governor of Djibouti and sometime French Minister and Envoy to the court of Ethiopia, Comte (Leonce) Legarde by Menelik II.

(…)

Antoine Marie Joseph Léonce Lagarde (b. at Lempdes-sur-Allagnon, Haute-Loire, France, 10th October 1860; d. at l’Hôpital du Val de Grâce, Paris, France, 15th May 1936, bur. Lempdes), educ. LLB (1878), employed by the Holy Sea in Rome 1881-1882, Sec to Governor of Indo-China 1882-1883, Under-Sec of State for Marine & Colonies 1883, Special Cmsnr for the Delimitation of of the Obock Territory 1883-1884, Cdt of Obock 1884-1887, Governor of Obock and its dependencies 1887-1896, and of French Somaliland 1896-1899, Special Envoy and Minister Plenipotentiary to Menelik II 1896-1897, Ambassador to Ethiopia 1897-1907, Officer in Charge of Services to Sailors Killed or Prisoners of War 1907-1914, Dir of Special Mission for Naval Prisoners of War 1914-1918, Permanent Delegate for the Liquidation of Products and Prizes of the Sea 1920, retd 1929, Conductor of the French Negotiating Delegates at Geneva 1920, High Councillor to Ras Tafari Makkonen 1924-1930, General Delegate for Ethiopia at the League of Nations 1934. Author of “Le Comte Arakoff, nouvelle russe” (1880). Granted the papal title of Count Lagarde de Rouffeyroux by Pope Leo XIII in 1881 (after 25th August, apparently by purchase), and Duke of Entotto in March 1897 (on or before 28th March). Rcvd: GC of the Orders of Solomon, and the Star of Ethiopia, Cdr of the Order of the Legion of Honour of France, etc.

(…)

Colonel Nikolai Stepanovitch Leontiev (b. at Novogrudok, Grodno, 30th May 1862; d. at Paris, France, 4th July 1910, bur. there at Montmorency Cemetary, later transferred to Tikhvin Cemetery, St Petersburg, Russia), educ. Nikaievsky Military Sch, St Petersburg, Russia. Cmsnd as Ensign Imperial Life Guards Grodno Hussaars, prom Lieut, Leader Russiaan Overland Riding Expedition from Tiflis to India through Persia 1891, transferred Kuban Cossacks 1892, prom Capt on the Staff 1894, Leader Russian Geographical expedition to Ethiopia 1894-1895, Attached to Ethiopian Mission to St Petersburg 1895, Military Adviser to Menelik II during 1st Italo-Ethiopian War 1895-1896, Special Envoy from Emperor Menelik II to Rome Feb 1896. Invested by Menelik II with the title of Count at Wallo in April 1896. The patent of nobility was subsequently delivered in present of Negus Mikael of Wallo at Dese. Special Envoy from Emperor Menelik II to Istanbul Dec 1896, second for Prince Henri d’Orleans in his duel with the Count of Turin Vaucresson Aug 1897, Governor-General of Equatorial Provinces 1897-1899 & 1901-1902, Colonel of Regt of Senegalese Volunteer Rifles 1899, served in Russo-Japanese War 1904-1905 with Kuban Cossacks, Caucasian Dvsn. Mbr Russian Geographical Soc, Academy of Sciences, Russian Red Cross Society, etc. Leontiev also received at some point the rank of Dejazmatch, probably when placed in charge of the Equatorial Provinces July 1897. Rcvd: GC of the Orders of Solomon, and the Star of Ethiopia (1895), Knt 4th class of the Order of St Vladimir, 4th class Cross of St George of Russia, etc.

(…)

There is no contemporary evidence for such title [Count of Abai], and there is no place in Ethiopia I can find called Abai. Rather it is the name of the father of an Ethiopian who was sent to study in Russia, Piotr Tekle-Hawariate Abai aka Petia Abissinetz. Some Russian writers confused Leontiev to be his father, then reconciled the obvious difference in supposed father’s name by assuming that Abai was Leontiev’s territorial title, and the whole thing appears to have spiralled out of control from there. As far as I can work out, 1) Leontiev was not conferred with the title of Count of Abai, 2) he was not Tekle’s father, 3) neither Tekle nor his actual father Abai received the title of Count, and 4) only one title of Count seems to have been conferred, i.e. Leontiev.

Important sources

 • Stefan Unterstein, website about the Japanese nobility
 • This post was inspired by the article “Granting of Orders and Titles by H.M. King Kigeli V of Rwanda, paper prepared by dr W.H. Jones, Sydney, Australia, BSc (Econ) London, MA, PGCertTESOL, EdD Macquarie, JP NSW, 16 March 2007”. This article was published by me on Nobility News. I have no copy of the original document.

The relation between genealogical and judicial truth

At the Rootstech 2016 conference, American genealogist James Ison made an interesting remark regarding direct and indirect genealogical evidence. Ison is currently Manager of Strategy and Planning at the Family History Library, an important genealogical research facility in Salt Lake City. The library is operated by FamilySearch, the genealogical arm of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Ison earned a Master’s Degree from George Washington University. He is recognized as an authority in the field of genealogy. Ison stated:

Direct evidence is awesome. A birth certificate will list the name of parents. It’s direct evidence. It answers a question. A marriage license will say what the bride’s maiden name is. A baptismal record will say the dates and the places of birth—just exactly what we want.

(…)

Indirect evidence is like a puzzle piece. You can’t answer any particular question just based upon this piece of evidence. You have to fit it together.

In cases where only indirect evidence is available, the Genealogical Proof Standard is helpful in establishing credible research. The Standard is based on a book written by mrs Christine Rose; Genealogical Proof Standard: Building a Solid Case. It includes five essential steps for accurate research:

 1. Reasonably exhaustive research has been completed.
 2. Each statement of fact has a complete and accurate source citation.
 3. The evidence is reliable and has been skillfully correlated and interpreted.
 4. Any contradictory evidence has been resolved.
 5. The conclusion has been soundly reasoned and coherently written.
Sir Roger Charles Doughty Tichborne, original taken by Thomas Helsby in Santiago, January - February 1854

Sir Roger Charles Doughty Tichborne, original taken by Thomas Helsby in Santiago, January – February 1854

Applying the Genealogical Proof Standard does not guarantee that the truth will prevail, but it serves accountability and transparency. In my opinion genealogical proof resembles Lakatos views on the concept of truth. Lakatos’ suggested that in science, a scientific theory should be seen as a succession of slightly different theories and experimental techniques. These theories all share a common hard core, called a research programme. The question of whether a theory is true of false is replaced by the question of whether a research programme is progressive or degenerating. A progressive research programme is characterized by growth and prediction of novel facts and more precise predictions. In contrast, a degenerative program is marked by a lack of growth and does not lead to novel predictions that are later verified (Imre Lakatos, Philosophical papers. Vol I: The methodology of scientific research programmes. I. Science – Philosophy 2. Mathematics – Philosophy. I. Title 11.). Genealogical research can also contain some of these characteristics. After establishing the basic facts (often in the form of a family tree), theories regarding missing facts can be based on indirect evidence. To a certain extend, they can be characterized as a prediction for finding direct evidence (e.g. a marriage certificate). If, for example, someone has lived and worked in England for all his life, it can be predicted that he has married in England and research regarding his marriage should not start in South America. A genealogical progressive research programme elaborates on certain basic findings and develops theories (in the form of predictions) about the missing information.

In some cases, genealogical evidence is used in legal matters. Legal evidence has a totally different character, in particular when court rulings are given. In such cases a progressive research programme can hardly be determined. The case ends in a decision in a relatively short period of time.

Judicial evidence

The judicial process can be seen as a a kind of black box, within which information from all kinds of sources is processed according to defined rules of evidence in order to produce a new form of truth: the ‘judicial truth’. This type of truth becomes, to a certain extent, simply one more competing version of truth. Like other versions, it can be accepted, refuted, celebrated or simply ignored. This is illustrated in two cases where genealogical evidence was essential for establishing judicial truth. In the first case, the evidence is in particular based on witness statements, with some degree of technical evidence. In the second case, conclusive evidence is given by a DNA-test.

The Tichborne case

The Tichborne case was a well-known legal dispute in Victorian England in the 1860s and 1870s. It concerned the claims by a man called Arthur Orton, later Thomas Castro, to be the missing heir to the Tichborne baronetcy. Orton failed to convince the courts, was convicted of perjury and served a long prison sentence.

Roger Charles Tichborne was born in Paris on 5 January 1829. He was raised mainly in France, although the Tichborne lands and fortune were based in Hampshire, England, where his uncle was the 8th baronet. As a result of his upbringing, Roger spoke English with a strong French accent.  At the age of 20, Roger joined the 6th Dragoon Guards in Dublin, but sold his commission three years later in 1852. In 1853, Roger’s father inherited the Tichborne baronetcy after the deaths of his two elder brothers. In the same year, Roger, now the heir to the Tichborne title and fortune, travelled to South America. In 1854, he boarded a ship, the Bella, bound for New York, but less than a week later, the Bella was lost at sea and Roger was declared dead in 1855. The Tichborne baronetcy was passed to Roger’s younger brother Alfred in 1862 when his father died. Alfred died only four years later, just months before the birth of his son, who inherited the title at birth in 1866.

Roger’s mother, Lady Henriette Tichborne, was devastated by the news of her son’s disappearance at sea. She remained hopeful that he had survived the shipwreck and sent out inquiries across the world as to his whereabouts. In November 1865, Australian solicitor William Gibbes sent Lady Tichborne a letter, informing her that a man, claiming to be her son, had contacted him. This man was a butcher from Wagga Wagga, calling himself Tom Castro. Although he was physically larger than Sir Roger, had lighter hair and spoke no French, these discrepancies did not bother Lady Tichborne, who had not seen her lost son for more than ten years.

After Lady Tichborne’s death in 1868, Orton was compelled to continue the pretence, as he needed the Tichborne inheritance to pay off his large debts. This led some of the Tichborne family to take him to court over his claim, beginning one of the most celebrated legal cases of the nineteenth century.

The first trial lasted almost a year, from 11 May 1871 to 5 March 1872. Tichborne v. Lushington was a civil trial to establish Orton’s claim to the Tichborne inheritance. Nearly one hundred people spoke in Orton’s defence, but the holes in his story soon became obvious, particularly his inability to speak French – Sir Roger’s childhood language.

Arthur Orton’s perjury trial, Regina v. Castro, began in 1873 and lasted over six months. This time a jury had to be convinced that Orton’s claim to be the lost Sir Roger Tichborne was false. Again, the evidence against Orton was damning, and in February 1874, he was convicted of two counts of perjury and sentenced to 14 years’ hard labour by Lord Chief Justice Sir Alexander Cockburn (source: State Library New South Wales).

An important issue was the degree of facial resemblance of Orton to the Tichborne family, which fact never has been fully explained. It may suggest that there was some kind of biological relation between Orton and the Tichborne family. In the University College London Galton Papers a document can be found, stating:

2225. [stamped in left margin]University College London Galton Papers 158/2M[end stamp] [underscore]MEMORANDUM We have had submitted to us, for Examination,[end underscore] enlarged authentic [italics]Photographs;[end italics] First, of Mr. Roger Tichborne, (date, 1854): Secondly, of the person claiming to be Sir Roger Tichborne, (date, 1874). [underscore]These Portraits have Geometrically Bisected[end underscore]: and the several divided sections we have ourselves affixed, interchanged, and transferred from one Portrait to another. [underscore]We are of Opinion that the Perfect Combination[end underscore] and Minute Correspondence of the several sections are [italics]bona fide[end italics] and unimpeachable, and fully justify the conclusion that [italics]one and the same person sat for each portrait.[end italics] Fredk. Snary, Photographer, [established, 1856] 26, Castle Street, Bristol. Louis Lowenthall, Photographer, [established, 1858] 14, N. Wine Street, Bristol. John Hayward, Print-Seller, [established, 1840] 1, Corn Street, Bristol. Frederick Bowden, Print-Seller, [established, 1850] 27, U. Arcade, Bristol. H. Gardiner, Ornamental Carver, [30 years] 28, Victoria Place, Clifton. T. Sherwood, Smith, Practical Surveyor and Land Agent [40 years] 30, Corn St. Bristol. [end]

The case however was finally solved by applying classic legal rules of evidence. There was no room for developing a research programme.

The Pringle of Stichill case

The law is a living construct. It develops with society, bringing new challenges and new opportunities into the courtroom. Currently, the law is changing rapidly as a result of the ongoing evolution of digital technology. In one specific field, that of evidence gathering for genealogical purposes, the Pringle of Stichill-case should be seen as a milestone case.

On 5 January 1683 Charles II granted the Baronetcy of Stichill (“the Baronetcy”) to Robert Pringle of Stichill “and the male heirs of his body”. The eighth baronet was Sir Norman Robert Pringle, who lived from 1871 to 1919. He married Florence Vaughan, who gave birth to Norman Hamilton Pringle (“Norman Hamilton”) and subsequently to two more sons, the first of which was Ronald Steuart Pringle (“Ronald Steuart”), who died in 1968. Norman Hamilton was enrolled without opposition as the ninth baronet. When he died in 1961 his son Sir Steuart Robert Pringle (“Sir Steuart”) was enrolled without opposition as the tenth baronet. Sir Steuart died in April 2013.

The two claimants in this matter are Sir Steuart’s son, Simon Robert Pringle (“Simon”), and Norman Murray Pringle (“Murray”), son of Ronald Steuart. Following Sir Steuart’s death, both Simon and Murray registered claims to succeed to the Baronetcy. Simon’s claim is made on the basis that, as Sir Steuart’s male heir, he is entitled to be enrolled as the 11th baronet. Murray, however, claims that Norman Hamilton was not the legitimate son of the eighth baronet and that accordingly the true ninth baronet was his late father, Ronald Steuart. Murray thus claims to be the true tenth baronet.

Murray’s claim relies upon DNA evidence obtained as part of “the Pringle Surname Project”. This was founded by Murray to determine the chieftainship of the clan Pringle, and the late Sir Steuart provided his DNA for the project. Expert opinion on the totality of the DNA evidence was that it provided “very strong support” for the view that the eighth baronet is grandfather to Murray but not Sir Steuart. Simon does not dispute the DNA evidence, but he raises four arguments as to why it should not be admitted on public policy grounds. By this reference the Board is required to advise Her Majesty as to (i) who is entitled to be entered on the Official Roll of the Baronetage as the Baronet of Pringle of Stichill and (ii) whether the DNA evidence should be admitted in order to determine the first question.

The Board finds that there is no legal ground for excluding the DNA evidence, which demonstrates to a high degree of probability that Norman Hamilton was not the son of the eighth baronet. The Board therefore concludes that (i) Simon is not the great grandson of the eighth baronet and is not the heir male of the first baronet; and (ii) Murray is the grandson of the eighth baronet and is, as the heir male of the first baronet, entitled to succeed to the Baronetcy (source: The Judicial Committee of the Privy Council, Privy Council Reference No 0079 of 2015).

