De huidige juridische status van Nederlandse heerlijkheidsrechten

Gerard Martinus (Gerry) del Court van Krimpen, heer van Krimpen (1889 – 1944). Del Court behoorde tot een Amsterdams regentengeslacht.

In het werk van C.E.G. ten Houte de Lange, ‘Heerlijkheden in Nederland‘ wordt een heerlijkheid beschreven als: “een conglomeraat van rechten en plichten die betrekking hebben op het bestuur van een bepaald territorium en die in particuliere handen zijn” . Door de hoogleraar A.S. de Blecourt wordt een heerlijkheid in subjectieve zin gedefinieerd als het recht om regeermacht uit te oefenen (aanvankelijk van overheidswege, later door particulieren) met daaraan verknochte heerlijke rechten, krachtens een absoluut vermogensrecht. Heerlijkheid in objectieve zin is het grondgebied, waarbinnen heerlijke rechten kunnen worden uitgeoefend. Het is interessant om na te gaan in hoeverre heerlijke rechten momenteel nog juridische waarde hebben.

Rechtshistorische aspecten

In de nieuwe rechtsorde van 1795, die in Nederland de Bataafse Republiek invoerde, was het instituut van de ambachtsheerlijkheden moeilijk te verenigen met Liberté, égalité, fraternité. In dat licht  beoogde de Staatsregeling van 1798 definitief een einde te maken aan heerlijke rechten. De eigenlijke heerlijkheden in institutionele zin werden direct afgeschaft en de gevolgen werden voor voor onwettig verklaard. Bepaalde rechten werden met name genoemd, maar voor de zekerheid werd alles nog maar een keer samengevat in een soort technisch-juridische formule, die voor waterdicht werd gehouden: “mitsgaders alle andere regten en verplichtingen, hoe ook genoemd, uit het leenstelsel of leenrecht afkomstig, en die hunnen oorsprong niet hebben uit een wederzijdsch, vrijwillig en wettig verdrag”. Iedereen mocht nog wel op zijn eigen grond jagen. De honoraire (“honorabele”) rechten werden afgeschaft zonder enige schadevergoeding. Voor de geldelijke (“profitabele”) rechten moest binnen zes maanden na datum opgave worden gedaan.

In de nieuwe Staatsregelingen van 1801 en 1805 is de grondgedachte uit 1798 geheel overgenomen. Volgens de regeling van 1801 werd het leenrecht volledig afgeschaft. Alle leenroerige goederen werden als allodiaal (= vrije, oorspronkelijke, erfelijke eigendom van de bezitter) bestempeld. De wet zou aan de leenheren (feodaal) een schadeloosstelling toekennen. Dit laatste is in de Staatsregeling van 1805 nogmaals toegezegd, maar met de uitvoering is nooit een begin gemaakt. Deze bepalingen leidden er wel toe, dat de Hoge Raad in 1882 besliste, dat de rechten van de ambachtsheren in 1798 niet vervallen waren, maar dat zij mede door de regelingen van 1801 en 1805, van feodaal tot allodiaal geworden waren. In 1803 bracht de Raad van Binnenlands Bestuur het advies uit, dat een schadevergoeding voor het gemis der “eigenlijk gezegde” rechten (voortkomend uit de jurisdictie) billijk was te achten. Van de andere rechten oordeelde de Raad er een groot deel in strijd met de burgerlijke vrijheid waren. Deze rechten zouden afkoopbaar gesteld moeten worden.

Tot een genuanceerder advies kwamen in 1803 de landsadvocaten in hun rapport aan het Departementaal Bestuur van Holland. Volgens hen bestond er een recht op schadevergoeding, dat trouwens in de wet was vastgelegd. De financiën van de staat lieten dit echter niet toe.

Op 9 juni 1806 herstelde de regering de ambachtsheren in een deel van hun oude rechten. Voordat aan de nieuwe wet uitvoering was gegeven, werd Lodewijk Napoleon gekroond tot koning van Holland. De nieuwe koning wilde de afschaffing van alle heerlijke rechten tegen een schadevergoeding. Dit ging recht tegen het ontwerp van wet in. De koning droeg de Staatsraad op een nieuw voorstel te formuleren. In 1809 is een ontwerp aangeboden, dat in de grote lijn neerkwam op de afschaffing van de jurisdictie en de bevoegdheden, maar de profitabele rechten voor een groot deel wilde handhaven. Aan dit ontwerp onthield Lodewijk Napoleon zijn goedkeuring. Toen in 1810 Holland bij het Keizerrijk werd ingelijfd, besliste de Raad van Ministers het ontwerp tot regeling van de heerlijke rechten aan te houden. De wetten van het Keizerrijk, die sindsdien voor het land van toepassing waren, raakten de vroegere heerlijke rechten nergens direct. Alleen voor het recht van aanwas is een Keizerlijk decreet van betekenis geweest. In 1813, toen het Koninkrijk der Nederlanden ontstond, was in feite nog niets veranderd sinds de onduidelijke Staatsregeling van 1798 (een omvangrijke en ingewikkelde materie) wel was omgeploegd, maar niet geregeld.

Actuele status van heerlijke rechten

Apollonius Jan Cornelis Lampsins (1754 – 1834), Baron van Tobago (Lodewijk XIV, 1662), heer van Swieten. Lampsins behoorde tot de Zeeuwse redersfamilie.

Van oudsher zijn aan genoemde goederen verbonden zogenoemde eigenlijke heerlijke rechten en heerlijkheidsgevolgen (accrochementen), ook wel oneigenlijke heerlijke rechten genaamd. De eigenlijke heerlijke rechten waren oudtijds de in de handel zijnde rechten op overheidsgezag. Begunstigd door de omstandigheid dat in het oud-vaderlandse recht ten tijde van de Republiek geen scherp onderscheid werd gemaakt tussen privaat- en publiekrecht, hebben deze rechten zich tot de Bataafse omwenteling onverkort weten te handhaven. Met artikel 24 van de Burgerlijke en Staatkundige Grondregels van de Staatsregeling van 1798 werden zij afgeschaft,¹ maar zestien jaar later bij Souverein Besluit van 26 maart 1814 (Stb. 1814, 46) in getemperde vorm hersteld, namelijk als recht van voordracht voor de vervulling van belangrijke gemeentebedieningen en als recht tot aanstelling in kleinere gemeentebedieningen. Deze rechten werden bij de grondwetsherziening van 1848 afgeschaft ingevolge het eerste lid van het toenmaals ingevoegde additionele artikel. Bij de grondwetsherziening van 1922 werd de werking van deze bepaling uitgebreid tot het kerkelijk collatierecht (het recht iemand in een kerkelijke betrekking voor te dragen of te benoemen). De afschaffing van de in het eerste lid van additioneel artikel I vermelde rechten heeft dus in 1848 respectievelijk 1922 definitief zijn beslag gekregen.

De overige, de zogenaamde oneigenlijke heerlijke rechten, zijn de rechten die de heer kon uitoefenen naast zijn recht op overheidsgezag. Evenals de eigenlijke heerlijke rechten waren dit oudtijds zaken in de handel. De Staatsregeling van 1798 bevatte een drietal bepalingen welke de hier bedoelde rechten limiteerden, namelijk de artikelen 25, 27 en 53 van de Grondregels.²

Als gevolg van de verwarrende redactie van artikel 25 bleef voor tal van rechten grote onzekerheid bestaan. Voor wat betreft een aantal heerlijkheidsgevolgen, bijvoorbeeld het veerrecht, het recht op aanwassen en rechten betreffende dijken en wegen, kan wel als vaststaand worden aangenomen dat zij zijn blijven bestaan. Het eerdergenoemd Souverein Besluit van 26 maart 1814 herstelde onder andere de jacht- en visrechten.

Bij de grondwetsherziening van 1848 werd het niet noodzakelijk geoordeeld de oneigenlijke heerlijke rechten te schrappen, zoals dit met de nog resterende eigenlijke heerlijke rechten geschiedde. De wetgever zou zulks desgewenst later wel kunnen doen. In het tweede lid van het additionele artikel werd dit tot uitdrukking gebracht. Het artikellid maakt tevens gewag van schadeloosstelling van de eigenaren.

Sindsdien heeft de wetgever enige regelingen getroffen (de Verenwet (Wet van 5 juli 1921, Stb. 1921, 838), de eigenlijke heerlijke rechten 1923 (Wet van 2 juli 1923, Stb. 1923, 331) en verschillende opeenvolgende visserijwetten (laatstelijk de Wet van 30 mei 1963, Stb. 1963, 312)). Geheel verdwenen zijn de oneigenlijke heerlijke rechten echter nog niet, al worden zij niet geheel door oud-vaderlands recht beheerst (vgl. HR 20 februari 1931, NJ 1931, blz. 1563, handelend over een heerlijk visrecht). Nog bestaande oneigenlijke heerlijke rechten kunnen in de praktijk worden opgevat als gewone zakelijke rechten (Kamerstukken II 1976-1977, 14 457 (eerste lezing)).

De aard van genoemde rechten staat eraan in de weg dat het kan tenietgaan doordat er het gedurende lange tijd geen gebruik van wordt gemaakt; “non-usus”. De omstandigheid dat het bestaan van de rechten niet kan afleiden uit de openbare registers, brengt niet mee dat aangenomen moet worden dat de rechten niet (meer) bestaan (zie onder meer Gerechtshof Amsterdam 23 maart 2010, ECLI:NL:GHAMS:2010:BM9231 en Gerechtshof Amsterdam 2 oktober 2012, ECLI:NL:GHAMS:2012:BY1161).

Door de advocaat J. van Wassenaer wordt in “Van Adel”, Nieuwsbrief van de Nederlandse Adelsvereniging, zomer 2017 (p. 44) de vraag gesteld of heerlijke rechten zijn afgeschaft.

Met name na de Tweede Wereldoorlog werd, net als onze “gewone” adellijke titels, het voeren van de titel “Heer van ..” veelal maar beter achterwege gelaten. Ook hier lijkt echter te gelden, dat er zich sinds eind jaren negentig een kentering in de belangstelling voordoet. Zelfbewustzijn en historisch besef zullen hieraan zeker (mede) debet zijn. Leek voorheen het vaste credo: “de Heerlijke rechten zijn afgeschaft!”, sindsdien is het meer een vráág: “zijn die Heerlijke rechten nu eigenlijk afgeschaft?”

Van Wassener meent op basis van een overgangsartikel in het BW het antwoord te hebben gevonden, wat talloze deskundigen kennelijk over het hoofd hebben gezien.

Welnu: ze zijn afgeschaft maar korte tijd later ook weer herboren (…).

Artikel 150, eerste lid, van de Overgangswet Nieuw Burgerlijk Wetboek (van 3 april 1969) verklaart de van vóór 1838 bestaande oude zakelijke rechten tot register- goederen, hetgeen betekent, dat hun bestaan wordt erkend en dat levering (derhalve niet de verkrijging onder al- gemene titel) slechts kan geschieden door een notariële akte, gevolgd door de inschrijving in de openbare registers (kadaster).

Zoals hierboven uiteengezet, is dit onjuist. Het betreft hier alleen de restanten van heerlijke rechten in de vorm van zakelijke rechten. Het kenmerk van de heerlijke rechten, namelijk het overheidsgezag, is niet meer aan de orde. Het zijn dus geen heerlijke rechten meer, maar zakelijke rechten, die hun oorsprong in heerlijke rechten hebben gehad.

Naamsgebruik

Mr. A.J.F. Fokker, heer van Crayestein en Rengerskerke (1857-1929), lid Eerste Kamer.

In Nederland was het gebruikelijk dat de eigenaar van een heerlijkheid de naam daarvan achter zijn geslachtsnaam voegde om aan te geven dat hij de heer was van de betreffende heerlijkheid. Deze toevoeging maakte geen deel uit van zijn wettelijke geslachtsnaam en is te beschouwen als een eigendomsaanduiding. De circulaire die de minister van justitie in 1858 rond liet gaan, dat in officiële stukken een naam van een heerlijkheid nooit als deel van een geslachtsnaam mocht worden opgenomen, werd in de praktijk vaak genegeerd. Aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand werd vaak de naam van de heerlijkheid ten onrechte als deel van de geslachtsnaam opgegeven en vervolgens door de ambtenaar ingeschreven. Aan deze onjuiste opgave kon de betrokkene geen rechten ontlenen. In de praktijk was de kans groot dat in latere akten de onjuiste naam werd overgenomen, net zolang tot een ambtenaar een onderzoek deed naar de naam. Er zijn dus voorbeelden te noemen van geslachtsnamen waaraan de naam van de heerlijkheid is toegevoegd zonder dat er sprake is geweest van een Koninklijk Besluit.

Het stond mensen wel vrij om zich, zolang het geen officiële stukken betrof, te schrijven en ook te noemen met de naam van de heerlijkheid achter de geslachtsnaam.

Bij de invoering van de Burgerlijke Stand in 1811 was het gebruikelijk dat de eigenaar van de heerlijkheid de naam van zijn heerlijkheid achter zijn geslachtsnaam voegde met daartussen het woord van. Kinderen van de heer lieten tussen hun geslachtsnaam en de naam van de heerlijkheid het woord tot zetten.

Tegenwoordig geldt de ongeschreven regel dat iemand die een heerlijkheid alleen bezit, de aanduiding van heer of vrouwe van gevolgd door de naam van de heerlijkheid voert. Als er sprake is van een gemeenschappelijk bezit, noemen de eigenaren zich heer of vrouwe in gevolgd door de naam van de heerlijkheid. Volgens het huidige naamrecht maakt de naam van de heerlijkheid geen deel meer uit van de geslachtsnaam. De aanduiding ‘heer/vrouwe van’ of ‘heer/vrouwe in’ wordt tegenwoordig met een komma gescheiden van de geslachtsnaam. De eigenaar van een huis/landerij hoeft dus niet dezelfde persoon te zijn die de heerlijkheid bezit. Omdat huizen en heerlijkheden vaak dezelfde naam hebben, en omdat de eigenaren zich er vaak naar vernoemden, kan het zijn dat de twee verschillende eigenaren dezelfde naam voeren.

Bewijs leveren van het bestaan van voormalige heerlijke rechten

Aardig (maar ook niet geheel juist) is Van Wassenaer’s poging om juridische advies te geven met betrekking tot het bezitten van voormalige heerlijke rechten. Van Wassenaer noemt (kort gezegd) onder meer:

 1. vergaar het bewijs dat u de rechtmatige opvolger bent van de “Heerlijke rechten”;
 2. vergaar bewijs van de locatie van de “Heerlijke rechten”;
 3. vergaar het bewijs wat deze rechten inhouden of in hebben gehouden.

Van Wassenaer bedoelt met “Heerlijke rechten”, naar mijn mening de voormalige heerlijke rechten of de resterende zakelijke rechten.

Bijzonder interessant is Van Wassenaer’s advies met betrekking tot het gebruik van voormalige heerlijkheidsnamen in combinatie met de geslachtsnaam (p. 45):

Dr. Maurits Willem Raedinck van Vollenhoven (1882 – 1976), heer van Kleverskerke, diplomaat en grootprior Orde van Sint Lazarus.

Voer, in de meer offciële stukken, (overlijdensbericht, testament, etc.) de naam (dus X van Amsterdam van Den Haag) en titel (Heer van Amsterdam en Den Haag) en neem een passage in uw testament op, waarin u deze zaken (de rechten, de naam en de titel) uitdrukkelijk benoemt en “doorgeeft”, al dan niet per legaat. Bij het testament zou u kunnen opnemen dat het uw wens is dat, de traditie getrouw, dit alles ook vervolgens telkens aan (bijvoorbeeld en afhankelijk van de bij uw familie levende traditie uiteraard) de oudste zoon en zo verder zal worden overgedragen aan de nazaten binnen de familie.

Ik kan het hier alleen maar mee eens zijn, wel met de aantekening dat hiermee geen zakelijk recht wordt beschermd maar – in juridische zin – eerder een naamsonderdeel. Ik moet erkennen dat ik hier nog niet precies de vinger op kan leggen. Een ander prima advies van Van Wassenaer heeft betrekking op registratie in het kadaster (p. 45):

Hoewel ik in het vorenstaande aangaf dat bij vererving geen inschrijving in het kadaster nodig is (slechts bij verkoop aan derden is dat nu voorwaarde), zou het de rechtszekerheid voor u, uw nakomelingen en derden zeer helpen, indien u deze rechtspositie via een notariële akte daarin zou (doen) registreren. Dan is het maar duidelijk. Bij latere verervingen verdient het dan aanbeveling om het kadaster up to date te houden.

Of dit mogelijk is met een “titel” heer van (….) is naar mijn mening nog maar de vraag omdat niet duidelijk is of sprake is van een recht. Zakelijke rechten kunnen wel in het kadaster worden opgenomen door middel van een notariele akte. Naar mijn mening moet de titel “heer van (…)” eerder worden in historische zin worden bezien. Als de titel onterecht wordt gebruikt, kan onder omstandigheden sprake zijn van een onrechtmatige daad in die zin dat ten onrechte wordt gesuggereerd dat er een eigendom of bezit is van een onroerende zaak.

Relatie met de familie

Een voorbeeld van een heerlijkheidsrecht is het collatierecht (in het Latijn “præsentatio sive collatio” en in het katholiek kerkelijk recht “jus patronatus”). Deze term houdt in het recht om een geestelijke, een pastoor of een dominee, voor te dragen ter benoeming. Het recht was erfelijk en werd in Nederland in 1922 afgeschaft met de bepaling dat de eigenaar het recht tot zijn of haar dood mocht blijven uitoefennen. In een aantal gevallen was het collatierecht verbonden aan een havezate, zoals bij Oosterbroek (zie: Collatierecht – Encyclopedie Drenthe Online), waarvan A.H. van Bergen eigenaar was.

In de uitspraak van de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State van 21 september 1990, nr. R02.88.1390 (p. 4), is bepaald dat een lid van de huidige generatie “in rechte mannelijke lijn afstamt van Anton Quast, die naar de Afdeling is gebleken, rechthebbende was ten aanzien van de heerlijkheid Odenkirchen“. Odenkirchen is gelegen in de omgeving van Mönchengladbach.

Opmerking

Dit artikel is voor een belangrijk deel ontleend aan de boeken van de heren Delahaye en Ketelaar.

Literatuur

C.E.G. ten Houte de Lange en V.A.M. van der Burg, Heerlijkheden in Nederland, Hilversum, Verloren, 2008.

F.C.J. Ketelaar, Oude zakelijke rechten, vroeger, nu en in de toekomst (Les survivances du ‘système féodal’ dans le droit néerlandais au XIXe et au XXe sciècle) (Leiden/Zwolle 1978).

J.Ph. de Monté ver Loren, ‘Bestaan er nog heerlijkheden en hoe te handelen met aan heerlijkheden ontleende namen?’, De Nederlandsche Leeuw 1961, kol. 394-400.

A. Delahaye, Vossemeer, land van 1000 heren, NV Ambachtsheerlijkheid Oud en Nieuw Vossemeer 1969.

A.S. de Blecourt, Kort begrip van het Oud-Vaderlandsch Burgerlijk Recht I, Groningen-Batavia, 1939, p. 328.

Memorie ter wederlegging der gronden en redeneringen, vervat bij nadere missive van den Raad der Binnenlandsche Zaaken der Bataafsche Republiek op den 11 April 1804 wegens de zaak der heerlijkheden aan het Staatsbewind geschreven van wegens een groot aantal geinteresseerdens bij Stichtse heerlijkheden aan het Wetgevend Lichaam der Bataafsche Republiek overgegeven : met eenige daartoe behorende bijlagen. – Utrecht : Wild en Altheer, 1805. – [2], 207 p. ; 23 cm – Note: Ex. RGS-GS gebonden bij: Korte verhandeling over de ambachtsheerlijkheeden en derzelver lot, zeedert den jaare 1795.