Conclusions

The term ‘evidence’ is widely used in many different ways and in many different contexts. Genealogical evidence is often used for claims regarding the use of titles of nobility. Even when based on so-called ‘direct’ evidence, it is not certain whether these claims are true or not true, as the Pringle case shows. The concept of truth is the core of many philosophical discussions and it is my advice to be careful when claims of nobility or genealogy are either accepted, refuted, celebrated or simply ignored. In numerous cases regarding such claims, truth is no more and no less than a personal choice, often based on the assumption that written statements in official registers correspond with biological facts (see e.g. C.W. Delforterie, Liegen tegen de dominee: drie voorbeelden van het laten dopen van buitenechtelijke kinderen als zijnde tijdens een huwelijk verkregen / door C.W. Delforterie In: Liber Amicorum Jhr. Mr. C.C. van Valkenburg / [met een ten geleide van A. Snethlage en bijdr. van W.J. Kolff … et al.]. – ‘s-Gravenhage: Centraal Bureau voor Genealogie, 1985. – P. 69-80: geneal. tab. Met lit. opg.). One thing is certain. Written statements cannot change biological/genealogical facts but such facts can change written statements.

Advice on buying manorial lordships

Introduction

A very interesting document is available on the internet, called “Manorial Lordships and Statutory Declaration. A Cautionary Description“. On the first page it reads:

The principal interest lies in the paradox he explains – that the much used Statutory Declaration proves not that a vendor owns a manorial lordship, but rather that he probably does not.

Numerous manorial lords rely on a statutory declaration for proving that their manorial title is genuine. Does this mean that most of them actually cannot prove the ownership of the manorial title?

Development

In the feudal system all legal and economic power belonged to the lord of the manor or king, who was supported economically from his land and from labour, goods, or coin from tenants under his authority.

In 1446 King Henry VI obtained parliamentary ratification of the many grants of land he had made to King's College of the Blessed Virgin Mary at Eton by a Consolidation Charter. The illumination of its opening letters, shown above, is a beautiful example of English 15th century art. In it the King kneels to offer his charter on the altar with the Cardinals, Bishops, Lords and Commons behind him.

In 1446 King Henry VI obtained parliamentary ratification of the many grants of land he had made to King’s College of the Blessed Virgin Mary at Eton by a Consolidation Charter. The illumination of its opening letters, shown above, is a beautiful example of English 15th century art. In it the King kneels to offer his charter on the altar with the Cardinals, Bishops, Lords and Commons behind him.

Feudal land tenure is the system by which land was held by tenants from their lords. Tenures were divided into free and unfree. Of the free tenures, the first was tenure in chivalry. The second form of free tenure was the spiritual tenure of bishops or monasteries. Their sole obligation was to pray for the souls of the granter and his heirs. In contrast to the free tenants, who’s services were always predetermined, the unfree tenure they were not. The unfree tenant never knew what he might be called to do for his lord. This uncertainty was later limited in a way that the tenant could not be ejected in breach of existing customs of the manor. The land was thus held according to the custom of the manor (written evidence from Dr Paul Stafford, Submission to the Justice Select Committee Inquiry into Manorial Rights). Court Rolls of the manor came to record the title of the tenants of the manor to their properties and the tenants were given a copy of the entry recording their title. A tenant who held land in this way was known as a copyholder (House of Commons Justice Committee, 2015).

The fundamental characteristic of the manorial system was economic. The peasants held land from the lord (French: seigneur) of an estate in return for fixed dues in kind, money, and services. An interesting question is that of the origin of the manorial organization; Roman or German origin. This question cannot be answered decisively because there is not sufficient evidence. Romanists state that during the decline of the Roman Empire, independent estates emerged. Germanists point to the likenesses of the manor to what can be seen as the ancient German system of landholding. It is now generally accepted that both German and Roman influences contributed to the development of the manorial system.

Manors were also judicial and administrative units with their own manorial courts, where lords were responsible for jurisprudence. Historically, landowners with significant holdings often retained ownership of any mines or minerals on the land even when it was sold on. In such cases they would own the land beneath the surface (known as ‘mines and minerals’) while another owner exercised the rights of the surface land. Landowners may also have specific rights relating to the surface of the land, for example, the rights to hunt, shoot or fish (written evidence from Christopher Jessel, author of “The Law of the Manor”, Submission to the Justice Select Committee Inquiry into Manorial Rights).

The manorial system was slowly replaced by money-based economies and other agricultural agreements. During the Tudor period many of the civil functions of the manor were removed. It led to a decline of the manorial system. Feudal tenures were formally abolished in 1660. In England, this led to the establishment of absolute property rights for big landowners, and to vociferous demands by Levellers (a political movement during the English Civil War; 1642–1651) and other radicals that copyholders — the majority of the peasantry — should receive equal security for their tenure. 

 

During the nineteenth century the holding of manor courts gradually came to an end, and in 1925 copyhold tenure formally ended in accordance with the Law of Property Acts, 1922 and 1924. Since then the holder was personally free and paid rent in lieu of services. The Manorial Documents Register was established in 1926 to record the location of documents and ensure that they could be traced if they were required for legal purposes. Some manorial courts continued to meet in the 20th century and technically courts can still meet, although they would have no real business to transact. Before the Land Registration Act 2002 it was possible for manors to be registered with HM Land Registry. Manorial incidents (the rights that a lord of the manor may exercise over other people’s land) lapsed on 12 October 2013 if they were not registered by then with HM Land Registry. Distinctive feudal remnants remain in the Isle of Man and in the Channel Islands (three distinct systems for Jersey, Guernsey and Alderney). The island of Sark was a remaining example of a feudal fief. Sark gave up being a feudal fife several years ago under EU pressure. Male primogeniture never applied to manorial or seignuer titles, as Sark has had a female Seignuer in its past. (see: Christine Alice Corcos, From Agnatic Succession to Absolute Primogeniture: The Shift to Equal Rights of Succession to Thrones and Titles in the Modern European Constitutional Monarchy, 2012 Mich. St. L. Rev. 1587, 2014).

Characteristics of Manorial Rights

Manorial rights are part of English property law (the law of acquisition, sharing and protection of valuable assets in England and Wales). As such they can be bought and sold as objects. Manorial Lordships can thus be transferred, conveyed or sold to other people. The lordship of the manor is simply the title by which the lord of the manor is known. In many cases the title may no longer have any land or rights attached to it. Because of its origin and lack of physical substance, it is known as an ‘incorporeal hereditament’. Incorporeal hereditament means ‘an interest having no physical existence’ (see: Walker vs Burton 2012, sub 47; UK Government, Practice guide 22, manors).

The brother of the late Princess Diana , Charles, Ninth Earl Spencer offered one of his many titles - that of Lord of Wimbledon - for sale at a public auction on June 26, 1996 as advertised in Financial Times on May 27, 1996:

The brother of the late Princess Diana , Charles, Ninth Earl Spencer offered one of his many titles – that of Lord of Wimbledon – for sale at a public auction on June 26, 1996 as advertised in Financial Times on May 27, 1996:

The Land Registry describes manorial rights as rights which were retained by lords of the manor when land became freehold. They can include rights to mines and some minerals, sporting rights such as hunting, shooting and fishing, and rights to hold fairs and markets. Manorial rights are “overriding rights” which may affect a property even if they had not previously been protected in the register maintained by the Land Registry.

Following the enactment of the 2002 Land Registration Act, which required manorial rights to be registered before 13 October 2013 if they were to be retained, more than 90,000 applications to enter a notice claiming manorial rights on properties in England and Wales had been made to the Land Registry prior to the deadline.

Lord of the Manor

Whoever owns the lordship of the manor is entitled to refer to themselves as lord of that manor, for example, Lord of the manor of Keswick (source: UK Government, Practice guide 22, manors). The right to use the term “Lord of the Manor of Keswick” should, in my opinion,  be seen as a legal custom right (to seek recognition that one is the owner of a specific manorial right) as it meets certain basic requirements in this respect (see e.g.: customary Law in Modern England, W. Jethro Brown, Columbia Law Review Vol. 5, No. 8 (Dec., 1905), pp. 571). The term can be seen as a synonym for ownership with a historical background. The term should not be seen as a titular dignity, but rather as a factual appellation, which – within the feudal social system – was used to describe the relationship between the Lord of the Manor in relation to his own tenants.

The vast majority of lordships belong to an individual or a trustee. A lordship might be held in a limited company, or a ‘corporation sole,’ such as the Lord Mayor and Corporation of the City of London, who are Lords of the King’s Manor, Southwark (source: Manorial Society of Great Britain, Advice on buying a manorial title).

Manorial lord and nobility

It is generally assumed that manorial titles are not titles of nobility. I tend to a more balanced view. In his book, The Constitutional History of England (Cambridge University Press, 1909 [1st Pub. 1908]), Professor F.W. Mailland notes:

Dark as is the early history of the manor, we can see that before the Conquest England is covered by what in all substantial points are manors, though the term manor is brought hither by the Normans. Furthermore, in the interests of peace and justice, the state insists that every landless man shall have a lord, who will produce him in court in case he be accused. Slowly the relation of man and lord extends itself, and everywhere it is connected with land. The king’s thanes then are coming to be the king’s military tenants in chief.

This description characterizes nobility. Shortly after the battle of Hastings in 1066, the invading Normans and their descendants replaced the Anglo-Saxons as the ruling class of England. William the Conqueror divided the land into manors which he gave to his Norman barons. The nobility of England were part of a single Norman culture and many had lands on both sides of the channel. Early Norman kings of England, as Dukes of Normandy, owed homage to the King of France for their land on the continent. The Norman barons were summoned by the king from time to time to a Royal Council where they would advise him. By the mid 13th century, these meetings would form the basis for the House of Lords (professor Marjorie Chibnall, The Normans).

Originally, only a noble could hold a manor (professor Marjorie Chibnall, The Normans).  Later, commoners could also own a manor. The current manorial lords may well be seen as a relic of the ancient Norman noble class.

Conclusions

It is essential to buy a manorial lordship from the legal owner. With Lordships, title is generally traced back 50 years or more (source: Manorial Society of Great Britain, Advice on buying a manorial title). Proof of ownership is sometimes found in family or estate documents like assents, probates, wills, mortgages and settlements. Statutory declarations (a written statement of fact that is signed in the presence of a solicitor) are another common way to prove legal ownership. In my opinion it is not correct to say that when a statutory declaration is used in combination with persuasive exhibits from secondary sources, the use of such a statutory declaration is rebutting evidence of the legal ownership of the manorial lordship. When ownership is disputed however, the presence of all deeds, correctly made up since 1189 is required. The absence of correct and complete sets of deeds requires Court approval to confirm ownership (Burton v Walker).

I therefore recommend to obtain a manorial title from a reputable company and consult a lawyer in advance.

Sources

 • Property Law Journal: 24 January 2011. Paul Stafford explains why those who hold a manorial title, or those who challenge it, must examine the foundations on which the particular title stands.
 • P. G. Vinogradoff, Villainage in England (1892, repr. 1968) and The Growth of the Manor (3d ed. 1920, repr. 1968)
 • N. S. B. Gras and E. C. Gras, The Economic and Social History of an English Village (1930, repr. 1969)
 • H. S. Bennett, Life on the English Manor (1937, repr. 1960)
 • M. Bloch, French Rural History (tr. 1966)
 • J. W. Thompson, Economic and Social History of the Middle Ages (2 vol., new ed. 1959) and Economic and Social History of Europe in the Later Middle Ages (new ed. 1960).
 • Britanica.com

Further reading

Links

Jurisprudence

 • A spectacular example of a dispute over manorial rights comes from the recent and widely reported case of Burton v Walker. There are four decisions in Burton v Walker: the preliminary issue and substantive hearings before Adjudicators to the Land Registry; an appeal to the Chancery Division and a second appeal to the Court of Appeal. The references are REF 2007/1124 (Mr Edward Cousins, 14 May 2009); REF 2007/1124 (Mr Simon Brilliant, 10 Dec 2010); [2012] EWHC 978 (Ch), [2012] All ER (D) 131 (Mr Jeremy Cousins QC); and EWCA [2013] Civ 1228 (Mummery LJ giving the only substantive judgement).
 • Baxendale v Instow Parish Council (1982) Ch 14
 • Crown Estate Commissioners v Roberts (2008) EWHC 1302. The defendant claimed ownership as Lord Marcher of St Davids of historical rights in foreshores in Pembrokeshire. The claimants sought removal of his cautions against first registration.
 • Delacherois v Delacherois (1864) 11 HLC 62
 • Corpus Christi College Oxford -v- Gloucestershire County Council CA ([1983] QB 360)
 • Doe d Clayton Bart. v Williams (1843) 11 M&W 803
 • Re Holliday (1922) 2 Ch 698
 • Merttens v Hill (1901) 1 Ch 842
 • Morris v Smith and Paget (1585) Cro. Eliz. 38
 • Rooke v Lord Kensington (1856) 2 K & J 753
 • Simpson v Attorney General (1904) AC 476

Line of succession to the former throne of Germany

Heraldic Ring of Kaiser Wilhelm II with Royal Crown, Coat of Arms of Hohenzollern and The Prussian Order of The Black Eagle

Heraldic Ring of Kaiser Wilhelm II with Royal Crown, Coat of Arms of Hohenzollern and The Prussian Order of The Black Eagle.

Introduction

The claims to the (combined) thrones of Kingdom of Prussia and the German Empire are related to the Constitution of the German Empire (Verfassung des Deutschen Reiches) of 1871.  According to this constitution, the empire was a federally organised national state of 25 German states. The office of Bundespräsidium was held by the King of Prussia, who had the title of German Emperor.

The Wikipedia article about the line of succession of the former German throne reads:

The German Empire and Kingdom of Prussia were abolished in 1918. The current head of the former ruling House of Hohenzollern is Georg Friedrich, Prince of Prussia. The Law of Succession used is Agnatic Primogeniture.

The Telegraph of 26 December 2001  reads:

THE man (Prince Georg Friedrich of Prussia) who has just won a legal victory to declare himself the head of Germany’s last ruling royal family says he is perfectly happy with life as a citizen of a republic.

Did the courts really rule in favour of Prince Georg Friedrich of Prussia as being head of Germany’s last ruling family?

German law of succession to the throne

Wilhelm of Prussia, ex-crown prince, with the participation of former emperor Wilhelm II, named his second son – Louis-Ferdinand prince of Prussia (d. 1994) – as first heir (Vorerb).  After his death his eldest son (unborn in 1938) was to be the next heir (Nacherb), or, should that son not survive Louis Ferdinand, in his stead his eldest male offspring; in the absence of male issue his eldest brother (or in his stead his sons).  The contract, however, made one exception to the rule on the succession of the next heir: any son or grandson of Louis-Ferdinand was ineligible to inherit if he were not the issue of a marriage made in accordance with the house laws of the house of Brandenburg-Prussia, or if he was in a marriage not in accordance with said laws (so called ineligibility clause).

Legal disputes

This clause led to several legal disputes.

Crown of William II, Hohenzollern Castle Collection (photo Wiki Commons)

Crown of William II, Hohenzollern Castle Collection (photo Wiki Commons)

The legal question, which was a question of civil or private law, was whether the designation was valid, and the exclusion of unequally-married or -born offspring was valid. The matter decided was not “headship of the house” but inheritance of a certain estate; indeed, the phrase “head of  house” or some equivalent has not been decided.  The issue was a contract which set up a specific rule of transmission.  The court decided that the clause which Wilhelm had created in his testament was valid, because of the right to dispose of one’s estate. If Wilhelm had decided to impose a religious requirement, or a height requirement, or to leave his estate to his his dog, the court might well have upheld it as well, because of the right to dispose of one’s estate without infringement of the personal rights of one’s offspring (see the important article of F. Velde, The Hohenzollern Succession Dispute, 1994-present).