Noten

1. Artikel 24 van de Burgerlijke en Staatkundige Grondregels luidt: “Alle eigenlijk gezegde Heerlijke Regten en Tituls, waardoor aan een bijzonder Persoon of Lichaam zou worden toegekend eenig gezag omtrent het Bestuur van Zaken in eenige Stad, Dorp of Plaats, of de aanstelling van deze of gene Ambtenaaren binnen dezelve, worden, voor zoo verre die niet reeds met de daad zijn afgeschaft, bij de aanneming der Staatsregeling, zonder eenige Schaêvergoeding, voor altijd vernietigd.”

2. Deze artikelen luiden als volgt:
Artikel 25.
-1. Alle Tiend-, Cijns-, of Thijns-, Na-koops-, Afstervings-, en Naastings-Regten, van welken aard, midsgaders alle andere Regten of Verpligtingen, hoe ook genoemd, uit het leenstelsel of Leenrecht afkomstig, en die hunnen oorsprong niet hebben uit een wederzijdsch vrijwillig en wettig verdrag, worden, met alle de gevolgen van dien, als strijdig met der Burgeren gelijkheid en vrijheid, voor altijd vervallen verklaard.
– 2. Het Vertegenwoordigend Lichaam zal, binnen agttien Maanden, na Deszelfs eerste zitting, bepaalen den voet en de wijze van afkoop van alle zoodanige regten en renten, welke als vruchten van wezenlijken eigendom kunnen beschouwd worden. Geene aanspraak op pecunieele vergoeding, uit de vernieting van gemelde Regten voordvloeijende, zal gelden, dan welke, binnen zes Maanden na de aanneming der Staatsregeling, zal zijn ingeleverd.

Artikel 27.
Alle burgers hebben, ten alle tijde, het regt, om, met uitsluiting van anderen, op hunnen eigen of gebruikten, grond te Jagen, te Vogelen en te Visschen. Het Vertegenwoordigend Lichaam maakt, binnen zes Maanden na Deszelfs eerste zitting, bij Reglement, de nodige bepaaling, om, ten dezen opzigte, de openbaare veiligheid en eigendommen der lngezetenen te verzekeren, en zorgt, dat noch de Visscherijen bedorven, noch de Landgebruiker bij eenige Wet of Beding, belet worde, allen Wild op zijnen gebruikten grond te vangen, noch ook, dat een ander daarop zal mogen Jagen of Visschen zonder zijne bewilliging.

Artikel 53.
Bij de aanneming der Staatsregeling, worden vervallen verklaard alle Gilden, Corporatiën of Broederschappen van Neeringen, Ambagten, of Fabrieken. Ook heeft ieder Burger, in welke Plaats woonachtig, het regt zoodanige Fabriek of Trafiek opterigten, of zoodanig eerlijk bedrijf aantevangen, als hij verkiezen zal. Het Vertegenwoordigend Lichaam zorgt, dat de goede orde, het gemak en gerief der Ingezetenen, ten dezen opzigte, worden verzekerd.

Advertenties

Napoleon’s Legacy to his Colonies

Introduction

chateau_lieu_salleSacre

Museum and National Estate of Versailles and Trianon. Jacques-Louis David, The Coronation of Napoleon, 1807. Dimensions: 10 metres wide by over 6 metres tall. In 1808 David was commissioned by American entrepreneurs to paint a full size replica, immediately after the release of the original. David painted it from memory and finished the work in 1822. In 1947 the replica was returned to France.

Napoleon is widely seen as a military genius and perhaps the most illustrious leader in world history. Of the 60 battles, Napoleon only lost seven (even these were lost in the final phase). The leading British historian Andrew Roberts, in his 926 pages biography Napoleon: A Life (2015), mentions the battles of Acre (1799), Aspern-Essling (1809), Leipzig (1813), La Rothière (1814), Laon (1814), Arcis-sur-Aube (1814), and Waterloo (1815). Often forgotten is the battle that Napoleon lost in the French colony of Saint-Domingue (now Haiti). On 18 November 1803, the French army under the command of general Donatien-Marie-Joseph de Vimeur, vicomte de Rochambeau, and the rebel forces under Jean-Jacques Dessalines, a self-educated slave with no formal military training, collided at the battle of Vertières. The outcome was that Napoleon was driven out of Saint-Domingue and Dessalines led his country to independence. It is interesting to see what Napoleon’s legacy was.

Saint-Domingue’s sugar

Saint-Domingue was a French colony on the Caribbean island of Hispaniola from 1659 to 1804. The French had established themselves on the western portion of the islands of Hispaniola and Tortuga by 1659. The Treaty of Rijswijk (1697) formally ceded the western third of Hispaniola from Spain to France. The French then renamed it to Saint-Domingue. During the 18th century, the colony became France’s most lucrative New World possession. It exported sugar, coffee, cacao, indigo, and cotton, generated by an enslaved labor force. Around 1780 the majority of France’s investments were made in Saint-Domingue. In the 18th century, Saint-Domingue grew to be the richest sugar colony in the Caribbean.

Revolution in France

A plantation in the Caribbean was very labor intensive. It required about two or three slaves per hectare. Due to the importation of Africans the slave population soon outnumbered the free population. The slave population stood at 460,000 people, which was not only the largest of any island but represented close to half of the one million slaves then being held in all the Caribbean colonies (Klein: 33).

e417

The French colony of Saint Domingue had a substantial agricultural economy featuring sugar, coffee, indigo and tobacco. The island was a huge importer of African slaves, at one point comprising a third of the entire trade in the Western hemisphere, with approximately 685,000 men, women and children arriving brought into the colony during the 18th century. Duke University Haiti Lab https://sites.duke.edu/marronnagevoyages)

Conditions on sugar plantations were harsh. During the eight-month sugar harvest, slaves often worked continuously around the clock. Accidents caused by long hours and primitive machinery were horrible. In the big plantations, the slaves lived in barracks. Planters primarily wanted males for plantation work. There were few women as these were only needed for propagation. Families did not exist. The result was a kind of rebelliousness among the slaves which manifested itself in various ways. Planters reported revolts, poisonings, suicides, and other obstructive behavior. These men, women and children did not have a life or history of their own.

Slavery was ultimately abolished in all French colonies in 1848 by Victor Schœlcher, the famous French journalist and politician who was France’s greatest advocate of ending slavery. On 10 May 2001, the French Parliament adopted Law 2001-434, of which the first article reads: “The French Republic acknowledges that the Atlantic and Indian Ocean slave trade on the one hand and slavery on the other, perpetrated from the fifteenth century in the Americas, the Caribbean, the Indian Ocean and in Europe against African, Amerindian, Malagasy and Indian peoples constitute a crime against humanity.”

The start of the French Revolution in 1789 was the initiator of the Haitian Revolution of 1791. When the slaves first rebelled in August of 1791 they were not asking for emancipation, but only an additional day each week to cultivate their garden plots.

The French Revolution began in 1789 as a popular movement to reform the rule of Louis XVI. However, the movement became out of control and between 5 September 1793 and 27 July 1794 France was in the grip of a Reign of Terror. This period ended with the death of Robespierre. In the aftermath of the coup, the Committee of Public Safety lost its authority, the prisons were emptied, and the French Revolution became decidedly less radical. In October 1795, the National Convention (the third government of the French Revolution) used Napoleon Bonaparte and the army to crush riots. During the night of 4 October, over 300 royalist rebels were shot dead in front of the Church of Saint Roch. The rest had scattered and fled. Under the Directory that followed between 1795 and 1799 bourgeois values, corruption, and military failure returned. In 1799, the Directory was overthrown in a military coup led by Napoleon, who ruled France as First Consul and after 1804 as Emperor of the French.

Napoleon’s attitude towards slavery

In 1794, during the Terror period of the French Revolution, slavery in France’s colonies was abolished. However, this policy was not fully implemented. When unrest broke out in Saint-Domingue, Napoleon wanted to renew France’ commitment to emancipation, mainly because of political reasons. Napoleon stated that slavery had not been formally abolished, since the abolition had not been realized. His politics aimed at the return of the former French colonists. Napoleon believed they were better able to defend French interests against the British that the revolutionaries. Thus as First Consul, by a decree of May 20, 1802, Napoleon restored slavery and the slave trade in Martinique and other West Indian colonies. The law did not apply to Guadeloupe, Guyane or Saint-Domingue:

Le décret du 30 floréal An X [May 20, 1802]

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, BONAPARTE, premier Consul, PROCLAME loi de la République le décret suivant, rendu par le Corps législatif le 30 floréal an X, conformément à la proposition faite par le Gouvernement le 27 dudit mois, communiquée au Tribunat le même jour.

DÉCRET.

ART. I.er – Dans les colonies restituées à la France en exécution du traité d’Amiens, du 6 germinal an X [March 27, 1802], l’esclavage sera maintenu conformément aux lois et réglemens antérieurs à 1789.
ART. II. – Il en sera de même dans les autres colonies françaises au-delà du Cap de Bonne-Espérance.
ART. III. – La traite des noirs et leur importation dans lesdites colonies, auront lieu, conformément aux lois et réglemens existans avant ladite époque de 1789.
ART. IV. – Nonobstant toutes lois antérieures, le régime des colonies est soumis, pendant dix ans, aux réglemens qui seront faits par le Gouvernement.

Although Napoleon did not believe in the idea of racial equality, later in his life, his attitude towards the African slaves became more ethical. His change of attitude is reveled during his exile on St. Helena. During that time, Napoleon developed a friendship with an old slave called Toby. When Napoleon heard how Toby had been captured and enslaved, he reportedly expressed a wish to purchase him and send him back to his home country. His loyal friend, the French atlas maker and author Emmanuel-Augustin-Dieudonné-Joseph, comte de Las Cases (1766 – 1842) notes in his well-known memoirs (Las Cases 1823: 217):

Napoleon’s kindness of heart was also shown by his attitude toward the Malay slave, named Toby, who had care of the beautiful garden at The Briars. When no one was in it the garden was kept locked and the key was left in Toby’s hands. Toby and Napoleon speedily became friends, and the black man always spoke of the Emperor as “that good man, Bony.” He always placed the key of the garden where Napoleon could reach it under the wicket. The black man was original and entertaining, and so autocratic that no one at The Briars ever disputed his authority. His story was rather pathetic.

and (Las Cases 1823: 383):

What, after all, is this poor human machine? There is not one whose exterior form is like another, or whose internal organization resembles the rest. And it is by disregarding this truth that we are led to the commission of so many errors. Had Toby been a Brutus, he would have put himself to death; if an Aesop he would now, perhaps, have been the Governor’s adviser, if an ardent and zealous Christian, he would have borne his chains in the sight of God and blessed them. As for poor Toby, he endures his misfortunes very quietly: he stoops to his work and spends his days in innocent tranquility…. Certainly there is a wide step from poor Toby to a King Richard. And yet, the crime is not the less atrocious, for this man, after all, had his family, his happiness, and his liberty; and it was a horrible act of cruelty to bring him here to languish in the fetters of slavery.

Napoleon’s war in Saint-Domingue

Napoleon had an obvious personal relation with the colonies. In January 1796, Napoléon Bonaparte proposed to Marie Josèphe Rose Tascher de La Pagerie and they married on 9 March 1796. She adopted the name “Josephine” that Napoleon had chosen for her. Josephine was born in Les Trois-Îlets, Martinique. She was a member of a wealthy white planters family that owned a sugarcane plantation, called Trois-Îlets. Josephine was the eldest daughter of Joseph-Gaspard Tascher (1735–1790), knight, Seigneur de la Pagerie, lieutenant of Troupes de Marine, and his wife, Rose-Claire des Vergers de Sannois (1736–1807). The latter’s maternal grandfather, Anthony Brown, may have been Irish. It cannot have been a coincidence that slavery was specifically re-established in Martinique.

toussaint

The Morgan Library and Museum. Joseph Ducreux (1735-1802), Portrait of a Gentleman (Toussaint Louverture?) ca. 1802, Black, brown and white chalks on gray-blue laid paper. 20 1/2 x 16 1/4 inches (521 x 413 mm). Estate of Mrs. Vincent Astor. http://www.themorgan.org

In 1791, the slaves and some free people of color in Saint-Domingue started a rebellion against French authority. In May 1791 the French revolutionary government granted citizenship to the wealthier mostly light-skinned free persons of color, the offspring of white French men and African women. Saint-Domingue’s European population however disregarded the law. One of the slaves’ main leaders was François-Dominique Toussaint Louverture, also known as Toussaint L’Ouverture or Toussaint Bréda. At first Toussaint allied with the Spaniards in Santo Domingo (the other half of the island of Hispaniola). The rebels became reconciled to French rule following the abolition of slavery in the colony in 1793, prompting Toussaint to switch sides to France. For some time, the island was quiet under Napoleonic rule. On 1 July 1801 Toussaint promulgated a Constitution, officially establishing his authority as governor general “for life” over the entire island of Hispaniola. Article 3 of his constitution states: “There cannot exist slaves [in Saint-Domingue], servitude is therein forever abolished. All men are born, live and die free and French.”. During this time, Napoleon met with refugee planters. They urged the restoration of slavery in Saint-Domingue, claiming it was essential to their profits.

Jefferson supplied Toussaint with arms, munitions and food. He was seen as the first line of defense against the French. He had already foreseen that Toussaint would put up considerable resistance, and anticipated on Napoleon’s failure in the West-Indies. It would prove to be one of the most important strategic choices in the development of the current United States.

On 25 March 1802 Napoleon signed the Treaty of Amiens. It turned out not be be more than a truce. The Treaty gave both sides a pause to reorganize. In 18 May 1803 the war was formally resumed. During this peace Napoleon made reestablishing France’s control over its colonial possessions a priority. In December 1801 he sent Charles-Victor-Emmanuel Leclerc (1772-1802) to the colony.

Meanwhile Toussaint enforced a hard regime on plantation laborers. By crushing a rebellion of the workers, he isolated himself and weakened his position. Leclerc landed at Cap-Français in February 1802 with warships and 40,000 soldiers. The French won several victories and after three months of heavy fighting regained control over the island. The revolutionary generals led a fanatic guerrilla war against the French troops and in a number of occasions were very successful. However, Toussaint faced a major setback when some of his generals joined Leclerc. Toussaint’s mixed strategies of total war and negotiation confused his generals who one after the other capitulated to Leclerc, beginning with Christophe. Finally Toussaint and later Dessalines surrendered.

Toussaint was forced to negotiate a peace. In May 1802 he was invited by the French general Jean Baptiste Brunet for a negotiation. His safety was guaranteed. On Napoleon’s secret orders Toussaint was immediately arrested and put on ship to France. He died in a prison cell in the French Alps of cold and hunger. It should be mentioned that Dessalines played a significant role in the arrest of Toussaint (Girard). Dessalines obtained 4000 francs and gifts in wine and liquor for him, his spouse and the officers involved (Girard). When in October 1802 it became apparent that the French intended to re-establish slavery, because they had done so on Guadeloupe, Toussaint’s former military allies, including Jean Jacques Dessalines, Alexandre Pétion and Henri Christophe, switched sides again and fought against the French. In the meanwhile disease took its toll on the French soldiers. The revolution was revitalized when Leclerc died of yellow fever in november 1802. The Haitian Revolution continued under the leadership of Dessalines, Pétion and Christophe.

After the death of Leclerc, Napoleon appointed the vicomte de Rochambeau (who fought with his father under George Washington in the American Revolutionary War) as Leclerc’s successor. His brutal racial warfare drove even more revolutionary leaders back to the rebel armies.

The revolutionary ideas spread

The situation in the Caribbean was chaotic. The situation in Europe was the direct cause, but the Haitian revolution contributed to uncertainty as well as illustrated by events that took place on the neighboring island of Curaçao.

Case Study: Curaçao

In September 1799, two French agents from Saint-Domingue, together with a Curaçao-resident French merchant, Jean Baptiste Tierce Cadet, were arrested for conspiring to overthrow Curaçao’s government and to liberate the slaves. They were deported without trial. Tierce Cadet was accused of being the local ringleader. He was accused of being part of a plan originating in Saint-Domingue: the liberation of the slaves in all the colonies in the Caribbean. Eight months after being deported from Curaçao, Tierce, en route to France, arrived in the Batavian Republic. He was travelling with an officer of the Batavian navy, Jan Hendrik Quast. Both men were arrested and questioned. The Batavian authorities intended to put Tierce on trial for trying for overthrowing the Curaçao government and plotting to liberate the slaves. However, it appeared very difficult to produce the necessary evidence against him (Klooster, 148-149).

Saint-Domingue becomes independent

The Battle of Vertières on 18 November 1803 was the final event that stood between slavery liberty in Saint-Domingue. It involved forces made up of former enslaved people on the one hand, and Napoleon’s French expeditionary forces on the other hand. Vertières is situated in the north-east, near the sea. By the end of October 1803, the revolutionary forces fighting the expeditionary troops were already in control over most of the island.

Haitian_Revolution

Haitians led by Jean-Jacques Dessalines and François Capois attacked a strong French-held fort of Vertières, near Cap François (in the north of Haiti) and won a decisive victory over French colonial army under General Comte de Rochambeau and forced him to capitulate the same night. http://thelouvertureproject.org/

The revolutionary troops attacked the remaining French soldiers at Vertières. After heavy fighting the battle ended when heavy rain with thunder and lightning drenched the battlefield. Under cover of the storm, Rochambeau pulled back from Vertières. At the Surrender of Cap Français, Rochambeau was forced to surrender to the English. He was to taken England as a prisoner on parole, where he remained interned for almost nine years.

Although the fighting in Saint-Domingue during the time of the revolution had horrible moments and both parties committed gruesome war crimes, one particular event in the battle of could be seen as a sign of respect by Rochambeau towards the revolutionaries.

“At 4 a.m. on Nov. 18, 1803, part of the forces began an attack on Breda, one of the outlying forts. Rochambeau surprised, left Cap and took a position with his honor guard on the entrenchments at the fort of Vertieres, between Breda and Cap. To take the objective specifically assigned to him, François Capois and his troops had to cross a bridge that was dominated by the fort at Vertières.
Capois, on horseback, and his men met a hail of fire as they advanced. Despite a bullet passing through his cap, Capois urged his men forward. Even a bullet which leveled his horse and another which again passed through his cap did not stop Capois from flourishing his saber and leading his men onward with his continuing cry of Forward! Observing this, Rochambeau’s guards applauded. Rochambeau caused the firing to be stopped and sent a hussar forward with compliments for Capois! Then the battle recommenced.” (Burton Sellers)

Shortly after the battle, the first declaration of independence was read in Fort-Dauphin on 29 November 1803. It was signed by Dessalines, Christophe and Clerveaux. They all had been generals under Leclerc little more than a year earlier. The declaration did not mention the current name “Haiti”, but still spoke of “Saint-Domingue”. The second Act of Independence was read by Dessalines on the Place d’Armes of Gonaïves on 1 January 1804. The act marked the beginning of independence what from that moment on would be known as the republic of Haiti. It marked the beginning of the end of slavery in the colonies.