The succession rules regarding the throne of Germany have ceased to exist when the Constitution of the German Reich (Die Verfassung des Deutschen Reiches), usually known as the Weimar Constitution (Weimarer Verfassung) came into effect. The constitution declared Germany to be a democratic parliamentary republic with a legislature elected under proportional representation and thus abolished the German empire. Therefore, the courts of the German Federal Republic have no jurisdiction regarding the headship of the House of Hohenzollern. In the mentioned cases, the courts therefore never ruled regarding the headship. The media have not quite understood the rulings.

Conclusions

Louis Ferdinand, Prince of Prussia was the third in succession to the throne of the German Empire, after his father, German Crown Prince William and elder brother Prince Wilhelm of Prussia. The monarchy was abolished in 1918. When Louis Ferdinand’s older brother Prince Wilhelm renounced his succession rights to marry a non-royal from the lesser nobility in 1933, Louis Ferdinand took his place as the second in the line of succession to the German throne after the Crown Prince. Louis Ferdinand married the Grand Duchess Kira Kirillovna of Russia in 1938. The couple had four sons and three daughter. Their sons are listed below:

1. Prince Friedrich Wilhelm of Prussia (9 February 1939 – 29 September 2015). Sons:

 • (a) Philip Kirill Prinz von Preußen (born 23 April 1968).
 • (b) Friedrich Wilhelm Ludwig Ferdinand Kirill (born 16 August 1979).
 • (c) Joachim Albrecht Bernhard Christian Ernst (born 26 June 1984).

2. Prince Michael of Prussia (22 March 1940 – 3 April 2014).

3. Prince Louis Ferdinand of Prussia (25 August 1944 – 11 July 1977). Son:

 • (a) Georg Friedrich, Prince of Prussia (born 10 June 1976 Bremen).

4. Prince Christian-Sigismund of Prussia (born 14 March 1946). Son:

 • (a) Prince Christian Ludwig Michael Friedrich Ferdinand of Prussia (born 16 May 1986).

Louis Ferdinand’s two eldest sons (1) and (2) both renounced their succession rights in order to marry commoners. His third son, and heir-apparent, Prince Louis Ferdinand died in 1977 during military manoeuvrers. It is generally accepted that his one-year-old grandson Georg Friedrich, Prince of Prussia (3a, son of Prince Louis Ferdinand) became the new heir-apparent to the Prussian and German Imperial throne. According to these lines, Georg Friedrich became the pretender to the thrones and Head of the Hohenzollern family upon Louis Ferdinand’s death in 1994.

Traditionally the Agnatic Primogeniture rules have been used to determine the succession of headship of the House of Hohenzollern. These rules do not have any legal binding since 1919. A “headship of the House of Hohenzollern” does not exist under German law. Renouncing the headship of a family or the claim to a non-existing entity (throne), therefore does not have any legal effect in Germany. The only legal fact that German law can determine is the fact that Philip Kirill Prinz von Preußen (1a) is the oldest living relative of the last German emperor. If the head of the House Hohenzollern is defined as the last living male relative according to German law, then Philip Kirill (1a) is head of the House Hohenzollern. If the head of the House Hohenzollern is defined as the man who is selected by some members of the family (holding a certain authority), then Georg Friedrich (3a) is head of the House. The choice of definition is a personal one, not a legal or historical one. Head of the House cannot mean a person who inherits or has a right of inheritance in the property of a family member following the latter’s death, since this can be anyone.

Legal Opinion: To what extend can the Hungarian title of “vitéz” be seen as a designation of nobility?

Order of Vitéz Breast Badge, bronze gilt, 57x36 mm, one side enameled, multipart construction, reverse with two clasps

Order of Vitéz Breast Badge, bronze gilt, 57×36 mm (photo: sixbid.com).

Legal Question

The Order of Vitéz, founded in 1678, revived in 1920 by Hungarian Regent Horthy, and abolished by the Soviet-imposed Communist government of Hungary in 1946, has been an important symbol of Hungary’s historic commitment to independence and territorial integrity. It is often assumed that “the Regent had no powers to grant nobility, nor did he try” (e.g Wikipedia) and that therefore the title of vitéz cannot be seen as a title of nobility. Is this assumption correct?

The Order of Vitéz

This Hungarian Order was initially founded in 1678 by Count Imre Thököly de Késmárk, (1657-1705), a Hungarian nobleman, who lead a rebellion against Leopold I of Austria. This Holy Roman Emperor suspended the Constitution and placed Hungary under a Directorate headed by the Grand Master of the Teutonic Order. Thököly gathered behind him a force of disaffected Hungarians. This group was mainly composed of disbanded soldiers and peasants. Thököly’s followers were known as kuruc (crusaders). This  designation was also given to the followers of another rebel leader, György (George) Dózsa (1470-1514).

The Order of Vitézi was re-established (Prime Ministerial Decree number 6650 of 1920, 6650/1920 M.E. in Hungarian usage, included as paragraph no 77 in the land reform act, Law XXXVI of 1920) by His Serene Highness the Regent of the Kingdom of Hungary Miklós vitéz Horthy de Nagybánya. The Hungarian state was legally a kingdom, although it had no king. The Entente powers would not have tolerated any return of the Habsburgs. Horthy’s objective was to form an organization with strong national dedication in order to contribute to the stability of Hungary after the first world war. By 1943 about 14.000 vitéz designations were issued.

The treaty signed between the Soviet Union and Hungarian Government of National Unity in Moscow on 20 January 1945, included a list of organisations that were not allowed to be re-established under Soviet rule. The National Council of Vitéz, governing the Order, was placed on this list (Prime Ministerial Edict no. 1945/529).

The current Order of Vitézi, lead by HIRH Archduke Josef Arpád of Austria, is considered by the International Commission on Orders of Chivalry as the legitimate successor of the founder (HSH Miklós v. Horthy de Nagybánya) of the Knightly Order of Vitéz.

Title of vitéz

The word ‘vitéz’ in late 19th and early 20th century Hungarian usage, meant ‘knight’, or ‘hero’. The word “vitez” literally means knight in the South Slavic languages; Bosnian, Croatian, Slovenian, Serbian and Macedonian. In German the title can be compared to “Ritter von” (Orden und Ehrenzeichen – Das Magazin für Sammler und Forscher, BDOS Jahrbuch 2003, p. 24). Therefore, the term “Vitézi Rend’ can be translated as ‘Order of Knights’. During Horthy’s reign, the title was recorded in official papers, for instance in birth, marriage or death certificates, and was usually written as ‘v.’ in front of the surname. In Hungary, the surname precedes the Christian name. In an honourable discharge document of a officer, the vitéz order is not mentioned as an award but as a title added to the name (Erik Naberhuis, The Hungarian Vitéz Order, 2005). Admission into the Order was accompanied by a land grant of 40 cadastral holds to an officer, 8 cadastral holds to other ranks based on need (1 cadastral hold = c. 1.43 acres). The honour of Vitéz was hereditary, and the grants (title, badge and land grant) were to be passed on by the recipient to his eldest son.

Hungarian law regarding noble titles

1929

The knighting ceremony pictured above took place in 1929 in Székesfehervar, at the ruins of the original church where the early kings of Hungary were crowned and buried. The new vitéz’ were knighted with a sword, especially designed for the ceremony. This sword is now on display in the Military Museum of Hungary in Budapest.

Horthy was internationally recognised as His Serene Highness the Regent of the Kingdom of Hungary (and addressed as such by e.g. the United States).  He was head of state and appointed to administer the state because the monarch was absent. There are – next to Horthy’s vitéz order – other examples of regents who founded orders, such the Royal Guelphic Order (also known as the Hanoverian Guelphic Order) by George, Prince Regent in the name of his father King George III in 1815. In France, nobility and hereditary titles were abolished by the Revolutions of 1789 and 1848, but hereditary titles were restored by decree in 1852 and have not been abolished by any subsequent law. In order to grant noble titles it is not necessary to be a royal head of state. Therefore, theoretically, the President of the Republic could, in his capacity as head of state, create titles of nobility. The same counts for Horthy’s Hungary. It is not relevant that Horthy was not a king. He was head of state of a Kingdom.

In Hungarian law, Act IV of 1947 on the abolition of certain titles and ranks has abolished all Hungarian noble ranks and titles and prohibited their future bestowal. Article 1. § (1) of the Act declares annulment of the Hungarian aristocratic and noble ranks, such as duke, marquis, earl, baron, noble, primor, and primipilus (“lófő“). Article 3. § (1) prohibits the use of rank titles mentioned in 1. §. Furthermore, it explicitly forbids the use of the “vitéz” (“valiant”) title. § (2) prohibits the use of nobiliary particles, coats of arms, insignias or the use of any expressions referring to descent from a noble clan (“de genere“). § (3) forbids the use of honorifics referring to ranks or titles abolished by this Act, such as “főméltóságú” (His/Her Serene Highness), “nagyméltóságú” (His/Her Excellency), “kegyelmes” (His/Her Grace), “méltóságos” (The Honourable), “nagyságos” (The Worshipful), “tekintetes“, “nemzetesetc.

The Act of 1947 remains in force today, although it does not contain any explicit sanctions in case the law is not observed. Act I of 2010 on the Civil Registry Procedure prohibits the registration of titles and ranks which would be contrary to Act IV of 1947 [55. § (1a)]. The 1947 Act has survived two challenges before the Hungarian Constitutional Court (HCC) in 2008 [Decision 1161/B/2008] and in 2009 [Decision 988/B/2009]. The Court has held in the 2008 decision that the prohibition of ranks and titles is intended to guarantee the equality of Hungarian citizens, as any discrimination based on hereditary titles and ranks would be contrary to the values of a democratic state and society based on equality; the Act itself is based on a firm set of values that forms an integral part of the values deductible from the Constitution [specifically Article 70/A paragraph (1) of the Constitution of Hungary at that time (Act IV of 1949)]. In the 2009 decision the HCC has found that the 1947 Act is not contrary to human dignity (the petitioner had claimed that the right to bear a name, which is deductible from human dignity, had been infringed by the Act), as nobility titles did not form official parts of a name, and that the state had the right to decide what it accepts as part of name and what it does not. The HCC has also referenced these decisions following the entry into force of the Fundamental Law of Hungary (2011, replacing the previous Constitution) in a recent decision [27/2015 (VII. 21.)] (Ágoston Mohay – Norbert Tóth, What’s in a name? Equal treatment, Union citizens and national rules on names and titles, working paper, University of Pécs, 2016, p. 9).

 

Conclusions

Members of the Vitéz Order are addressed as “nemzetes úr/asszony”, in German: “Edler (-e) Herr/Dame”. Members with non-Hungarian names used to add the nobility suffix “-y” or “-i”.  The characteristics of the vitéz capacity (hereditary, estate-related, the touch on the vitéz‘ shoulders with the sword at the bestowing of his knighthood, the title/suffix, the registration as a title instead of award in official papers and the emblem) are in full accordance with a title of nobility as we know it in for example the United Kingdom. The Act IV of 1947 also places the title on the same level as the noble titles. It is therefore not correct to say that the vitéz title is not a title of nobility. In the context of the mentioned Act, the history of the Order, its characteristics, and the recent Hungarian court decisions, the vitéz title should – from a historical perspective – be seen as a noble title. It is not recognized by the Hungarian state.

Sources

Legal opinion: Lines of succession to the former Russian Empire

Background

The Russian Imperial Romanov family (Tsar Nicholas II, his wife Tsarina Alexandra and their five young children Olga, Tatiana, Maria, Anastasia, and Alexei) were brutally murdered in Yekaterinburg on 17 July 1918. The Tsar, his family and some servants were shot, bayoneted and stabbed in a room of the “House of Special Purpose of the Ural Soviet Committee” by Bolshevik troops led by Yakov Yurovsky under the orders of the Ural Regional Soviet. Therefore, the last Tsar does not have any living descendants. There exist however, a number of claimants to the former Russian throne. In this article I will examine the legality of these claims.

Branches

St. George's Hall, Grand Kremlin Palace. President Vladimir Putin with Prince Dmitri Romanovich of Russia and his spouse at a state reception devoted to National Unity Day. (Source: Wikipedia)

St. George’s Hall, Grand Kremlin Palace. President Vladimir Putin with Prince Dmitri Romanovich of Russia and his spouse at a state reception devoted to National Unity Day. (Source: Wikipedia)

Since 1992, the Headship of the Imperial House of Russia has been claimed by two branches of the Romanov family: the Vladimirovichi Branch and the Nikolaevichi branch. The Vladimirovichi branch descends of Tsar Alexander II (1818-1881),  the successor son of Tsar Nicholas I. The Nikolaevichi branch descends from Grand Duke Nicholas Nikolaevich of Russia (1831–1891), who was the third son and sixth child of Tsar Nicholas I of Russia and Alexandra Feodorovna.

I. Tsar Nicholas I (1796-1855) x Princess Charlotte of Prussia (1798-1860). Nicholas was born in Alexander Palace, Saint Petersburg, Russian Empire, the eldest son of Emperor Alexander III and Empress Maria Feodorovna of Russia (formerly Princess Dagmar of Denmark). Emperor Alexander III was born on 10 March 1845 at the Winter Palace in Saint Petersburg and succeeded this father Emperor Alexander II of Russia. Alexander II succeed Tsar Nicolas I, son of Paul I and Sophie Dorothea of Württemberg.

Children:

II a. Tsar Alexander II (1818-1881) x Princess Marie of Hesse (1824-1880). Son: Grand Duke Vladimir Alexandrovich (1847-1909) X Duchess Marie of Mecklenburg-Schwerin (1854-1920) -> Vladimirovichi branch

II b. Grand Duke Nicholas Nikolaevich (1831-1891) x Princess Alexandra of Oldenburg (1838-1900) -> Nikolaevichi branch

Claimants

Vladimirovichi branch(es)

I. Cyril (Kirill) Vladimirovich, (Кирилл Владимирович Рома́нов), born 12 October [O.S. 30 September] 1876 – deceased 12 October 1938), Grand Duke of Russia (assumed the Headship of the Imperial Family of Russia and, as next in line to the throne in 1924).

HIH Grand Duchess Maria Vladimirovna, Pope Benedict XVI and Grand Duke George Mikhailovich (Source: Paul Gilbert).

HIH Grand Duchess Maria Vladimirovna, Pope Benedict XVI and Grand Duke George Mikhailovich (Source: Paul Gilbert).

II a. Maria Kirillovna (1907–1951), eldest daughter of Kirill Vladimirovich (I). She was born in Coburg when her parents were in exile because their marriage had not been approved by Tsar Nicholas II. The family returned to Russia prior to World War I, but was forced to flee following the Russian Revolution of 1917.

III. Emich, 7th Prince of Leiningen (1926-1991), titular Prince of Leiningen from 1946 until his death, x Eilika of Oldenburg.

IV. Prince Karl Emich of Leiningen.

II b. Vladimir Cyrillovich, (Влади́мир Кири́ллович Рома́нов) born 30 August [O.S. 17 August] 1917 – 21 April 1992), claimed the Headship of the Imperial Family from 1938 to his death, Grand Duke of Russia (1938–1992).