Napoleon’s Legacy

Because Napoleon had failed to re-enslave Saint-Domingue he was missing the plantation revenues. As war with England was inevitable and he could not raise enough assets, Napoleon abandoned his colonial policy. France’ immense territory of Louisiana was sold to the United States on 30 April 1803 by means of the Louisiana Purchase Treaty. It was the birth of what now is considered the most powerful nation in the world, as Livingston made clear in his famous statement: “We have lived long, but this is the noblest work of our whole lives…From this day the United States take their place among the powers of the first rank.”

After the declaration of independence, Dessalines proclaimed himself Governor-General-for-life of Haiti. Between February and April 1804 he orchestrated the massacre of the white Haitian minority; between 3,000 and 5,000 people. On 2 September 1804, Dessaline proclaimed himself emperor under the name Jacques I of Haiti. He was crowned on 8 October 1804 (two months before Napoleon) with his wife Marie-Claire Heureuse Félicité at the Church of Champ-de-Mars, Le Cap by Pere Corneille Brelle, later His Grace Monseigneur the Archbishop of Haiti, Duke de l’Anse, and Grand Almoner to King Henry I. Jaques I Promulgated the Constitution of Haiti on 20 May 1805 (Buyers: 2017).

soulouque-coronation

Gustave d’Alaux describes the coronation of Faustin I in his book, Soulouque and his Empire: “His Imperial Majesty had the principal merchant of Port-au-Prince called one morning and commanded him to order immediately from Paris a costume, in every particular like that he admired in representing the ceremonies of Napoleon’s coronation. Faustin I besides ordered for himself a crown, one for the Empress, a sceptre, globe, hand-of-justice, throne, and all other accessories, all to be like those used in the coronation of Napoleon.”.

Former revolutionary Henry Christophe succeeded Emperor Jacques I I as provisional Head of State after his death on 17 October 1806. He was installed as Lord President and Generalissimo of the Land and Sea Forces of the State of Haiti with the style of His Serene Highness on 17 February 1807. Christophe was proclaimed as King of Haiti and assumed the style of His Majesty on 26 March 1811. He was Crowned by His Grace Monseigneur Corneille Brelle, Duke de l’Anse, Grand Almoner to the King and Archbishop of Haiti, at the Church of Champ-de-Mars, Le Cap-Henry, on 2 June 1811. Christophe was Grand Master and Founder of the Royal and Military Order of Saint Henry on 20 April 1811. He married at Cap Français on 15 July 1793, H.M. Queen Marie-Louise (b. at Bredou, Ouanaminthe on 8 May 1778; d. at Pisa, Italy, on 14 March 1851, bur. there at the Convent of the Capuchins). Christophe committed suicide at the Palace of Sans-Souci, Milot, on 8 October 1820, having had issue, three sons and two daughters. He was succeeded by another revolutionary general, Alexandre Sabès Pétion, who had as well been one of Haiti’s founding fathers (Buyers: 2017).

In 1825, France demanded Haiti compensate France for its loss of slaves and its slave colony. It threatened with a new invasion. In 1838, France agreed to a reduced amount of 90 million francs to be paid over a period of 30 years. In 1893 the final part of the principal was paid. By 1947 Haiti paid the modern equivalent of USD 21 billion (including interest) to France and American banks as “compensation” for being enslaved for centuries.

In 1849 the Napoleonic style was copied by Emperor Faustin I of Haiti who adopted the style of His Imperial Majesty. Faustin I was proclaimed emperor at the National Palace, Port-au-Prince, on 26 August 1849 and crowned at the renamed Imperial Palace on the same day. He was consecrated at the old Cathedral of Notre Dame de l’Assomption, Port-au-Prince, on 2 September 1849. The emperor promulgated a new Constitution on 20 September 1849 and was crowned at the Champ de Mars, Port-au-Prince, in the presence of the Vicar-General Monsignor Cessens according to Episcopalian (Franc-Catholique) rites, on 18 April 1852. Faustin was styled Chief Sovereign, Grand Master and Founder of the Imperial and Military Order of St Faustin and the Imperial Civil Order of the Legion of Honour 21 September 1849, and of the united Orders of Saint Mary Magdalen and Saint Anne 31 March 1856, all in three classes. Grand Protector of the Franc-Masonic Order 1850-1859. Patron Collège Faustin 1848-1859. He was founder of the Imperial Academy of Arts in 1856 (Buyers: 2017).

Literature

Alaux, Gustave D., Maxime Raybaud, and John H. Parkhill. Soulouque and his empire. From the French of Gustave dAlaux. Richmond: J.W. Randolph, 1861.

Burnard, Trevor G., and John D. Garrigus. The plantation machine: Atlantic capitalism in French Saint-Domingue and British Jamaica. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2016.

Burton Sellers, W.F. “Heroes of Haiti.” Windows on Haiti: Heroes of Haiti. Accessed July 08, 2017. http://windowsonhaiti.com/windowsonhaiti/heroes.shtml.

Buyers, C. “HAITI – Royal Ark.” Accessed July 8, 2017. http://www.royalark.net/Haiti/haiti6.htm.  Website by Christopher Buyers on the genealogies of the Royal and ruling houses of Africa, Asia, Oceania and the Americas.

Cases, Emmanuel-Auguste-Dieudonné Las. Memorial de Sainte Hélène. Journal of the private life and conversations of the Emperor Napoleon at Saint Helena. Boston: Wells & Lilly, 1823.

Christophe, Henri, Thomas Clarkson, Earl Leslie Griggs, and Clifford H. Prator. Henry Christophe, a correspondence. New York: Greenwood Press, 1968.

Dwyer, Philip. Napoleon: the path to power, 1769 – 1799. London: Bloomsbury, 2008.

Dwyer, Philip G. Citizen emperor: Napoleon in power. New Haven: Yale University Press, 2015.

Girard, Philippe R. Slaves who defeated napoleon: toussaint louverture and the haitian war of independence, 1801-1804. Tuscaloosa: Univ Of Alabama Press, 2014.

Klooster, Wim, and Gert Oostindie. Curaçao in the age of revolutions, 1795-1800. Leiden: Brill, 2014.

Klein, Herbert S. The Atlantic Slave Trade. Cambridge: Cambridge University Press, 1999.

“The Louverture Project.” Accessed July 08, 2017. http://thelouvertureproject.org. The Louverture Project (TLP) collects and promotes knowledge, analysis, and understanding of the Haitian revolution of 1791–1804.

Mentor, Gaétan. Dessalines: le̕sclave devenu empereur. Pétionville, Haïti: Impr. Le Natal, 2003.

Roberts, Andrew. Napoleon: a life. New York: Penguin, 2015.

Sloane, W. M. “Napoleons Plans for a Colonial System.” The American Historical Review 4, no. 3 (1899): 439.

Sortais, Georges. Important tableau par Louis David: “Le sacre de Napoléon”. S.l.: S.n., 1898.

The relation between genealogical and judicial truth

At the Rootstech 2016 conference, American genealogist James Ison made an interesting remark regarding direct and indirect genealogical evidence. Ison is currently Manager of Strategy and Planning at the Family History Library, an important genealogical research facility in Salt Lake City. The library is operated by FamilySearch, the genealogical arm of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Ison earned a Master’s Degree from George Washington University. He is recognized as an authority in the field of genealogy. Ison stated:

Direct evidence is awesome. A birth certificate will list the name of parents. It’s direct evidence. It answers a question. A marriage license will say what the bride’s maiden name is. A baptismal record will say the dates and the places of birth—just exactly what we want.

(…)

Indirect evidence is like a puzzle piece. You can’t answer any particular question just based upon this piece of evidence. You have to fit it together.

In cases where only indirect evidence is available, the Genealogical Proof Standard is helpful in establishing credible research. The Standard is based on a book written by mrs Christine Rose; Genealogical Proof Standard: Building a Solid Case. It includes five essential steps for accurate research:

 1. Reasonably exhaustive research has been completed.
 2. Each statement of fact has a complete and accurate source citation.
 3. The evidence is reliable and has been skillfully correlated and interpreted.
 4. Any contradictory evidence has been resolved.
 5. The conclusion has been soundly reasoned and coherently written.
Sir Roger Charles Doughty Tichborne, original taken by Thomas Helsby in Santiago, January - February 1854

Sir Roger Charles Doughty Tichborne, original taken by Thomas Helsby in Santiago, January – February 1854

Applying the Genealogical Proof Standard does not guarantee that the truth will prevail, but it serves accountability and transparency. In my opinion genealogical proof resembles Lakatos views on the concept of truth. Lakatos’ suggested that in science, a scientific theory should be seen as a succession of slightly different theories and experimental techniques. These theories all share a common hard core, called a research programme. The question of whether a theory is true of false is replaced by the question of whether a research programme is progressive or degenerating. A progressive research programme is characterized by growth and prediction of novel facts and more precise predictions. In contrast, a degenerative program is marked by a lack of growth and does not lead to novel predictions that are later verified (Imre Lakatos, Philosophical papers. Vol I: The methodology of scientific research programmes. I. Science – Philosophy 2. Mathematics – Philosophy. I. Title 11.). Genealogical research can also contain some of these characteristics. After establishing the basic facts (often in the form of a family tree), theories regarding missing facts can be based on indirect evidence. To a certain extend, they can be characterized as a prediction for finding direct evidence (e.g. a marriage certificate). If, for example, someone has lived and worked in England for all his life, it can be predicted that he has married in England and research regarding his marriage should not start in South America. A genealogical progressive research programme elaborates on certain basic findings and develops theories (in the form of predictions) about the missing information.

In some cases, genealogical evidence is used in legal matters. Legal evidence has a totally different character, in particular when court rulings are given. In such cases a progressive research programme can hardly be determined. The case ends in a decision in a relatively short period of time.

Judicial evidence

The judicial process can be seen as a a kind of black box, within which information from all kinds of sources is processed according to defined rules of evidence in order to produce a new form of truth: the ‘judicial truth’. This type of truth becomes, to a certain extent, simply one more competing version of truth. Like other versions, it can be accepted, refuted, celebrated or simply ignored. This is illustrated in two cases where genealogical evidence was essential for establishing judicial truth. In the first case, the evidence is in particular based on witness statements, with some degree of technical evidence. In the second case, conclusive evidence is given by a DNA-test.