III. Maria Vladimirovna (Мари́я Влади́мировна Рома́нова), born 23 December 1953 in Madrid), has been a claimant to the headship of the Imperial Family since 1992 Grand Duchess of Russia (1992–present).

IV. Grand Duke George Mikhailovich of Russia

Nikolaevichi branch

I. Nicholas Romanov, Prince of Russia (1992–2014)

II. Prince Dimitri Romanovich of Russia (2014–present)

III. Prince Andrew Andreevich (born 1923)

 Applicable law

Karl Emich of Leiningen signs an address to Vladimir Putin aksing permission to assign a land in Ekaterinburg for creation of the Sovereign State Imperial See (Source: Wikipedia).

HSH Karl Emich Prince of Leiningen signs an address to Vladimir Putin aksing permission to assign a land in Ekaterinburg for creation of the Sovereign State Imperial See (Source: Wikipedia).

The Russian laws governing membership in the imperial house, succession to the throne and other dynastic subjects are contained in the Fundamental State Laws of the Russian Empire and the Statute of the Imperial Family (codification of 1906, as amended through 1911). These laws, referred to collectively as “the succession laws” in this essay, are sometimes described as “the Pauline law”, because their original version was promulgated in 1797 by Emperor Paul I.

At the present time, not one of the Emperors or Grand Dukes of Russia has left living descendants with unchallengeable rights to the Throne of Russia. When marrying a foreigner of Equal Rank, or member of a Reigning Family, family members were obliged to renounce their and their issue’s rights to the succession to the Throne of Russia.

Since 1917 the Russian Empire and its laws regarding social classes ceased to exist (Central Executive Committee and the Council of People’s Commissars, Decree on the Abolition of Social Estates and Civil Ranks, 10 November  1917):

 1. All classes and class divisions of citizens, class privileges and disabilities, class organizations and institutions which have until now existed in Russia, as well as all civil ranks, are abolished.
 2. All designations (as merchant, nobleman, burgher, peasant, etc.), titles (as Prince, Count, etc.), and distinctions of civil ranks (Privy, State, and other Councilors), are abolished, and one common designation is established for all the population of Russia-citizen of the Russian Republic.
 3. The properties of the noblemen’s class institutions are hereby transferred to corresponding Zemstvo self-governing bodies.
 4. The properties of merchants’ and burghers’ associations are hereby placed at the disposal of corresponding municipal bodies.
 5. All class institutions, transactions, and archives are hereby transferred to the jurisdiction of corresponding municipal and Zemstvo bodies.
 6. All corresponding clauses of the laws which have existed until now are abolished.
 7. This decree becomes effective from the day of its publication, and is to be immediately put into effect, by the local Soviets of Workmen’s, Soldiers’, and Peasants’ Deputies.

Conclusions

In addition to the abolishment of the public laws regarding social classes, none of the current Romanov family members has unchallengeable rights to the Throne of Russia according to the Pauline Laws. Therefore the headship of the House of Romanov remains a political matter that cannot be determined from a legal perspective. The only authority that can restore the rights to the Russian throne is the Russian Federation. In my opinion, the imperial nobility and the titles it awarded may theoretically remain valid but for the Russian Federation they are quasi foreign.

Sources

Links

Beveiligd: Noble Titles issued in Italy, the Two Sicilies, Parma and Lucca-Piombino by Napoleon I between 1806 and 1813

De inhoud is beveiligd met een wachtwoord. Om deze te kunnen bekijken, vul het wachtwoord hieronder in:

Adellijke titels en het Nederlandse strafrecht

Wapen van Franz Arnold von Wolff-Metternich zur Gracht, Fürstbischof van Paderborn en Münster, op de St. Josephskirche in Delbrück-Westenholz - foto: Daniel Brockpähler

Wapen van Franz Arnold von Wolff-Metternich zur Gracht, Fürstbischof van Paderborn en Münster, op de St. Josephskerk in Delbrück-Westenholz – foto: Daniel Brockpähler

Oorspronkelijk was het bij de invoering van de Wet op de adeldom de bedoeling om de regels over verwerving van adeldom door afstamming te codificeren zonder daarin enige verandering aan te brengen. Aan een historisch gegroeid instituut, dat zijn wortelen heeft in een traditie die juist ongelijkheid van mensen accentueert, moet men niet gaan sleutelen, aldus de mening van de toenmalige minister Dales. Maar het parlement wilde anders: door middel van amendementen werd bepaald dat ook door adoptie en dat door buiten huwelijk geboren kinderen adeldom kon worden verworven. Een amendement dat voorstelde om het mogelijk te maken, dat ook adellijke dames hun adel aan hun kinderen kunnen doorgeven werd echter verworpen. Een dergelijke mogelijkheid zou het aantal leden van de adel te sterk doen toenemen, zo vond het parlement destijds. Wat hieraan zo erg is, wordt niet duidelijk. Deze kinderachtige opstelling kreeg jaren later een merkwaardig gevolg.

Op 8 juli 2011 veroordeelde de kantonrechter in Maastricht een zoon van een tot de Nederlandse adel behorende adelijke gravin Wolff Metternich tot een geldboete van € 300, subsidiair zes dagen hechtenis voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaren. De moeder voerde rechtmatig de titel ‘gravin’ en de zoon verkreeg bij Koninklijk Besluit de naam van de moeder, maar de minister weigerde de titel ook in te schrijven in de filiatieregisters. De rechter vond dat art. 435 Sr. was overtreden:

Artikel 435. Met geldboete van de tweede categorie wordt gestraft: 1 hij die zonder daartoe gerechtigd te zijn een Nederlandse adellijke titel voert of een Nederlands ordeteken draagt; (…)

Het betrof een oude familie die bij besluit van Keizer Ferdinand II van 21 januari 1637 (in de persoon van Johann Adolf von Wolff Mettemich) werd verheven tot baron van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie. Bij besluit van Keizer Karel VI van 17 mei 1731 werd Franz Joseph von Wolff-Metternich zur Gracht verheven tot graaf van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie. Bij KB van 8 april 1884 werd Levin Max Paul Maria Hubert graaf Wolff-Mettemich (tak uitgestorven in 1972) en bij KB van 10 december 1925 werd Hermann Joseph Ferdinand Aloysius Hubertus Maria Anna graaf Wolff-Metternich ingelijfd in de Nederlandse adel met de titel van graaf en gravin voor al hun wettige nakomelingen. De laatste van dit Nederlandse adellijke geslacht is Eugenie Maria Mechtildis Huberta Theodora Thaddeus gravin Wolff Metternich (1923). Dat een (biologische) nakomeling-naamsdrager wel beboet kan worden en een geadopteerd kind niet, bewijst dat het Nederlandse systeem eerder een historisch gedrocht is geworden dan een historisch instituut is gebleven.

In het boek van E.J. Wolleswinkel over het Nederlandse adelsrecht en in het betreffende jaarverslag van de Hoge Raad van Adel wordt beweerd dat de zoon de titel ‘graaf ‘ voerde. Dit is een bewuste onwaarheid omdat de heer Wolleswinkel bij de behandeling van de zaak gezapig achterin de zaal zat te genieten en dus goed van de feiten op de hoogte is. In de uitspraak is expliciet de titel ‘Graaf ‘ opgenomen, zoals de zoon ook expres voerde om geen verwarring te laten ontstaan. Dit lijkt op het eerste gezicht irrelevant, maar de schijn bedriegt. ‘Graaf’  met een hoofdletter is immers een Belgische adellijke titel en een Nederlandse voornaam. De Nederlandse adellijke titel ‘graaf’ wordt met een kleine letter geschreven. Dit verschil wordt in het rode boekje altijd gemaakt. De rechter heeft dus in al zijn onnozelheid iemand bestraft die een Belgische adellijke titel in Nederland voerde, terwijl de wet alleen het wederrechtelijk voeren van een Nederlandse adellijke titel strafbaar stelt. Door J.W. Fokkens en A.J. Machielse is het verbod van art. 435 WvSr in het standaardwerk van Noyon, Langemeijer en Remmelink als volgt samengevat: “Reeds het voeren van een Nederlandse adellijke titel op zich zelf zou voldoende moeten zijn, tenzij er nochtans aanwijzingen zijn, dat men een buitenlandse titel voert, hetgeen dus met de in meer talen voorkomende titel baron het geval kan zijn (…)”. Bovendien is het voeren van “Graaf” als Nederlandse voornaam natuurlijk ook niet strafbaar. Een totale misslag dus van een rechter die er niks van snapte. Door Wolleswinkel is deze misslag op een goedkope manier verdraaid, nota bene in een proefschrift. Dit doet niet alleen ernstig afbreuk aan zijn wetenschappelijke en ambtelijke integriteit, maar ook aan zijn deskundigheid.

Literatuur:

King of Arms of the Royal House of Bourbon-Two Sicilies

Carlo-1-cropped

December 2013 – Duke and Duchess of Castro received by Pope Francis at the Vatican

A King of Arms is a principal herald. Originally, a herald is an officer in medieval Europe charged with carrying messages to and from the commanders of opposing armies. In the late 14th century the authority of the heralds was expanded. When the crown ceased to grant arms directly, its powers were delegated to the heralds as commissioners, with authority to issue letters patent. In modern times, a herald is a professional authority on armorial history and genealogy. Heralds in Europe generally record arms and pedigrees, grant arms, take part in high ceremonial, and settle matters of precedence.

The Kingdom of Sicily did not have actual heralds (to grant coats of arms) in recent times, but rather a Commission for Titles of Nobility based in Naples until 1861.

Seal of the King of Arms of the Royal House of Bourbon-Two Sicilies

Seal of the King of Arms of the Royal House of Bourbon-Two Sicilies

This Royal Commission was established by royal decree of 23 March 1833. By law of 26 April 1848 the responsibility for the Royal Commission was attributed to the ministry of the presidency of the Royal Council. By royal prescript issued by the Minister and royal secretary of state of the Presidency of the Council of Ministers of 29 July 1853 it was determined that the Royal Commission was competent to determine, so as to remove all doubt, who among the nearest relatives was eligible to aspire to the succession to a noble title. Therefore, the Royal Commission concerned itself with administration of certain nobiliary institutions and recognition of titles of nobility, with little regulation of armorial heraldry (coats of arms). See also J. Debrett,  A Collection Of State Papers: Relative To The War Against France Now Carrying On By Great-britain And The Several Other European Powers, London 1794.

Appointment

Fernando Muñoz Altea is the current King of Arms of the Royal House of Bourbon-Two Sicilies. He is a Spanish/Mexican historian, specialised in the study of the aristocratic Spanish colonial families of the Americas. Muñoz Altea is born in Madrid (Spain) on 22 November 1925.

Fernando_Muñoz_Altea_with_the_Duke_of_Castro_and_Duchess_of_Castro

Fernando Muñoz Altea (left) with the Duke and Duchess of Castro.

Muñoz Altea was introduced to the study of heraldry, genealogy and nobility by Don José de Rújula y Ochotorena, Marqués de Ciadoncha, King of Arms of Spain’s king Alfonso XIII, Dean of the Corps of Chronicler King of Arms (Cuerpo de Cronista Rey de Armas), and by Don Julio de Atienza y Navajas, Barón de Cobos de Belchite, author of the well-known work “Nobiliario Español”. Both became his mentors and friends. On 10 November 1962 Muñoz Altea was appointed King of Arms of the Royal House of the Two Sicilies by HRH Prince Ranieri, Duke of Castro, Head of the Royal House. The Kingdom of Sicily did not have actual heralds (to grant coats of arms and issue certificates of nobility) in recent times, but rather a Commission for Titles of Nobility based in Naples until 1861. This commission concerned itself with the administration of certain nobiliary institutions, recognition of titles of nobility and heraldry. The appointment of the King of Arms continues this tradition. Certifications of arms and certificates of nobility issued by Muñoz Altea’s office in the name of the Royal House are, in effect, documents of a dynastic nature.

 Fernando Muñoz Altea (r) and the Queen consort of Spain

Fernando Muñoz Altea (r) and the Queen consort of Spain

The King of Arms of the Royal House of the Two Sicilies is the supreme officer of honour and counsel to the sovereign in all matters of armorial, genealogical, and nobility. He represents the Royal family in these matters. He does not have a governmental position but has the status of Private Officer of Arms.

In addition to his office as King of Arms, Muñoz Altea is delegate of the Sacred Military Constantinian Order of Saint George (Italian: Sacro militare ordine costantiniano di San Giorgio) being a Roman Catholic dynastic order of knighthood founded 1520-1545 by two brothers belonging to the Angeli Comneni family. The order is currently bestowed by the former royal House of Bourbon-Two Sicilies as heirs of the Farnese.

Historical work

Muñoz Altea is the author of several books, among them, the biographies of the 64 Viceroys of Mexico, The House of Los Pinos History (the Presidencial Residence of Mexico), the biographies of the Signers of the Independence Act, Los Virreyes de la Nueva España.

Fernando Muñoz Altea, signing a copy of Blasones y Apellidos.

Fernando Muñoz Altea, signing a copy of Blasones y Apellidos.

Muñoz Altea is also the author of Perfiles genealógico-biográficos and Blasones y Apellidos, first and second edition. first published his work which included approximately 250 last names. The books sold out in 10 days. The goal of its republication in 2016 is to preserve the original work and subsequent extensive investigation. The remastered three boxed set includes more than 750 names, genealogy, origin, code of arms, heraldry of Spanish, English, Italian and French settlers in Spain and Latin America. Muñoz Altea has also ordered and cataloged several historic archives of many municipalities in Spain. He is recognized as an important historian and one of the main genealogist in both Spain and Latin America.

Distinctions

 • 1951 Degree in History Hermanos Maristas de Madrid
 • Appointed Chronicler King of Arms of the Royal House of Borbon Two Sicilies since 1962
 • Commander with plaque of the Sacred Military Constantinian Order of St. George, delegate for Mexico
 • Grand Officer of The Order of the Star of Ethiopia
 • Heraldic Advisor to the Cuban Association of the Sovereign Military Order of Malta
 • Knight of the Mexican Legion of Honor (Condecoración de la Legión de Honor Mexicano)  in the eminent grade
 • Consultant for the Mexican Mint House, Numismatic Division, for the commemorative emission of “Coins of the Federation” (2003)
 • President “Ad Vitam” and founder of the Mexican Academy for Genealogic and Heraldic Studies

Sources

Note

I also published this article on Wikipedia.

Legal Opinion: The Fons Honorum of the House of Paternò Castello

Antonino Paternò Castello, Marquis di San Giuliano (Catania, 9 December 1852 - Rome, 16 October 1914), Italian diplomat and Minister of Foreign Affairs.

Antonino Paternò Castello, Marquis di San Giuliano (Catania, 9 December 1852 – Rome, 16 October 1914), Italian diplomat and Minister of Foreign Affairs.

1. Introduction

It may be safely said that the legitimate claimants to the headship of formerly reigning families can continue the prerogative to award their dynastic Orders and, to the extent that the last constitutions of those particular monarchies so permitted, enjoy the right to create or confirm titles of nobility. From a historical point of view, such creations should be in accordance with the legal requirements established before the fall of the monarchy. This may be a problem because it may not always be possible for a head of a dynasty to comply with the precise requirements of the dynastic law. The disappearance of an historic office or position however, is a fact that does not stand in the way of exercising the ancient dynastic rights, since these rights are connected to a specific family. To the extent that it is possible and practical, such requirements should be met and the various acts properly recorded (see for example: W.H. Jones, Granting of Orders and Titles by H.M. King Kigeli V of Rwanda) in order to make the awards of Orders and titles in accordance with its historical origin and therefore acceptable.