The Tichborne case

The Tichborne case was a well-known legal dispute in Victorian England in the 1860s and 1870s. It concerned the claims by a man called Arthur Orton, later Thomas Castro, to be the missing heir to the Tichborne baronetcy. Orton failed to convince the courts, was convicted of perjury and served a long prison sentence.

Roger Charles Tichborne was born in Paris on 5 January 1829. He was raised mainly in France, although the Tichborne lands and fortune were based in Hampshire, England, where his uncle was the 8th baronet. As a result of his upbringing, Roger spoke English with a strong French accent.  At the age of 20, Roger joined the 6th Dragoon Guards in Dublin, but sold his commission three years later in 1852. In 1853, Roger’s father inherited the Tichborne baronetcy after the deaths of his two elder brothers. In the same year, Roger, now the heir to the Tichborne title and fortune, travelled to South America. In 1854, he boarded a ship, the Bella, bound for New York, but less than a week later, the Bella was lost at sea and Roger was declared dead in 1855. The Tichborne baronetcy was passed to Roger’s younger brother Alfred in 1862 when his father died. Alfred died only four years later, just months before the birth of his son, who inherited the title at birth in 1866.

Roger’s mother, Lady Henriette Tichborne, was devastated by the news of her son’s disappearance at sea. She remained hopeful that he had survived the shipwreck and sent out inquiries across the world as to his whereabouts. In November 1865, Australian solicitor William Gibbes sent Lady Tichborne a letter, informing her that a man, claiming to be her son, had contacted him. This man was a butcher from Wagga Wagga, calling himself Tom Castro. Although he was physically larger than Sir Roger, had lighter hair and spoke no French, these discrepancies did not bother Lady Tichborne, who had not seen her lost son for more than ten years.

After Lady Tichborne’s death in 1868, Orton was compelled to continue the pretence, as he needed the Tichborne inheritance to pay off his large debts. This led some of the Tichborne family to take him to court over his claim, beginning one of the most celebrated legal cases of the nineteenth century.

The first trial lasted almost a year, from 11 May 1871 to 5 March 1872. Tichborne v. Lushington was a civil trial to establish Orton’s claim to the Tichborne inheritance. Nearly one hundred people spoke in Orton’s defence, but the holes in his story soon became obvious, particularly his inability to speak French – Sir Roger’s childhood language.

Arthur Orton’s perjury trial, Regina v. Castro, began in 1873 and lasted over six months. This time a jury had to be convinced that Orton’s claim to be the lost Sir Roger Tichborne was false. Again, the evidence against Orton was damning, and in February 1874, he was convicted of two counts of perjury and sentenced to 14 years’ hard labour by Lord Chief Justice Sir Alexander Cockburn (source: State Library New South Wales).

An important issue was the degree of facial resemblance of Orton to the Tichborne family, which fact never has been fully explained. It may suggest that there was some kind of biological relation between Orton and the Tichborne family. In the University College London Galton Papers a document can be found, stating:

2225. [stamped in left margin]University College London Galton Papers 158/2M[end stamp] [underscore]MEMORANDUM We have had submitted to us, for Examination,[end underscore] enlarged authentic [italics]Photographs;[end italics] First, of Mr. Roger Tichborne, (date, 1854): Secondly, of the person claiming to be Sir Roger Tichborne, (date, 1874). [underscore]These Portraits have Geometrically Bisected[end underscore]: and the several divided sections we have ourselves affixed, interchanged, and transferred from one Portrait to another. [underscore]We are of Opinion that the Perfect Combination[end underscore] and Minute Correspondence of the several sections are [italics]bona fide[end italics] and unimpeachable, and fully justify the conclusion that [italics]one and the same person sat for each portrait.[end italics] Fredk. Snary, Photographer, [established, 1856] 26, Castle Street, Bristol. Louis Lowenthall, Photographer, [established, 1858] 14, N. Wine Street, Bristol. John Hayward, Print-Seller, [established, 1840] 1, Corn Street, Bristol. Frederick Bowden, Print-Seller, [established, 1850] 27, U. Arcade, Bristol. H. Gardiner, Ornamental Carver, [30 years] 28, Victoria Place, Clifton. T. Sherwood, Smith, Practical Surveyor and Land Agent [40 years] 30, Corn St. Bristol. [end]

The case however was finally solved by applying classic legal rules of evidence. There was no room for developing a research programme.

The Pringle of Stichill case

The law is a living construct. It develops with society, bringing new challenges and new opportunities into the courtroom. Currently, the law is changing rapidly as a result of the ongoing evolution of digital technology. In one specific field, that of evidence gathering for genealogical purposes, the Pringle of Stichill-case should be seen as a milestone case.

On 5 January 1683 Charles II granted the Baronetcy of Stichill (“the Baronetcy”) to Robert Pringle of Stichill “and the male heirs of his body”. The eighth baronet was Sir Norman Robert Pringle, who lived from 1871 to 1919. He married Florence Vaughan, who gave birth to Norman Hamilton Pringle (“Norman Hamilton”) and subsequently to two more sons, the first of which was Ronald Steuart Pringle (“Ronald Steuart”), who died in 1968. Norman Hamilton was enrolled without opposition as the ninth baronet. When he died in 1961 his son Sir Steuart Robert Pringle (“Sir Steuart”) was enrolled without opposition as the tenth baronet. Sir Steuart died in April 2013.

The two claimants in this matter are Sir Steuart’s son, Simon Robert Pringle (“Simon”), and Norman Murray Pringle (“Murray”), son of Ronald Steuart. Following Sir Steuart’s death, both Simon and Murray registered claims to succeed to the Baronetcy. Simon’s claim is made on the basis that, as Sir Steuart’s male heir, he is entitled to be enrolled as the 11th baronet. Murray, however, claims that Norman Hamilton was not the legitimate son of the eighth baronet and that accordingly the true ninth baronet was his late father, Ronald Steuart. Murray thus claims to be the true tenth baronet.

Murray’s claim relies upon DNA evidence obtained as part of “the Pringle Surname Project”. This was founded by Murray to determine the chieftainship of the clan Pringle, and the late Sir Steuart provided his DNA for the project. Expert opinion on the totality of the DNA evidence was that it provided “very strong support” for the view that the eighth baronet is grandfather to Murray but not Sir Steuart. Simon does not dispute the DNA evidence, but he raises four arguments as to why it should not be admitted on public policy grounds. By this reference the Board is required to advise Her Majesty as to (i) who is entitled to be entered on the Official Roll of the Baronetage as the Baronet of Pringle of Stichill and (ii) whether the DNA evidence should be admitted in order to determine the first question.

The Board finds that there is no legal ground for excluding the DNA evidence, which demonstrates to a high degree of probability that Norman Hamilton was not the son of the eighth baronet. The Board therefore concludes that (i) Simon is not the great grandson of the eighth baronet and is not the heir male of the first baronet; and (ii) Murray is the grandson of the eighth baronet and is, as the heir male of the first baronet, entitled to succeed to the Baronetcy (source: The Judicial Committee of the Privy Council, Privy Council Reference No 0079 of 2015).

Conclusions

The term ‘evidence’ is widely used in many different ways and in many different contexts. Genealogical evidence is often used for claims regarding the use of titles of nobility. Even when based on so-called ‘direct’ evidence, it is not certain whether these claims are true or not true, as the Pringle case shows. The concept of truth is the core of many philosophical discussions and it is my advice to be careful when claims of nobility or genealogy are either accepted, refuted, celebrated or simply ignored. In numerous cases regarding such claims, truth is no more and no less than a personal choice, often based on the assumption that written statements in official registers correspond with biological facts (see e.g. C.W. Delforterie, Liegen tegen de dominee: drie voorbeelden van het laten dopen van buitenechtelijke kinderen als zijnde tijdens een huwelijk verkregen / door C.W. Delforterie In: Liber Amicorum Jhr. Mr. C.C. van Valkenburg / [met een ten geleide van A. Snethlage en bijdr. van W.J. Kolff … et al.]. – ‘s-Gravenhage: Centraal Bureau voor Genealogie, 1985. – P. 69-80: geneal. tab. Met lit. opg.). One thing is certain. Written statements cannot change biological/genealogical facts but such facts can change written statements.

Advice on buying manorial lordships

Introduction

A very interesting document is available on the internet, called “Manorial Lordships and Statutory Declaration. A Cautionary Description“. On the first page it reads:

The principal interest lies in the paradox he explains – that the much used Statutory Declaration proves not that a vendor owns a manorial lordship, but rather that he probably does not.

Numerous manorial lords rely on a statutory declaration for proving that their manorial title is genuine. Does this mean that most of them actually cannot prove the ownership of the manorial title?

Development

In the feudal system all legal and economic power belonged to the lord of the manor or king, who was supported economically from his land and from labour, goods, or coin from tenants under his authority.

In 1446 King Henry VI obtained parliamentary ratification of the many grants of land he had made to King's College of the Blessed Virgin Mary at Eton by a Consolidation Charter. The illumination of its opening letters, shown above, is a beautiful example of English 15th century art. In it the King kneels to offer his charter on the altar with the Cardinals, Bishops, Lords and Commons behind him.

In 1446 King Henry VI obtained parliamentary ratification of the many grants of land he had made to King’s College of the Blessed Virgin Mary at Eton by a Consolidation Charter. The illumination of its opening letters, shown above, is a beautiful example of English 15th century art. In it the King kneels to offer his charter on the altar with the Cardinals, Bishops, Lords and Commons behind him.

Feudal land tenure is the system by which land was held by tenants from their lords. Tenures were divided into free and unfree. Of the free tenures, the first was tenure in chivalry. The second form of free tenure was the spiritual tenure of bishops or monasteries. Their sole obligation was to pray for the souls of the granter and his heirs. In contrast to the free tenants, who’s services were always predetermined, the unfree tenure they were not. The unfree tenant never knew what he might be called to do for his lord. This uncertainty was later limited in a way that the tenant could not be ejected in breach of existing customs of the manor. The land was thus held according to the custom of the manor (written evidence from Dr Paul Stafford, Submission to the Justice Select Committee Inquiry into Manorial Rights). Court Rolls of the manor came to record the title of the tenants of the manor to their properties and the tenants were given a copy of the entry recording their title. A tenant who held land in this way was known as a copyholder (House of Commons Justice Committee, 2015).

The fundamental characteristic of the manorial system was economic. The peasants held land from the lord (French: seigneur) of an estate in return for fixed dues in kind, money, and services. An interesting question is that of the origin of the manorial organization; Roman or German origin. This question cannot be answered decisively because there is not sufficient evidence. Romanists state that during the decline of the Roman Empire, independent estates emerged. Germanists point to the likenesses of the manor to what can be seen as the ancient German system of landholding. It is now generally accepted that both German and Roman influences contributed to the development of the manorial system.

Manors were also judicial and administrative units with their own manorial courts, where lords were responsible for jurisprudence. Historically, landowners with significant holdings often retained ownership of any mines or minerals on the land even when it was sold on. In such cases they would own the land beneath the surface (known as ‘mines and minerals’) while another owner exercised the rights of the surface land. Landowners may also have specific rights relating to the surface of the land, for example, the rights to hunt, shoot or fish (written evidence from Christopher Jessel, author of “The Law of the Manor”, Submission to the Justice Select Committee Inquiry into Manorial Rights).

The manorial system was slowly replaced by money-based economies and other agricultural agreements. During the Tudor period many of the civil functions of the manor were removed. It led to a decline of the manorial system. Feudal tenures were formally abolished in 1660. In England, this led to the establishment of absolute property rights for big landowners, and to vociferous demands by Levellers (a political movement during the English Civil War; 1642–1651) and other radicals that copyholders — the majority of the peasantry — should receive equal security for their tenure. 

 

During the nineteenth century the holding of manor courts gradually came to an end, and in 1925 copyhold tenure formally ended in accordance with the Law of Property Acts, 1922 and 1924. Since then the holder was personally free and paid rent in lieu of services. The Manorial Documents Register was established in 1926 to record the location of documents and ensure that they could be traced if they were required for legal purposes. Some manorial courts continued to meet in the 20th century and technically courts can still meet, although they would have no real business to transact. Before the Land Registration Act 2002 it was possible for manors to be registered with HM Land Registry. Manorial incidents (the rights that a lord of the manor may exercise over other people’s land) lapsed on 12 October 2013 if they were not registered by then with HM Land Registry. Distinctive feudal remnants remain in the Isle of Man and in the Channel Islands (three distinct systems for Jersey, Guernsey and Alderney). The island of Sark was a remaining example of a feudal fief. Sark gave up being a feudal fife several years ago under EU pressure. Male primogeniture never applied to manorial or seignuer titles, as Sark has had a female Seignuer in its past. (see: Christine Alice Corcos, From Agnatic Succession to Absolute Primogeniture: The Shift to Equal Rights of Succession to Thrones and Titles in the Modern European Constitutional Monarchy, 2012 Mich. St. L. Rev. 1587, 2014).

Characteristics of Manorial Rights

Manorial rights are part of English property law (the law of acquisition, sharing and protection of valuable assets in England and Wales). As such they can be bought and sold as objects. Manorial Lordships can thus be transferred, conveyed or sold to other people. The lordship of the manor is simply the title by which the lord of the manor is known. In many cases the title may no longer have any land or rights attached to it. Because of its origin and lack of physical substance, it is known as an ‘incorporeal hereditament’. Incorporeal hereditament means ‘an interest having no physical existence’ (see: Walker vs Burton 2012, sub 47; UK Government, Practice guide 22, manors).

The brother of the late Princess Diana , Charles, Ninth Earl Spencer offered one of his many titles - that of Lord of Wimbledon - for sale at a public auction on June 26, 1996 as advertised in Financial Times on May 27, 1996:

The brother of the late Princess Diana , Charles, Ninth Earl Spencer offered one of his many titles – that of Lord of Wimbledon – for sale at a public auction on June 26, 1996 as advertised in Financial Times on May 27, 1996:

The Land Registry describes manorial rights as rights which were retained by lords of the manor when land became freehold. They can include rights to mines and some minerals, sporting rights such as hunting, shooting and fishing, and rights to hold fairs and markets. Manorial rights are “overriding rights” which may affect a property even if they had not previously been protected in the register maintained by the Land Registry.

Following the enactment of the 2002 Land Registration Act, which required manorial rights to be registered before 13 October 2013 if they were to be retained, more than 90,000 applications to enter a notice claiming manorial rights on properties in England and Wales had been made to the Land Registry prior to the deadline.

Lord of the Manor

Whoever owns the lordship of the manor is entitled to refer to themselves as lord of that manor, for example, Lord of the manor of Keswick (source: UK Government, Practice guide 22, manors). The right to use the term “Lord of the Manor of Keswick” should, in my opinion,  be seen as a legal custom right (to seek recognition that one is the owner of a specific manorial right) as it meets certain basic requirements in this respect (see e.g.: customary Law in Modern England, W. Jethro Brown, Columbia Law Review Vol. 5, No. 8 (Dec., 1905), pp. 571). The term can be seen as a synonym for ownership with a historical background. The term should not be seen as a titular dignity, but rather as a factual appellation, which – within the feudal social system – was used to describe the relationship between the Lord of the Manor in relation to his own tenants.

The vast majority of lordships belong to an individual or a trustee. A lordship might be held in a limited company, or a ‘corporation sole,’ such as the Lord Mayor and Corporation of the City of London, who are Lords of the King’s Manor, Southwark (source: Manorial Society of Great Britain, Advice on buying a manorial title).

Manorial lord and nobility

It is generally assumed that manorial titles are not titles of nobility. I tend to a more balanced view. In his book, The Constitutional History of England (Cambridge University Press, 1909 [1st Pub. 1908]), Professor F.W. Mailland notes:

Dark as is the early history of the manor, we can see that before the Conquest England is covered by what in all substantial points are manors, though the term manor is brought hither by the Normans. Furthermore, in the interests of peace and justice, the state insists that every landless man shall have a lord, who will produce him in court in case he be accused. Slowly the relation of man and lord extends itself, and everywhere it is connected with land. The king’s thanes then are coming to be the king’s military tenants in chief.

This description characterizes nobility. Shortly after the battle of Hastings in 1066, the invading Normans and their descendants replaced the Anglo-Saxons as the ruling class of England. William the Conqueror divided the land into manors which he gave to his Norman barons. The nobility of England were part of a single Norman culture and many had lands on both sides of the channel. Early Norman kings of England, as Dukes of Normandy, owed homage to the King of France for their land on the continent. The Norman barons were summoned by the king from time to time to a Royal Council where they would advise him. By the mid 13th century, these meetings would form the basis for the House of Lords (professor Marjorie Chibnall, The Normans).

Originally, only a noble could hold a manor (professor Marjorie Chibnall, The Normans).  Later, commoners could also own a manor. The current manorial lords may well be seen as a relic of the ancient Norman noble class.

Conclusions

It is essential to buy a manorial lordship from the legal owner. With Lordships, title is generally traced back 50 years or more (source: Manorial Society of Great Britain, Advice on buying a manorial title). Proof of ownership is sometimes found in family or estate documents like assents, probates, wills, mortgages and settlements. Statutory declarations (a written statement of fact that is signed in the presence of a solicitor) are another common way to prove legal ownership. In my opinion it is not correct to say that when a statutory declaration is used in combination with persuasive exhibits from secondary sources, the use of such a statutory declaration is rebutting evidence of the legal ownership of the manorial lordship. When ownership is disputed however, the presence of all deeds, correctly made up since 1189 is required. The absence of correct and complete sets of deeds requires Court approval to confirm ownership (Burton v Walker).

I therefore recommend to obtain a manorial title from a reputable company and consult a lawyer in advance.

Sources

 • Property Law Journal: 24 January 2011. Paul Stafford explains why those who hold a manorial title, or those who challenge it, must examine the foundations on which the particular title stands.
 • P. G. Vinogradoff, Villainage in England (1892, repr. 1968) and The Growth of the Manor (3d ed. 1920, repr. 1968)
 • N. S. B. Gras and E. C. Gras, The Economic and Social History of an English Village (1930, repr. 1969)
 • H. S. Bennett, Life on the English Manor (1937, repr. 1960)
 • M. Bloch, French Rural History (tr. 1966)
 • J. W. Thompson, Economic and Social History of the Middle Ages (2 vol., new ed. 1959) and Economic and Social History of Europe in the Later Middle Ages (new ed. 1960).
 • Britanica.com

Further reading

Links

Jurisprudence

 • A spectacular example of a dispute over manorial rights comes from the recent and widely reported case of Burton v Walker. There are four decisions in Burton v Walker: the preliminary issue and substantive hearings before Adjudicators to the Land Registry; an appeal to the Chancery Division and a second appeal to the Court of Appeal. The references are REF 2007/1124 (Mr Edward Cousins, 14 May 2009); REF 2007/1124 (Mr Simon Brilliant, 10 Dec 2010); [2012] EWHC 978 (Ch), [2012] All ER (D) 131 (Mr Jeremy Cousins QC); and EWCA [2013] Civ 1228 (Mummery LJ giving the only substantive judgement).
 • Baxendale v Instow Parish Council (1982) Ch 14
 • Crown Estate Commissioners v Roberts (2008) EWHC 1302. The defendant claimed ownership as Lord Marcher of St Davids of historical rights in foreshores in Pembrokeshire. The claimants sought removal of his cautions against first registration.
 • Delacherois v Delacherois (1864) 11 HLC 62
 • Corpus Christi College Oxford -v- Gloucestershire County Council CA ([1983] QB 360)
 • Doe d Clayton Bart. v Williams (1843) 11 M&W 803
 • Re Holliday (1922) 2 Ch 698
 • Merttens v Hill (1901) 1 Ch 842
 • Morris v Smith and Paget (1585) Cro. Eliz. 38
 • Rooke v Lord Kensington (1856) 2 K & J 753
 • Simpson v Attorney General (1904) AC 476

Line of succession to the former throne of Germany

Heraldic Ring of Kaiser Wilhelm II with Royal Crown, Coat of Arms of Hohenzollern and The Prussian Order of The Black Eagle

Heraldic Ring of Kaiser Wilhelm II with Royal Crown, Coat of Arms of Hohenzollern and The Prussian Order of The Black Eagle.