This article examines the Sovereign right (fount of honour or in Latin: fons honorum) to grant noble titles (see appendix) and create and administrate dynastic orders of three members of the well known Sicilian House of Paternò Castello, more in particular of prince Roberto II Paternò Castello and his two sons, the princes Francesco and Thorbjorn Paternò Castello. The House of Paternò claims dynastic rights regarding the ancient kingdoms of Aragon, Majorca, Sicily, Valencia and Sardinia. In an earlier article I studied what is meant by a person having the fons honorum to grant e.g. titles. The research question of this article is: to what extend do Roberto II Paternò Castello and his two sons have the right to grand titles of nobility and the right to administer dynastic knightly orders? My approach will be to examine the relevant documents and literature and to answer the question from both a historical (legitimate) and legal point of view.

2. Family background

The House of Paternò Castello is among the most prominent historical families of Italy. Over the course of the centuries the family held more than 170 main fiefs. The Paternò family were Peers of the Realm in Sicily until 1860, when the Kingdom of Sicily was annexed by the Kingdom of Sardinia to form the Kingdom of Italy in 1861. Since the beginning of the 18th century members of the family possessed five hereditary seats in the Sicilian Parliament.

Palazzo Biscari, a private palace in Catania, Sicily, was built by will of the Paternò Castello family, the princes of Biscari, starting from the late 17th century, lasting for much of the following century.

Palazzo Biscari, a private palace in Catania, Sicily, was built by will of the Paternò Castello family, the princes of Biscari, starting from the late 17th century, lasting for much of the following century.

The House of Paternò traces its origins to Prince Robert of Embrun and to the Sovereign House of Barcelona and Provence. The family arrived in Sicily in 1060 as part of the entourage of King Roger, seizing the castle of Paternò and assumed its name. The family obtained numerous honors and titles of nobility (see: Libro d’oro della nobiltà italiana). Amongst the principal titles of nobility held by the house of Paternò are: Princes of Biscari, Sperlinga (1627), Manganelli, Val di Savoja e Castelforte (1633); Dukes of Carcaci (1723), Furnari (1643), Giampaolo, Palazzo (1687), Paternò, Pozzomauro e San Nicola; Marquises of Capizzi (1633), Casanova, Desera (1806), Manchi, Regiovanni, Roccaromana, San Giuliano (1662), Sessa, del Toscano; Counts of Montecupo (1772); Barons of Aliminusa, Aragona, Spedolotto Alzacuda, Baglia e Dogana di Milazzo, Baldi, Belmonte, Bicocca, Bidani, Biscari, Burgio, Capizzi, Castania e Saline di Nicosia, Cuba, Cuchara, Cugno, Donnafugata, Ficarazzi, Gallitano, Gatta, Graneri, Imbaccari e Mirabella, Intorrella, Manchi di Bilici, Mandrile, Manganelli di Catania, Marianopoli, Mercato di Toscanello, Metà dei Terraggi di Licata, Mirabella, Motta Camastra, Murgo, Nicchiara, Officio di Mastro Notaro della Corte Capitaniale di Catania, Oxina, Placabaiana, Poiura, Porta di Randazzo, Pollicarini, Pozzo di Gotto, Raddusa e Destri, Ramione, Ricalcaccia, Salamone, Salsetta, San Giuliano, San Giuseppe, Sant’ Alessio, Scala, Schiso, Sciortavilla, Solazzi, Sparacogna, Spedalotto, Terza Parte della Dogana di Catania, Toscano; Lords of Baglio, Collabascia, Erbageria, Gallizzi, Mandrascate, Sciari, Sigona, del jus luendi of Camopetro (see: Libro d’oro della nobiltà italiana and real-aragon.org).

3. Criticism

The fons honorum of the House of Paternò is heavily challenged by Guy Stair Sainty, stating that as a junior member of a junior branch of the family don Roberto has no right to claim any prerogative pertaining to its chief, whether or not such prerogative actually exists (Guy Stair Sainty and Rafal Heydel-Mankoo, World Orders of Knighthood and Merit 2006).

In 1973 Lt Col Robert Gayre published a booklet in which he states that “certain observations should be made which, in our opinion, destroy completely these historical claims. The Papal legitimation which is brought forward to allow the desired descent was, in itself, insufficient to transfer any title to the Crown of Aragon. Furthermore, as Aragon dit not have the Salic law, the descent of  the crown could pass through a female line. Consequently, even if the legitimization had put Don Pedro Sancho into the line of succession, that succession would have gone through a female line on the extinction of the male descent – and so to the house of Paternò would have been out of succession in any case.”. (…) It is clear that no matter how distinguished is the house Paternò, it cannot claim to be the heirs of the Kingdom of the Balearic Isles or of Aragon.” (Lt Col R. Gayre of Gayre and Nigg, A Glimpse of the Chivalric and Nobiliary Underworld, Lochore Enterprises (Malta) Ltd. Valetta, Malta, pp. 27-28).

Therefore, the question arises if the Paternò claims can be taken seriously (both legitimate and legal).

4. Legitimacy of the claims

The Crown of Aragon became part of the Spanish monarchy after the Marriage of Isabella I of Castille and Ferdinand II of Aragon in 1469. This dynastic union laid the foundations for the kingdom of Spain. It is considered a de facto unification of both kingdoms under a common monarch. The Decretos de Nueva Planta (promulgated between 1707 and 1715) ended the kingdoms of Aragon, Valencia and Mallorca and the Principality of Catalonia, and merged them with Castile to officially form the Spanish kingdom (I. Ruiz Rodríguez, Apuntes de historia del derecho y de las instituciones españolas, Dykinson, Madrid, 2005, p. 179; Albareda Salvadó, Joaquim, (2010). La Guerra de Sucesión de España (1700-1714). Barcelona: Crítica. pp. 228–229. ISBN 978-84-9892-060-4). The Decretos de Nueva Planta were a number of decrees issued between 1707 and 1716 by Philip V, king of Spain (grandson of Louis XIV, during and shortly after the end of the War of the Spanish Succession by the Treaties of Utrecht (1713-1714). An important document in this respect is the will of James I.

Recognitions of the claims

At the end of the 18th Century, Ignazio Vincenzo Paternò Castello, prince of Biscari, a man who took a deep interest in history (see: Giuseppe Guzzetta, Per la gloria di Catania: Ignazio Paternò Castello Principe di Biscari), , made a visit to the Balearic Islands. The notes he made during this visit were the basis of the investigations of Francesco, duke of Caraci, in the succeeding century. The events that followed are described by the website real-aragon.org as followed (documents retrieved from mocterranordica.org):

A family conclave, on the initiative of the Duke of Carcaci Don Francesco Paternó Castello e Sammartino, was called on the 14th of June 1853, and held in Palermo in the palace of the Marchese di Spedalotto, head of one of the more senior branches of the family. After a review of the relevant evidence and a wide-ranging discussion, it was the finding of the conclave that the royal rights, which had been the subject of the debate, should be confirmed as belonging to Don Mario, son of the Duke of Carcaci’s younger brother Don Giovanni and his wife Donna Eleonora Guttadauro of Emmanuel Riburdone, the heiress of the House of Guttadauro. This conclusion which had in fact already received the assent of King Ferdinand II of the Two Sicilies (in whose realm they resided), subject to ratification by the conclave, was reached on the recognition that Don Mario alone had the royal blood of Aragon in his veins from two sources, through the separate descents of both his mother and his father from King James the Conqueror. A family pact was then signed, registered on 16 June 1853 and sealed in the Chamber of Seals and Royal Registers of the Kingdom of the Two Sicilies. It was decreed that during the minority of Don Mario, his father Don Giovanni should be Regent.

Important documents in this respect are the book “L’Ordine del Collare” by the 7th duke of Carcaci, Don Francesco Maria Giuseppe (1786–1854), 1849/51; the funeral eulogy for the 7th duke of Carcaci,  by Francesco Tornabene, 1854; the letter from the Attorney General of 18 May 1851 and the circular from the governor of the province of Catania, 30 March 1853.

The sealing of the family pact was but one of a series of events following the death of the last Prince of Cassano which determined and confirmed the dynastic rights of the House of Paternó Castello Guttadauro. The final endorsement came on 2nd February 1860 when the Royal Commission for Titles of Nobility recommended to the new king Francis II that a petition by the Most Excellent Lord Don Mario Paternó Castello Guttadauro of the Dukes of Carcaci be granted. The petition was that the Prince should receive all confirmation of the Sovereign’s assent for those “chivalrous distinctions” which he wished to bestow. On 11th February 1860 the king approved the recommendation of the Royal Commission and directed the Secretary of State for Sicilian Affairs to give effect to his approval.

Important documents in this respect are the communication of the Royal Secretary of State, Palermo, 8th March 1860, the decree of H.M. Francesco II, Gaeta, 16 September 1860 and the verification of authenticity regarding the decree, from the City of Padova

The designated Regent, Don Giovanni, worked vigorously to assert the dynastic rights of the family. In doing so he was crowning the work of his elder brother the great Duke of Carcaci who had died in 1854, having spent his life establishing his family’s Royal dynastic rights and regulating the succession.

This series of events shows that a number of members of the family established recognized claims regarding the dynastic rights of ancient independent kingdoms in Italy and Spain.

Succession

The line of succession is claimed by the House of Paternò as follows: After the death of the last Prince of Cassano the heads of the different branches of the Paternò family met in family council at Palermo and recognised that the family’s royal rights were vested in Don Mario Paternò Castello Guttadauro d’Emmanuel of Don Giovanni Paternò Castello iure maritale Prince of Emmanuel (son of Don Mario Guiseppe IV Duke of Carcaci) and his wife Eleanor Guttadauro, last of the house of the Princes of Emmanuel and herself a descendant of the Kings of Aragon (real-aragon.org). The succession of the claim follows both the male and the female line:

 • 1859-1906 Mario I Paternò Castello, Prince of Emmanuel, m. Anna Spitaleri e Grimaldi of the Barons of Maglia and had issue:

1.  Giovanni (-1900) sp.
2.  Felice (-1880) sp.
3.  Enrico Prince of Emmanuel d. 1908 and was succeeded by his sister
4.  Eleanora who succeeded her brother

 • Eleanora Paternò Castello, princess of Emmanuel  m. 1906 her second cousin Roberto I Paternò Castello, Regent 1908-1934 B. of Francesco Mario I (1850-1915) 9th duke of Carcaci and had issue:
 • Francesco Mario II Paternò Castello,  prince of Emmanuel (1913-1968) succeeded when of age in 1934 m. (1) 1932 Angela Reboulet and had issue:
 • Roberto Enrico Francesco Mario Gioacchino Paternò Castello (1937-1996) married (1) Maria of the counts Fattori and has issue:

1.  Aurora (1962-), Duchess of Palma
2.  Francesco Nicola Roberto Paternò Castello (1964-), duke of Gerona m. on Jul 1990 Nob Guiseppina Campesi. Issue:

– Maria b. and d. 17 Mar 1991
– Roberto b. 15 Jul 1992 Duke of Palermo;
– Domenico b. 4 May 2001 Duke of Ayerbe

Prince Roberto m. (2) Bianca Monteforte (1948-1990), marchioness of Montpellier and had issue:

1.  Thorbjorn Paternò Castello (1976-), duke of Valencia

Don Roberto Paternò Castello abdicated in favor of his first son as well as in favor of his second son. To his first son (Francesco) he left the claims to the prerogatives the ancient kingdoms of Aragon, Majorca and Sicily. To his second son (Thorbjorn) he left the claims to the prerogatives of the ancient kingdoms of Valencia and Sardinia (see documents below).

Following these lines of succession, the legitimacy of the fount of honor of the House of Paternò in present circumstances is backed by the prestige of being a descendant in the female line of the early rulers of the ancient kingdoms of Aragon, Majorca, Sicily, Valencia and Sardinia, as well as the recognition of the fount of honor by the King of the Two Sicilies.

5. Legality of the claims

The pretensions of the House of Paternò Castello where also investigated more than once by various judicial courts in the 20th and 21st centuries. The little known 20th century cases were described as an example of the concept of fons honorum in and important Leiden PhD-thesis of Dr. Hans J. Hoegen Dijkhof. This section of the present article is also based on this thesis.

The Fount of honour and the power to grant nobility played a role in the various Paternò cases in Italy. On 1 April 1952, the ‘Pretura Unificata di Bari’, evidently a court of first instance in criminal cases, had to decide a criminal case against a certain Umberto Z., a resident of Bari, who had publicly presented himself as Count of St. Ilarico. Z. was prosecuted for violating article 496 of the Italian Penal Code, as he was denounced by an anonimous person for having committed this crime.

Important document: judgment of the Court of Bari (13 March 1952).

Retaining the Fons honorum
His decisive defense was inter alia that this title had been validly conferred upon him by the ‘Prince Emanuel Francesco Mario Paternò Castello di Caraci’. It appeared after a full investigation of all relevant documents by the Court, that this Prince belonged to one of the first families of Sicily, a family who are descendants of William I, the Conqueror, descendants of the Counts of Gascogne, the Kings of Navarre and Castil and that the Prince was a direct descendant of the Kings of Mallorca and the Baleares and was still Pretender to this throne. The Court found that on these grounds, he had retained his full rights of fons honorum, which meant according to the Court, that he had the power to nobilitate, to grant and confirm coats of arms and to award predicates, taken from places in which his ancestors in fact had exercised sovereign powers, not to mention his right to constitute, resuscitate, reform and exercise the ‘Grand Magistry’ of the chivalric Orders of the dynasty, which are passed from father to son as an insupprimable heredity of birth, which in the ascendants of the Prince had found in fact also a confirmation by Francesco II of Bourbon, King of the Two Sicilies, in 1860. Z. was acquitted.

Legitimate power to grant honours
Then it was the Prince’s own turn. He was denounced on 14 July 1958 and prosecuted, as a resident of Brunate, before and condemned on 29 May 1962 by the ‘Pretore of Monsummano Terme’, the competent judge in first instance, to 4 months and 15 days imprisonment for having allegedly conferred false titles to a number of persons (Article 81 of the Penal Code and article 8 of Law 3.3.51 N.178.) but he was acquitted of several connected alleged counts (Articles 81cpv 640, 56, 640 of the Penal Code) for lack of evidence. He appealed with the ‘Tribunale di Pistoia’ and on 5 June 1964, this court of appeals confirmed his acquittal in first instance and annulled his condemnation in first instance. Basically, the Court said that the conferment to and acceptance of foreign honours, the honours conferred being foreign, by Italian citizens, was legal, while only the public use of these honours by Italian citizens was subject to authorisation by the President of the Republic, to properly safeguard the merits reserved to and represented by the honours bestowed by the Italian State. The Court had also investigated the fons honorum of the Prince and had found that he was the legitimate possessor of this faculty, which according to the Court was an expression of the honorific power of his house, which had been conserved by family tradition and had not suffered ‘debellatio’, the forced surrender of power. He was therefore entitled to grant the honours given by him, because the Court deemed that he had the legitimate power to grant these honours.

Important document: judgment of the Appeal Court in Pistoia (5 June 1964).

The quote from the website of the Corpo della Nobiltà Italiana Circolo Giovanilegt, section ‘Alcune domanda sulla nobiltà’, dated 24 December 2004, may further elucidate this point.

The Public Prosecutor did not institute cassation and it was therefore definitively established between the Italian State and the Prince that the Prince or his direct descendants, by using their fons honorum, can validly confer noble titles.

The courts involved had consulted independent experts who provided concurring opinions in arriving at their judgments. In this connection, reference can also be made to the well known legal  notion of res judicata (the principle that a matter may not, generally, be relitigated once it has been judged on the merits), which is based on the principle of public order of lites finiri oportet, the policy that there must be an end to litigation

6. Conclusions

Some critics regarding the dynastic claims of the House of Paternò lack objectivity. Their statements often do not express the idea that judging the Paternò-claims should not be influenced by particular perspectives, value commitments, community bias or personal interests, to name a few relevant factors. Stair Sainty’s remarks however are fully understandable. The question whether as a junior member of a junior branch of the family don Roberto had the right to claim any prerogative pertaining to its chief can be answered from both a legitimate and a legal point of view. From a legitimate perspective there are a number of cases where a junior branch came to eclipse more senior lines in rank and power, for example the Kings of Prussia and German Emperors who were junior by primogeniture to the Counts and Princes of Hohenzollern, and the Electors and Kings of Saxony who were a younger branch of the House of Wettin than the Grand Dukes of Saxe-Weimar. It is clear that the senior members of the House do not claim the any rights regarding the former kingdoms of Aragon, Majorca, Sicily, Valencia and Sardinia. Therefore it is perfectly legitimate that members of a cadet branch of the House pursue these claims.

Robert Gayre’s remarks concern the succession in the female line. He claims that succession is not possible in the female line. The House of Paternò’s claim is in accordance with the agnatic (or semi-Salic) succession, prevalent in much of Europe since ancient times. This succession is reserved first to all the male dynastic descendants of all the eligible branches by order of primogeniture, then upon total extinction of these male descendants to a female member of the dynasty. Former monarchies that operated under semi-Salic law included Austria (later Austria-Hungary), Bavaria, Hanover, Württemberg, Russia, Saxony, Tuscany, and the Kingdom of the Two Sicilies. Now that it clear that no male successors of the former kingdoms of Aragon, Majorca, Sicily, Valencia and Sardinia exist, the succession in the female line should also be considered as legitimate.

Over the last 60 years at least two independent judicial courts came to the conclusion that the fount of honor of the House is valid. It is very rare that the fons honorum of a family is backed by judicial decisions. As a matter of fact, the House of Paternò is one of the few royal Houses whose pretensions are not only raised by the family but also declared valid by the courts.

It is therefore surprisingly that in the 21st century the claims were again challenged in court in a matter regarding an interlocutory freezing order by an Italian public prosecutor. The seizure was lifted because the court (again) confirmed the fons honorum of the House of Paternò.

Important documents: Tribunale Ordinario di Roma dated 19 December 2013 and  A. Squarti Perla, Sulla sovrana prerogativa come patrimonio famigliare dinastico-titolarità delle sovrane prerogative e del patrimonio araldico della famiglia ex regnante spettanti, jure sanguinis, al re spodestato, purché non debellato, in «Studi della real casa di Savoia», Torino 2007..

The court explicitly states (appendix 2):

Well, on the basis of the voluminous documentation produced by the defense, the attribution to Paternò Castello of the power to confer honors, decorations and chivalric distinctions, cannot be doubted. The suspect is a descendent of the Paterno dynasty, whose consanguinity with the House of Aragon was recognized by numerous judicial findings; (…)

The House of Paternò Castello’s claims regarding the former kingdoms of Aragon, Majorca, Sicily, Valencia and Sardinia are therefore also perfectly legal.

Further reading

 • Abate, A. “Esequie del Duca di Carcaci” Catania 1854
 • Agnello, G. “Il Museo Biscari di Catania nella Storia della Cultura Illuministica del ‘700” in Archivio Storico della Sicilia Orientale, 1957, a. X p. 142
 • Amico, “Catana Illustrata”, 1741
 • Amico, “Sicilia Sacra” 1742
 • Maria Concetta Calabrese, I Paternò di Raddusa, C.U.E.C.M. 1998
 • G. Carrelli, Hauteville e Paternò, in Rivista Araldica, n.3, 1932
 • Enciclopedia Treccani Vol. XXVI, voce “Paternò”, curata dal prof. Giuseppe Paladino dell’Università di Catania
 • Francesco Gioeni, Genealogia dei Paternò, Palermo,1680
 • G. Libertini, Il Museo Biscari, Milano 1930.
 • V. Librando, Il Palazzo Biscari in Cronache di archeologia e di storia dell’arte, 3, 1964, p. 104 e ss.
 • Denis Mack Smith, “Storia della Sicilia Medioevale e moderna”, Universale Laterza (1970) pp. 367 e ss, 376-377.
 • Filadelfo Mugnos, Theatro Genealogico, 1650, s.v. “Paternò” p. 27
 • Filadelfo Mugnos, Teatro della nobiltà del mondo, 1654, s.v. “Paternò“, p. 297
 • Muscia, Sicilia Nobile, 1408, s.v. “Paternò
 • Scipione Paternò e Colonna, Storiografia della Casa Paternò, Catania. 1642
 • Francesco Paternò di Carcaci, I Paternò di Sicilia, Catania, 1935.
 • Vincenzo Notaro Russo, Genealogia della Casa Paternò, 1721, – Archivio Comune di Catania
 • Gaetano Savasta, Storia di Paternò, Catania, 1905
 • F. Ughello, Antonius Paternò, nobilis neapolitanus”, Palermo,1729
 • Bruno Varvaro, Nuove indagini sulla contea di Paternò e Butera nel sec. XII, in Rivista Araldica, n. 4 – dicembre 1931
 • Bruno Varvaro, Hauteville e Paternò in Rivista Araldica, n. 1 – 20 gennaio 1933 *G.E. Paternò di Sessa, F. Paternò, “Dell’origine regia e aragonese dei Paternò di Sicilia”, in Rivista Araldica Fasxcicolo n. 6, giugno 1913
 • Salvatore Distefano, Ragusa Nobilissima – Una famiglia della Contea di Modica attraverso le fonti e i documenti d’archivio, contributo alla Historia Familiae Baronum Cutaliae, Ancillae et Fundi S. Laurentii, Richerche (2006), 109-160, a pag.128 si ricorda che Eleonora Paternò e Tornabene, vedova Biscari, sposò Guglielmo Distefano, duca di San Lorenzo.
 • Librando, V. “Il Palazzo Biscari” in Cronache di Archeologia e di Storia dell’Arte, 1964, n. 3 p. 104 e ss.
 • Guzzetta, G.: “Per la gloria di Catania: Ignazio Paternò Castello Principe di Biscari” Agorà, Luglio- settembre 2001
 • Garuffi, Archivio Storico della Sicilia Orientale, anno IX, 1912
 • Garuffi, Gli Aleramici ed i Normanni, Palermo 1910, Vol. I
 • La Dinastia Sovrana Paternò-Ayerbe-Aragona – L Pelliccioni di Poli
 • 1956 Rome Nobiliario Internazionale – C Santippolito
 • 1985 RAM Messina Corpus Historiae Genealogicae Italiae et Hispaniae – J.W. Imhof 1702 Nurnberg
 • Los Condes de Barcelona Vindicados Cronologia y Genealogia – Prospero de Bofarull y Mascaro Secretario de SM Archivero de la Corona de Aragon
 • 1836 Barcelona Rivista Araldica 1922 p295-305, 343-346
 • Rivista Araldica 1913 p330-335
 • Anales de la Corona de Aragon by Jerònimo Zurita, Tom 1 libro IV cap.126
 • J Lee Shneidman, The Rise of the Aragonese-Catalan Empire 1200-1350, New York and London 1970

Websites

Credits

I wish to thank mr Stephen Screech for his contributions and help.

Appendix 1

A diploma of nobility, issued by Thorbjorn Paternò Castello typically contains the following considerations and conditions:

We, Our Royal Highness Thorbjorn I Paternò Castello di Carcaci Guttadauro di Valencia D’Ayerbe D’Aragona D’Emanuel etc… etc… For the grace of God and by right of hereditary succession, Sovereign Prince, Head of Line and Arms of the Royal House of Valencia and Sardinia, by land and by sea, to all those who will read the present paper, under the eternal protection of the Lord, Having evaluated the high merits and the illustrious and distinguished deeds of Faith, Virtue, Compassion, Feats and Intelligence and the worthy and beseeching requests by [name].(…)

We have decreed and proclaim, certain in science and out of our free will, with a decided and resolute spirit, for special grace and in the fullness of Our Royal Authority at every effect of the ius nobilitandi according to civil, religious, noble, heraldic and chivalric laws, and according to the ways and customs of any time and place, every Country and Nation, that We recognize, concede and bestow on [name] The title of [e.g. Count] with the predicate of [geographical name]. (…)

With the right to transmit them perpetually from male to male in order of primogeniture, and, in the absence of heirs, to the first born of the closest line, and, in the absence of males, una tantum to females. Both male and female collaterals have the title of “Noble of the“, as is the custom, and in any case, the title of “Don” and “Donna” to the most beloved Don [name] [title, e.g. Count] of [geographical name]of the Sovereign House of Valencia (…).

Appendix 2

N. 1080/2013 R.G. SEQ.

Ordinary tribunal of Rome
Section for appeal from attachment measures

Composed by the Messrs. Judges:
Dott. Filippo Steidi                                        President
Dott. Roberta Conforti                                  Judge
Dott. Laura Previti                                        Judge
Gathered in the council chamber, under dissolution of the reservation undertaken at the hearing of 19 December 2013, have pronounced the following

ORDER
on the appeal from a preventive attachment measure, presented on behalf of Paterno Castello Dei Duchi di Carcaci Principi d’Emmanuel Thorbjorn Francesco Giuseppe Nicola Roberto, dated 9 December 2013, regarding a decree issued with respect to the suspect dated 26 November by the GIP of the Tribunal of Rome
– – – – –

The objection is well founded and is admitted.
Paterno Castello Dei Duchi di Carcaci Principi d’Emmanuel Thorbjorn Francesco Giuseppe Nicola Roberto has instituted appeal against the decree indicated above, by virtue of which are subjected to preventive attachment the bank accounts with Cariparma in the name of the Sovereign Order of St John of Jerusalem with Branch 4 of Reggio Emilia and with Banca Intesa in the name of Delio Cardilli with branch Roma Ostia 12, in connection with the crime of forming a criminal association aimed at committing crimes of serious fraud through the constitution of a false chivalric order, of having committed continuous fraud in unison as well as the crime of illicit conferment of decorations under art. 8 of law 178/1951, better described in the provisional indictments which are deemed integrally inserted here.
The defense has contested the existence of suspicion of crimes committed, attaching a voluminous documentation, having examined which, the Court deems the exception well founded.
In the first place it must become clear that the Sovereign Order of St. John of Jerusalem Knights of Malta O.S.J., according to the accusatory hypothesis mainly organized and promoted by Paterno Castello and used to confuse an indeterminate multitude of subjects, thus as to draw unjust profits through the conferment of false decorations, is a real order and operating at a supranational level falling under the list of the non authorized “non-national Orders”, as appearing from the annex C to f.n. M_D GMIL III 10 4/051891 of the Ministry of Defense, produced by the defense in Annex 7.
To correctly define the question, it is useful to recall the norms issued in the matter of conferment and use of decorations which were introduced after the birth of the republican order with law 178/1951 which, by instituting the Order of Merit of the Italian Republic, sanctioned the general prohibition for Italian citizens if not authorized by the President of the Republic at the proposal of the Ministry of Foreign Affairs, to use in the Republic’s territory honors, decorations or chivalric distinctions conferred to them in non-national Orders or by Foreign States (art. 7).  The norm maintains the dispositions valid before with regard to the use of honors and chivalric distinctions of the Sovereign Military Order of Malta. Article 8 of the law cited on the other hand forbids the conferment of honors, decorations and chivalric distinctions on behalf of entities, associations and private parties.

On the basis of a systematic reading of the two norms, it appears that the subject law distinguishes with regard to the penal effects between the activity of conferment of honors and their use. In the case of Non-national Orders or foreign States, the conferment of honors, of which it may not be excluded this can also take place on the national territory, remains indifferent to the Italian national order which is only concerned with the use, which is prohibited, unless, it is repeated, the use is authorized. In all other cases (institutions and private parties) the possibility of conferment, with the measure of the criminal sanction, is fundamentally excluded
From this follows the permissibility, in abstracto, of the conferment of the honors granted by the O.S.J., being a non-national Order.
It remains in concreto to verify the possibility of Paterno Castello to confer these honors, or rather the entitledness of the suspect to the ius honorum (the faculty to create nobles and chivalric arms) which transfers itself iure sanguinis to the proper descendants, in the person of the Head of the Name and Arms of the Dynasty.
Well, on the basis of the voluminous documentation produced by the defense, the attribution to Paterno Castello of the power to confer honors, decorations and chivalric distinctions, cannot be doubted. The suspect is a descendent of the Paterno dynasty, whose consanguinity with the House of Aragon was recognized by numerous judicial findings; the Sovereign Order of St. John of Jerusalem Knights of Malta, whose Grand Master was H.R.H. Prince Don Roberto II Paterno Castello di Carcaci Ayerbe-Aragona, ascendent of the present suspect, to whom the Grand Mastership was transferred by public act, is a branch historically derived from the original Hospital Order of Malta; from which follows that Paterno Castello as Grand Master of the Order and titulary to the fons honorum (including the ius honorum and the ius maiestatis) had and has the power to confer honors of the same Order.
Furthermore, in view of the existence of the Sovereign Order of St. John of Jerusalem, the question might be raised of induction in error of ignorant subjects beneficiaries of the honors, through taking advantage of the similarity (in the symbols and the insignia) with the Sovereign Military Order of Malta, whose honors can be used on Italian soil.
However, this hypothesis can already be excluded by reading the document ” list of documents to be annexed to the request for admission” which is furnished to who wishes to become part of the order and wherein the difference between the O.S.J. and the Sovereign Military Order of Malta is expressly set out.
In conclusion, the decree objected to, is annulled because of the non existence of suspicion of committed crimes with respect to the alleged crimes.

FOR THESE MOTIVES,
ANNULLS

The decree objected to and orders the Chancery to do the necessary
Rome, 19 December 2013
The Editing Judge

Deposited at the Chancery
Rome, 31 December 2013
The Chancellor

Lines of succession: the case of Faustin Soulouque, emperor of Haiti

soulouque-adelina2

Adélina Soulouque (b. c. 1795-after 1859), née Lévêque, was Empress Consort of Haiti from 1849 until 1859, as wife of Faustin I of Haiti.

The order or line of succession is the sequence of members of a royal family in the order in which they stand in line to the throne. The basis for the succession is often determined in the nation’s constitution. As a matter of personal interest, I have examined the line of succesion of the emperors of Haiti, starting with Faustin I.

Legal basis of the succession

The legal basis for the line of succession at the time that it was in force, was the Constitution of 20 September 1849.

The Constitution made the Imperial Dignity hereditary amongst the natural and legitimate direct descendants of Emperor Faustin I, by order of primogeniture and to the perpetual exclusion of females and their descendants. The Emperor could adopt the children or grandchildren of his brothers, and become members of his family from the date of adoption. Sons so adopted enjoyed the right of succession to the throne, immediately after the Emperor’s natural and legitimate sons (Les constitutions dHaiti, 1801-1885).
Art. 108. — La dignité impériale est héréditaire dans la descendance directe, naturelle et légitime, de Faustin Soulouque, de mâle en mâle, par ordre de progéniture, et à l’exclusion perpétuelle des femmes et de leur descendance.
Art, 109. — La personne de l’Empereur est inviolable et sacrée.
Art. 110. — L’Empereur Faustin Soulouque est proclamé sous le nom de Faustin 1er.
Art. 112. — L’Empereur pourra nommer son successeur, s’il n’a point d’héritier mâle et s’il n’a point de fils adoptif. Cette nomination devra être secrète et enfermée dans une cassette déposée au palais impérial de la capitale.
(…)
Art. 115.— A défaut d’adoption et de nomination par l’empereur, le grand conseil de l’Empire nomme son successeur. Jusqu’au moment où l’élection du nouvel empereur est consommée, le grand conseil exerce le pouvoir exécutif.
Art. 134. — Les princes et les princesses de la famille impériale ne peuvent se marier sans l’autorisation de l’Empereur.
Art. 135. — Les enfants mâles deviennent membres à vie du Sénat lorsqu’ils ont atteint l’âge de 18 ans.
Art. 145. — Il est institué un grand conseil de l’Empire, composé de neuf grands dignitaires choisis par l’Empereur. L’Empereur préside le grand conseil ou en délègue le pouvoir à un de ses membres.
Art. 146. — Les attributions du grand conseil sont :
1° D’exercer l’autorité exécutive dans le cas où il y aurait empêchement pour l’Empereur de l’exercer lui-même;
2° De nommer le successeur de l’Empereur et d’exercer le pouvoir exécutif dans les cas prévus par l’article 115;
3° D’élire le régent dans le cas de l’article 141 ;
4° D’être le conseil de la régence ;
5° De procéder à l’ouverture de la cassette qui renfermera le nom du successeur de l’Empereur, conformément à l’article 112.
tHoDOwZ

Sword with Scabbard of Faustin I (1782–1867), Emperor of Haiti. Inscription: Inscribed on the guard beneath the crowned coat of arms of Haiti: DIEU MA PATRIE ET MON EPEE LIBERTE INDEPENDENCE; on the obverse of the blade: HOMMAGE DU G•O•D’ HAITI; on the reverse of the blade: A L.’ ILL. FAUSTIN SOULOUQUE EMPEREUR D’ HAITI (The Metropolitan Museum of Art)

Genealogy

In order to see how the line of succession has developed, I have tried to make a fragment of the genealogy of the imperial family.

I. Marie-Catherine Soulouque. b. at Port-au-Prince, Saint-Domingue, 1744. A slave of the Mandingo race. She d. at Port-au-Prince, 9 August 1819.

IIa. H.I.M. Faustin-Élie Soulouque (Faustin I), by the grace of God , and the Constitution of the Empire, Emperor of Haiti. b. at Petit-Goâve, 1782. Freed by Felicite Sonthonax 29 August 1793. Fought in the War of independence as a private soldier 1803-1804, Cmsnd. as Lieut. and ADC to General Lamarre 1806, Lieut. Horse Guards under Presdt. Petion 1810, prom. Capt., prom. Maj. under Presdt. Rivière-Hérard, prom. Col. under Presdt. Guerier 1843, prom. Brig-Gen. and later Lt-Gen. and supreme commander of the guards under Presdt. Riche. Became President of the Republic of Haiti (*1) and took the oath of office 2 March 1847.

Crown Soulouque

Crown of Faustin-Élie Soulouque, decorated with emeralds, diamands, garnets, and other jewels. It had been exhibited in the Musée du Panthéon National Haïtien (MUPANAH)

Proclaimed as Emperor Faustin I, by the Senate and the Chamber of Deputies, and assumed the style of His Imperial Majesty, 26 August 1849. Crowned at Port-au-Prince, by the Abbe Cessens according to Episcopalian (Franc-Catholique) rites, 18 April 1852. Attempted to conquer, but failed to take, Santo Domingo in 1856. Founded the Military Order of St Faustin and the Civil Haitian Order of the Legion of Honour, 21st September 1849. Also founded the Orders of St Mary Magdalen and St Anne, 31 March 1856. Deposed 15 January 1859.

Founded the Imperial Academy of Arts in 1856. Fled to the French legation, seeking asylum, but was later taken into exile in Jamaica, aboard a British warship 22 January 1859 (1). Married at Port-au-Prince, December 1849, H.I.M. Empress Adélina (b. ca. 1795), raised to the title of Empress of Haiti with the style of Her Imperial Majesty 26th August 1849, Crowned with her husband at Port-au-Prince 18th April 1852, daughter of Marie Michel Lévêque. After the death of her husband, Adélina fled to the Dominican Republic and then went to Spain, where she was received by the King of Spain himself. She remained at the Royal Palace of Spain in Madrid from 1868 to 1874.

Adélina then left for France and remained there from 1875 to 1877. She ended her days in Rome, Italy in 1879, until her death at the age of about 84 years. She was buried first in Rome near the Vatican and then in Haiti near her husband in 1907, 28 years after his death (*2).

Daughter:
1) H.I.H. Princess Célita Soulouque, m. Jean-Philippe Lubin, Count of Petionville, who was very rich. Together they had four children: three daughters and a son who died at birth.
Adopted daughter:
2) H.S.H. Princess Geneviève Olive [Madame]. b. 1842 (quinze à seize ans in September 1858), d. 1936. Adopted by Emperor Faustin, raised to the title of Princess and granted the style of Her Serene Highness 1850. m. Amitié Lubin (b. ca. 1800), son of Jean Philippe Vil Lubin, Count de Pétion-Ville, by his wife, Elizabeth Ulcénie, née Amitié (*3). Princess Olive travelled around the world: France (1893-1894); Portugal (1894-1899) with her daughter Marie; Canada 1901; America (Philadelphia) (1902-1913); Dominican Republic (1913-1914); France (1914-1918); Dominican Republic (1918-1923); Thailand (1923-1927) as a guest of a friend of the Royal Family; Australia (1927-1929); Haiti 1929-1936) (*4) [Oliva Soulouque, Biografia].

Prince Mainville Joseph and Prince Jean Joseph Soulouque

Prince Mainville Joseph and Prince Jean Joseph Soulouque

IIb. (Prince) Jean-Joseph Soulouque. He d. after 1850, having had issue, eleven sons and daughters, including:
1. H.I.M. (Prince) Mainville-Joseph Soulouque, pretender under the name Joseph I, m. 1854 with Princess Olive (IIa,2). He did participate in some attempts to restore the monarchy in Haiti, without success and d. in 1891. Children:

a. “S.A.S. la princesse” Maria Soulouque, d. Portugal 1899.
b. H.I.M. (Prince) Joseph Soulouque, “prince impérial”, pretender to the throne as Joseph II, left for France with his mother in 1914, fought for the Allies in WWI, returned to the Dominican Republic in 1918 and lived there until his death on 18 June 1922. In 1930 Princess Geneviève Olive received a letter from the new pretender to the throne, her great grandson of 31 years told her that his wife was pregnant. Their names are unknown to me.
c. “S.A.S. le prince” Faustin-Joseph Soulouque, lived in the United States (Philadelphia) until his death in 1913.
d. Marie Adelina Soulouque, daughter of Mainville-Joseph Soulouque with Marie d’Albert. Daughter: Marie Adelina Soulouque, who married Johan Carl Sictus Weijgel Quast (*1, *5), pharmacist [Santa Domingo].

Son?

De Curaçaosche courant 24-07-1852 delpher.nl

De Curaçaosche Courant 24-07-1852 delpher.nl

H.I.H. Princess Célita Soulouque is said to have been the only daughter of Faustin. It has been reported in the Curacaosche Courant of 24 July 1852 that Faustin made preparations for his son “Bobo” to marry the actress Lola Montez. In 1846, the actress arrived in Munich, where she was discovered by and became the mistress of, Ludwig I of Bavaria. Ludwig made her Countess of Landsfeld on his birthday, 25 August 1847. Along with her title, he granted her a large annuity. In 1848 Ludwig abdicated, and Montez fled Bavaria, her career as a power behind the throne at an end. From 1851 to 1853, Lola Montez performed as a dancer and actress in the eastern United States, one of her offerings being a play called Lola Montez in Bavaria.

Interesting comments by mr Christopher Buyers (FB 27 January 2016):

Bobo was actually an escaped galley-slave who had been “candidate” for president several times, but was persuaded to join Soulouque’s cause. After the latter became Emperor, Bobo was ennobled and created a Prince. In April 1851, while serving as Governor and C-in-C of the Northern Province, he was suspected of rebellion and summoned to court. Fearing a certain death, he fled. Later captured and executed along with some other generals the following year. He is mentioned by Helen O’Donnell Holdredge in her biography “The Woman in Black: The Life of Lola Montez”, Putnam, 1955. There, he is described on p 141 as Grand Chamberlain to Faustin I, sent by him to persuade Lola Montez to visit his court in Haiti. Prince Bobo had a son named Alexandre, who was in turn the father of Dr Pierre François Joseph Benoit Bobo aka “Rosalvo”, who was a leading politician, Secretary of State for the Interior, and leader of the revolution which toppled President Sam II in 1915, prompting the US to intervene and occupy Haiti to prevent him becoming president.

Sources

(*1) Website of Chistopher Buyers

(*2) ayudamosconocer.com

(*3) Roman Catholic Church Kingston (Jamaica) Marriages 1839-1869. Act of marriage: Pierre Joseph Amitie Vil Lubin, native of Haiti, lawful son of His Lordship Earl Philippe Vil Lubin and by his wife, Elizabeth Ulcénie. Lord Amitie Vil Lubin, maried on 26 December 1861 HSH Princess Geneviève Olive Soulouque, native of Haiti, lawful daughter of Emperor Faustin Elie Soulouque and Empress Adélina Lévêque. Witnesses: Alexandre Bravo, Charles Grant, widow Lubin, Amitie Lubin, widow of Louis Lubin, Elizabeth Grant, James Male, Jean Baptiste Vil Lubin, George Clermont, A.M. Lhoste, Felicite Faustin, Ameisima Amitie, Elina Mainvaille, L. Bedonet, Elizabeth Bourke, Caroline Crosswell. Source: website of Thierry Jean-Baptiste Soulouque Vil Lubin.

(*4) ayudamosconocer.com

(*5) The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, “Pedigree Resource File,” database, FamilySearch (https://familysearch.org/ark:/61903/2:2:9HXC-TTG : accessed 2015-11-14), submitted by rcsimon2749685.

Literature

 • Alaux. Soulouque and His Empire: From the French of Gustave d’Alaux. 1861. Reprint. London: Forgotten Books, 2013. Print.      
 • Facebook Almanach Royal d’Hayti
 • Constitutions of the World from the late 18th Century to the Middle of the 19th Century, The Americas. Multi-volumed work Constitutions of the World from the late 18th Century to the Middle of the 19th Century Sources on the Rise of Modern Constitutionalism / Quellen zur Herausbildung des modernen Konstitutionalismus.  Ed. by Dippel, Horst The Americas Vol. 10 Constitutional Documents of Haiti 1790–1860 / Documents constitutionnels d’Haïti 1790-1860 / Verfassungsdokumente Haitis 1790-1860  Ed. by Dubois, Laurent / Gaffield, Julia / Acacia, Michel
 • Hartog, [dr.] Johan Curaçao; From Colonial dependence to autonomy. Oranjestad, Aruba: De Wit publishers 1968 (Faustin’s exile on the island of Curaçao)

Discovery (1)

Proof that Soulouque was a free masonI recently discovered that Faustin I was a member of a Masonic lodge in France. This was in tradition with other Haitian leaders. In 1743, after the death of Louis de Pardaillan de Gondrin , duke of Antin, Louis de Bourbon-Condé (1709-1771), count of Clermont, prince of the blood and future member of the Académie française, succeeded him as “Grand Master of all regular lodges in France”. He remained in office until his death in 1771. Around 1744 there were around 20 lodges in Paris and 20 in the provinces. Lodges in the provinces were most often founded by Masons out of Paris on business or via the intermediary of military lodges in regiments passing through a region – where a regiment with a military lodge left its winter quarters, it was common for it to leave behind the embryo of a new civil lodge there. The many expressions of military origin still used in Masonic banquets of today date to this time, such as the famous “canon” (cannon, meaning a glass) or “poudre forte” (strong gunpowder, meaning the wine). 

Discovery (2)

Imperial and Military Order of St Faustin

Imperial and Military Order of St Faustin

In France, only decorations recognised by the Chancery of the Legion of Honour may be worn publicly, and permission must be sought and granted to wear any foreign awards or decorations. Failure to comply is punishable by law. A non-exhaustive list of collectively authorised orders is published by the French government. According to a report in Chambers’s Journal of Popular Literature, Science, and Art, XI, jan-jun-1859, pp. 150-152), the Order of Saint Faustin seems to have been recognized by the Legion of Honour. Further research is being conducted.

Studie over echte en minder echte ridderorden

Op de website van de Rijkuniversiteit Groningen wordt vermeld dat de Jhr. Ing. Tom Versélewel de Witt Hamer bezig is met een interessant promotie-onderzoek, genaamd: “A sociological study of the functioning of contemporary Orders of Chivalry in the Kingdom of the Netherlands“. In deze aankondiging, waar natuurlijk inhoudelijk niet al te zwaar aan mag worden getild, staat vermeld (mijn onderstreping):

“Nowadays, the Dutch orders of chivalry are the recognized successors of the old religious military orders from the time of the crusades, not to be confused with orders of knighthood, which are state merit orders. Chivalry is a criterion of the Dutch Supreme Council of Nobility. It refers to a noble order which has formulated a clear admission policy in its charter like the Order of Saint John in the Netherlands and the Order of Malta. Any organization in the Netherlands is free to call itself an order of chivalry, although the guidelines of the Supreme Council of Nobility state that it will belong to the unrecognized orders.”

Is dit wel juist, kan men zich afvragen?

Johanniter Orde

Het is in deze blog wat onzinnig om diep in te gaan op de geschiedenis van de verschillende Orden die zich als Orde van Sint Jan presenteren (of iets wat hier op lijkt) omdat hierover al zeer veel is geschreven. Eigenlijk is met betrekking tot oorsprong van de Johanniter Orde in Nederland een enkel feit van belang. De Johanniter Orde in Nederland bij Koninklijk Besluit no. 33 van 5 maart 1946 gesticht, na het verbreken van de banden met de Duitse Johanniter Orde. Een opvolger van de Orde die in de middeleeuwen bekend stond als Orde van Sint Jan is het zeker dus niet. Het is niet integer dat de Orde de illusie propageert een oude Orde te zijn. Eerlijker zou het zijn om te spreken van een Orde die de ridderlijke traditie probeert hoog te houden. Daarvan zijn er echter honderden. Het Koninklijk Besluit geeft het geheel natuurlijk wat meer distinctie, maar niet meer historie.

SMOM

De “Sovereign Military Hospitaller Order of Saint John of Jerusalem of Rhodes and of Malta” (Italiaans: “Sovrano Militare Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Gerusalemme di Rodi e di Malta”) wordt door de onderzoeker (voorlopig althans) kennelijk ook gezien als een opvolger van de Orde uit de tijd van de kruistochten. Naar de SMOM en andere Orders van Sint Jan is diepgaand onderzoek verricht door mijn collega Hans Hoegen Dijkhof. Hij komt tot de navolgende conclusie in zijn proefschrift: The Legitimacy of Orders of Saint John (p.218):

“The interim conclusion is that the original Order founded around 1050, carried on till 1154, respectively 1798 and in the course of its history, Anglican and Protestant split-offs occurred. In 1798, Napoleon dissolved this original Order. Czar Paul I was then validly elected in 1798 as Grandmaster of what States and Priories have seen as the original Order continued. Then in 1803, a ‘coup d’état’ by Pope Pius VII, facilitated by Czar Alexander I and a marionet provisional Sacred Council, took place and this started a new Papal Order in 1803. The new Order started in 1798 under Czar Paul I, in principle legally remained established in St. Petersburg and carried on somehow in Russia during the rest of the 19 th century.”

Napoleon heeft deze antieke Orde dus in ieder geval in 1798 opgeheven. In 1803 heeft de Paus een nieuwe Orde gesticht met een andere naam. Ook de SMOM is dus geen rechtstreekse opvolger van de oude middeleeuwse Orde. Wel kan worden gesteld dat zij in de traditie hiervan treedt, maar daarin is de SMOM niet exclusief, zoals blijkt uit onderstaande jurisprudentie.

In 2012 verloor de SMOM een belangrijke dispuut (door de SMOM zelf getart) over de rechtmatigheid van het exclusieve gebruik van het witte Maltezer kruis. Inzet was dat de SMOM de oudste rechten op het merk- en beeldrecht had. De US Federal Appeals Court heeft in zijn uitspraak (kort samengevat) bevestigd dat de Russische en de Vaticaanse Orde van Sint Jan, voorafgaande aan 1798 dezelfde wortels hebben en dat de SMOM heeft gefraudeerd bij de registratie van haar merken en schrapte de desbetreffende registraties. De SMOM had dus niet de exclusieve historische rechten; zie:

Autoriteit?

De Hoge Raad van Adel is ingesteld bij Besluit van de Soevereine Vorst van 24 juni 1814, nr. 10. De Wet op de adeldom van 10 mei 1994 (Staatsblad 360) regelt de samenstelling en bevoegdheid van de Raad. Als vast college van advies over de uitvoering in zaken van bestuur van het Rijk (ingevolge art. 79 van de Grondwet) adviseert de Raad (www.hogeraadvanadel.nl):

 • de minister van Algemene Zaken over naamgeving, titulatuur en wapenverlening van leden van het koninklijk huis, het Rijkswapen en de Nederlandse vlag;
 • de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over adelszaken en de samenstelling en wijziging van de wapens van publiekrechtelijke lichamen;
 • de minister van Justitie over verzoeken tot naamswijziging, waarbij de namen van adellijke geslachten of van heerlijkheden betrokken zijn;
 • de minister van Defensie over ontwerpen van emblemen en medailles van de krijgsmachtsonderdelen.

Op het gebied van erkenning van Orden heeft de Raad dus geen enkele wettelijke taak. Het probleem hier is dat er geen enkele staatsautoriteit bestaat. De Kanselarij der Nederlandse Orden gaat hier immers ook niet over, zoals wellicht gedacht kan worden. De Kanselarij is bij Koninklijk Besluit (KB) van 3 juni 1844 ingesteld. Zij is de overheidsorganisatie die adviseert over voordrachten voor Koninklijke onderscheidingen en verantwoordelijk is voor het beheer en de uitgifte van Koninklijke onderscheidingen. De Kanselarij heeft de volgende taken:

 • adviseren aan de regering over het instellen of wijzigen van onderscheidingen en herinneringstekenen;
 • ondersteunen van het Kapittel voor de Civiele Orden en het Kapittel der Militaire Willems-Orde bij het adviseren over voordrachten voor Koninklijke onderscheidingen;
 • registreren en archiveren van verleende onderscheidingen;
 • verwerven, beheren en verstrekken van orde- en herinneringstekenen en bijbehorende oorkondes;
 • innemen van ordetekenen en registratie.

Het instellen van Ridderorden is dus geen taak van de Hoge Raad van Adel of de Kanselarij der Nederlandse Orden. Zij hebben dus ook geen autoriteit op het gebied van de erkenning hiervan. Maar wie is dan wel de autoriteit op dit gebied?

Echte ridderorden

Nederland kent twee soorten orden: orden die door de regering en orden die door het hoofd van de regerende dynastie persoonlijk worden toegekend. Bij het verlenen van onderscheidingen uit de eerstgenoemde categorie is het ministerieel contraseign vereist, bij de tweede categorie, de zogenoemde huisorden, niet. Hoewel de tekst dit niet uitdrukkelijk bepaalt, heeft art. 111 Grondwet (“Ridderorden worden bij de wet ingesteld.”) alleen betrekking op de eerste categorie. De drie momenteel bestaande ridderorden in deze zin zijn de Militaire Willemsorde (ingesteld bij wet van 30 april 1815, Stb. 33), de Orde van de Nederlandse Leeuw (ingesteld bij wet van 29 september 1815, Stb. 47), en de Orde van Oranje-Nassau (ingesteld bij wet van 4 april 1892, Stb. 55).

Behalve ridderorden bestaan er ook andere koninklijke onderscheidingen – niet zijnde ridderorden –, die sinds 1817 zijn ingesteld. Deze onderscheidingen dienen in het algemeen ter beloning van of  ter herinnering aan een bepaalde daad of een bepaald feit. Zij worden ingesteld bij koninklijk besluit. Een reëel verschil tussen de bij wet ingestelde ridderorden en de bij koninklijk besluit ingestelde koninklijke onderscheidingen bestaat vooral hierin dat deze laatsten geen ‘ridderorden’ in de zin van de wet zijn (zie www.nederlandrechtstaat.nl).

De Johanniter Orde, de Orde van Malta en de Duitse Orde behoren tot de door de Nederlandse regering erkende ridderlijke orden (zie: Besluit draagvolgorde onderscheidingen van 25 juli 2013). Het zijn nieuw opgerichte Orden, hetgeen destijds door de overheid bij de oprichting uitdrukkelijk werd vermeld (zie: E. Renger de Bruin, p. 599). Het zijn ook geen ridderorden.

Conclusies

Mijn conclusie is dat geen van de hiervoor genoemde Orden eerlijkerwijs kan stellen dat hij een rechtstreekse historische opvolger is van de Orde van Sint Jan uit de tijd van de kruistochten. Dat deze pretentie wel bestaat, is (diplomatiek gezegd) niet correct (www.johanniterorde.nl): “De Johanniter Orde is een Ridderlijke Orde met een protestants-christelijke grondslag. De Orde is bijna duizend jaar geleden door kruisvaarders gesticht als de Ridderlijke Orde van het Hospitaal van Sint Jan en heeft dan ook een rijke historie.

Naast de officiële ridderorden die door de wet zijn ingesteld, zijn alle “Orden” min of meer in gelijke zin legaal. De veronderstelling in de samenvatting van het onderzoek van Versélewel de Witt Hamer is dus niet correct. De Johanniters en de SMOM zijn geen “erkende” opvolgers van de oorspronkelijke orden uit de kruistochten, hoewel de Johanniter, Maltezer en Duitse Orde door de Nederlandse regering als ridderlijk zijn erkend.

Er zijn – naast de orden met enig indirect historisch fundament – veel fantasie-orden, zonder enige historische grondslag. Deze zijn (vanuit een internationaal perspectief) deels opgesomd in het standaard (maar niet foutloze) werk van Stair Sainty. De vraag naar de historische legitimiteit is dus wel interessant. Wellicht dat Versélewel de Witt Hamer hier op doelt. Het is te hopen dat de onderzoeker de moed heeft om een transparante en vernieuwende kijk op het fenomeen “ridderorde” te geven, zonder te vervallen in het nakwekken van gekleurd onderzoek van anderen. Gelet op de uitstekende reputatie van Versélewel de Witt Hamer, acht ik de kans van slagen groot.

Belangrijkste literatuur

UPDATE

1000_1000_259_Geloven-verplicht-voorpaginaOnlangs is het proefschrift van Versélewel de Witt Hamer uitgegeven door het Koninklijk Nederlandsch Genootschap voor Geslacht- en Wapenkunde. Het is een indrukwekkende studie geworden met veel materiaal dat weinig bekend was. Het boek is prettig leesbaar en opvallend neutraal. Kennelijk heeft Versélewel de Witt Hamer een objectieve houding tot het onderwerp weten te bewaren. Het is hem gelukt om met een zekere afstand naar het fenomeen ‘ridderlijke orde’ te kijken. De studie heeft een flinke diepgang en een goede opbouw.

Ik kan een ieder aanbevelen om dit verfrissende standaardwerk aan te schaffen. Het boek kan worden besteld via de webwinkel van het KNGGW.

 

 

Is het in Duitsland strafbaar om ten onrechte een adellijke titel te voeren?

Duitsland, dat moet worden beschouwd als rechtsopvolger van het Heilige Roomse Rijk der Duitse Natie, heeft de adel als stand in 1919 bij wet afgeschaft. Artikel 109, derde lid, tweede volzin, van de Grondwet van de Republiek Weimar van 1919 Weimarer Reichsverfassung) luidt immers als volgt: “Öffentlich-rechtliche Vorrechte oder Nachteile der Geburt oder des Standes sind aufzuheben. Adelsbezeichnungen gelten nur als Teil des Namens und dürfen nicht mehr verliehen werden”. Openbare voorrechten van geboorte en stand zijn middels deze bepaling sedertdien blijvend opgeheven. Onder meer de voorheen adellijke titel “Freiherr” maakt vanaf 1919 uitsluitend onderdeel uit van de geslachtsnaam. De overgang van dit onderdeel van de naam wordt in Duitsland niet beheerst door adelrechtelijke bepalingen, maar door regels van naamrecht, zoals geregeld in het Bürgerliches Gesetzbuch. De vraag kan worden gesteld hoe het zit met het onterecht voeren van adellijke titels in Duitsland. Lees verder

Haarlemse rechter ‘corrigeert’ het Europees Hof

In een zaak die in 2012 bij de rechtbank in Haarlem diende (ECLI:NL:RBHAA:2012:BW5042), ging het over de vraag of kinderen binnen hetzelfde gezin met dezelfde achternaam, allemaal hetzelfde adelspredicaat moeten kunnen voeren. Vader en grootvader hadden wel het predicaat maar het (klein)kind (verzoeker) niet.

De casus

De grootvader van verzoeker had een verzoek tot inlijving in de Nederlandse adel ingediend in 1994, vijf maanden voordat de Wet op de Adeldom (Woa) van kracht werd. Hoewel de (positieve) beslissing op het verzoek van de grootvader is gegeven na de invoering van deze wet, te weten 3 oktober 1995, was op dat verzoek niet het nieuwe, maar het oude adelsrecht van toepassing. Verzoeker, geboren in 1990, viel als erkende (klein)zoon om die reden buiten de werking van het toen geldende adelsrecht (aldus de Hoge Raad van Adel). Hoewel de Woa overgang van adeldom op buiten huwelijk geboren kinderen momenteel wel mogelijk maakt (artikel 3), heeft dit artikel volgens een uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 5 januari 2005 geen terugwerkende kracht en geldt daarom alleen voor kinderen geboren na de invoering van de wet, aldus de Hoge Raad van Adel.

Verzoeker had met brief van 17 maart 2008 verzocht om inschrijving in het filiatieregister van de Nederlandse adel, waarop bij brief van 29 april 2008 negatief is gereageerd. Verzoeker verzoekt de rechtbank de ambtenaar van de burgerlijke stand te gelasten zijn geboorteakte aan te vullen in die zin dat op de geboorteakte het predicaat jonkheer wordt aangetekend. Lees verder

Lex Salica

Als het gaat om de erfopvolging binnen vorstenhuizen, wordt regelmatig een beroep gedaan op de zogenoemde Lex Salica. De Frankische koning Chlodowich I (Clovis) gaf tussen 507 en 511 de opdracht de zogenoemde Lex Salica op schrift vast te leggen. Het is interessant na te gaan in hoeverre een beroep hierop gerechtvaardigd is.

Verspreiding van de Lex Salica

De Salische Franken kwamen in 358 het Romeinse Rijk binnen bij Toxandrië (een gouw die zich uitstrekte van de Kempen in het zuiden tot de Maas in het noorden). In 440 stichtten ze een koninkrijk met als centrum Doornik. Ze breidden hun rijk steeds verder uit naar het zuiden. De Salische Franken leefden voorafgaande aan de Grote Volksverhuizing rond de IJssel, maar zij verplaatsten zich later naar het tegenwoordige Vlaanderen en Frankrijk. Onder Karel de Grote werden stammen in Duitsland, Zwitserland en Noord-Italië onderworpen. Hierdoor kwam een groot deel van West-Europa onder de Salische Wet (zie het proefschrift van W. J. D Boone, De Franken van hun eerste optreden tot de dood van Childerik, Groningen 1954). Lees verder

De term “fons honorum”

In de literatuur over adel wordt regelmatig de term “fons honorum” gebruikt. Uitgereikte (adellijke) titels en decoraties worden pas als “echt” gezien als de verlenende persoon of instantie een fons honorum heeft. Mij is nooit geheel duidelijk geworden wat hieronder binnen een juridische context wordt verstaan. In een Italiaanse zaak, de zogenaamde Paterno-case, wordt wel duidelijk dat het al dan niet hebben van een fons honorum van groot belang is als het gaat om misleiding en fraude bij het verlenen van onderscheidende kwalificaties als “baron” en “ridder in de Orde van (…)”.

Juridische positie

De term “fons honorum” ben ik niet tegengekomen in nationale of internationale wetgeving. De verschillende definities hebben dan ook geen actuele juridische grondslag. Fons honorum is naar mijn mening gekoppeld aan het internationaal staatsrechtelijke beginsel van soevereiniteit omdat het recht om eerbewijzen te verlenen naar zijn aard een vorm van erkenning impliceert door een staat. Voor een definitie van het begrip staat wordt vaak artikel 1 van de Conventie van Montevideo aangehaald (Convention on the rights and duties of states; Montevideo, 26 december 1933 (165 LNTS p. 19). Het betreft hier de bekendste formulering van de criteria voor het ontstaan van een staat; Werner 2007, p. 166):

The state as a person of international law should possess the following qualifications: (a) a permanent population; (b) a defined territory; (c) government; and (d) capacity to enter into relations.

In de onderlinge relaties tussen staten betekent soevereiniteit dat staten niet in een hiërarchische verhouding tot elkaar staan, maar dat zij in juridische zin aan elkaar gelijk(waardig) zijn (zie ook: art. 2, eerste lid, Handvest van de VN: “De Organisatie is gegrond op het beginsel van soevereine gelijkheid van al haar leden”). Lees verder