Introduction

The claims to the (combined) thrones of Kingdom of Prussia and the German Empire are related to the Constitution of the German Empire (Verfassung des Deutschen Reiches) of 1871.  According to this constitution, the empire was a federally organised national state of 25 German states. The office of Bundespräsidium was held by the King of Prussia, who had the title of German Emperor.

The Wikipedia article about the line of succession of the former German throne reads:

The German Empire and Kingdom of Prussia were abolished in 1918. The current head of the former ruling House of Hohenzollern is Georg Friedrich, Prince of Prussia. The Law of Succession used is Agnatic Primogeniture.

The Telegraph of 26 December 2001  reads:

THE man (Prince Georg Friedrich of Prussia) who has just won a legal victory to declare himself the head of Germany’s last ruling royal family says he is perfectly happy with life as a citizen of a republic.

Did the courts really rule in favour of Prince Georg Friedrich of Prussia as being head of Germany’s last ruling family?

German law of succession to the throne

Wilhelm of Prussia, ex-crown prince, with the participation of former emperor Wilhelm II, named his second son – Louis-Ferdinand prince of Prussia (d. 1994) – as first heir (Vorerb).  After his death his eldest son (unborn in 1938) was to be the next heir (Nacherb), or, should that son not survive Louis Ferdinand, in his stead his eldest male offspring; in the absence of male issue his eldest brother (or in his stead his sons).  The contract, however, made one exception to the rule on the succession of the next heir: any son or grandson of Louis-Ferdinand was ineligible to inherit if he were not the issue of a marriage made in accordance with the house laws of the house of Brandenburg-Prussia, or if he was in a marriage not in accordance with said laws (so called ineligibility clause).

Legal disputes

This clause led to several legal disputes.

Crown of William II, Hohenzollern Castle Collection (photo Wiki Commons)

Crown of William II, Hohenzollern Castle Collection (photo Wiki Commons)

The legal question, which was a question of civil or private law, was whether the designation was valid, and the exclusion of unequally-married or -born offspring was valid. The matter decided was not “headship of the house” but inheritance of a certain estate; indeed, the phrase “head of  house” or some equivalent has not been decided.  The issue was a contract which set up a specific rule of transmission.  The court decided that the clause which Wilhelm had created in his testament was valid, because of the right to dispose of one’s estate. If Wilhelm had decided to impose a religious requirement, or a height requirement, or to leave his estate to his his dog, the court might well have upheld it as well, because of the right to dispose of one’s estate without infringement of the personal rights of one’s offspring (see the important article of F. Velde, The Hohenzollern Succession Dispute, 1994-present).

The succession rules regarding the throne of Germany have ceased to exist when the Constitution of the German Reich (Die Verfassung des Deutschen Reiches), usually known as the Weimar Constitution (Weimarer Verfassung) came into effect. The constitution declared Germany to be a democratic parliamentary republic with a legislature elected under proportional representation and thus abolished the German empire. Therefore, the courts of the German Federal Republic have no jurisdiction regarding the headship of the House of Hohenzollern. In the mentioned cases, the courts therefore never ruled regarding the headship. The media have not quite understood the rulings.

Conclusions

Louis Ferdinand, Prince of Prussia was the third in succession to the throne of the German Empire, after his father, German Crown Prince William and elder brother Prince Wilhelm of Prussia. The monarchy was abolished in 1918. When Louis Ferdinand’s older brother Prince Wilhelm renounced his succession rights to marry a non-royal from the lesser nobility in 1933, Louis Ferdinand took his place as the second in the line of succession to the German throne after the Crown Prince. Louis Ferdinand married the Grand Duchess Kira Kirillovna of Russia in 1938. The couple had four sons and three daughter. Their sons are listed below:

1. Prince Friedrich Wilhelm of Prussia (9 February 1939 – 29 September 2015). Sons:

 • (a) Philip Kirill Prinz von Preußen (born 23 April 1968).
 • (b) Friedrich Wilhelm Ludwig Ferdinand Kirill (born 16 August 1979).
 • (c) Joachim Albrecht Bernhard Christian Ernst (born 26 June 1984).

2. Prince Michael of Prussia (22 March 1940 – 3 April 2014).

3. Prince Louis Ferdinand of Prussia (25 August 1944 – 11 July 1977). Son:

 • (a) Georg Friedrich, Prince of Prussia (born 10 June 1976 Bremen).

4. Prince Christian-Sigismund of Prussia (born 14 March 1946). Son:

 • (a) Prince Christian Ludwig Michael Friedrich Ferdinand of Prussia (born 16 May 1986).

Louis Ferdinand’s two eldest sons (1) and (2) both renounced their succession rights in order to marry commoners. His third son, and heir-apparent, Prince Louis Ferdinand died in 1977 during military manoeuvrers. It is generally accepted that his one-year-old grandson Georg Friedrich, Prince of Prussia (3a, son of Prince Louis Ferdinand) became the new heir-apparent to the Prussian and German Imperial throne. According to these lines, Georg Friedrich became the pretender to the thrones and Head of the Hohenzollern family upon Louis Ferdinand’s death in 1994.

Traditionally the Agnatic Primogeniture rules have been used to determine the succession of headship of the House of Hohenzollern. These rules do not have any legal binding since 1919. A “headship of the House of Hohenzollern” does not exist under German law. Renouncing the headship of a family or the claim to a non-existing entity (throne), therefore does not have any legal effect in Germany. The only legal fact that German law can determine is the fact that Philip Kirill Prinz von Preußen (1a) is the oldest living relative of the last German emperor. If the head of the House Hohenzollern is defined as the last living male relative according to German law, then Philip Kirill (1a) is head of the House Hohenzollern. If the head of the House Hohenzollern is defined as the man who is selected by some members of the family (holding a certain authority), then Georg Friedrich (3a) is head of the House. The choice of definition is a personal one, not a legal or historical one. Head of the House cannot mean a person who inherits or has a right of inheritance in the property of a family member following the latter’s death, since this can be anyone.

Legal Opinion: To what extend can the Hungarian title of “vitéz” be seen as a designation of nobility?

Order of Vitéz Breast Badge, bronze gilt, 57x36 mm, one side enameled, multipart construction, reverse with two clasps

Order of Vitéz Breast Badge, bronze gilt, 57×36 mm (photo: sixbid.com).

Legal Question

The Order of Vitéz, founded in 1678, revived in 1920 by Hungarian Regent Horthy, and abolished by the Soviet-imposed Communist government of Hungary in 1946, has been an important symbol of Hungary’s historic commitment to independence and territorial integrity. It is often assumed that “the Regent had no powers to grant nobility, nor did he try” (e.g Wikipedia) and that therefore the title of vitéz cannot be seen as a title of nobility. Is this assumption correct?

The Order of Vitéz

This Hungarian Order was initially founded in 1678 by Count Imre Thököly de Késmárk, (1657-1705), a Hungarian nobleman, who lead a rebellion against Leopold I of Austria. This Holy Roman Emperor suspended the Constitution and placed Hungary under a Directorate headed by the Grand Master of the Teutonic Order. Thököly gathered behind him a force of disaffected Hungarians. This group was mainly composed of disbanded soldiers and peasants. Thököly’s followers were known as kuruc (crusaders). This  designation was also given to the followers of another rebel leader, György (George) Dózsa (1470-1514).

The Order of Vitézi was re-established (Prime Ministerial Decree number 6650 of 1920, 6650/1920 M.E. in Hungarian usage, included as paragraph no 77 in the land reform act, Law XXXVI of 1920) by His Serene Highness the Regent of the Kingdom of Hungary Miklós vitéz Horthy de Nagybánya. The Hungarian state was legally a kingdom, although it had no king. The Entente powers would not have tolerated any return of the Habsburgs. Horthy’s objective was to form an organization with strong national dedication in order to contribute to the stability of Hungary after the first world war. By 1943 about 14.000 vitéz designations were issued.

The treaty signed between the Soviet Union and Hungarian Government of National Unity in Moscow on 20 January 1945, included a list of organisations that were not allowed to be re-established under Soviet rule. The National Council of Vitéz, governing the Order, was placed on this list (Prime Ministerial Edict no. 1945/529).

The current Order of Vitézi, lead by HIRH Archduke Josef Arpád of Austria, is considered by the International Commission on Orders of Chivalry as the legitimate successor of the founder (HSH Miklós v. Horthy de Nagybánya) of the Knightly Order of Vitéz.

Title of vitéz

The word ‘vitéz’ in late 19th and early 20th century Hungarian usage, meant ‘knight’, or ‘hero’. The word “vitez” literally means knight in the South Slavic languages; Bosnian, Croatian, Slovenian, Serbian and Macedonian. In German the title can be compared to “Ritter von” (Orden und Ehrenzeichen – Das Magazin für Sammler und Forscher, BDOS Jahrbuch 2003, p. 24). Therefore, the term “Vitézi Rend’ can be translated as ‘Order of Knights’. During Horthy’s reign, the title was recorded in official papers, for instance in birth, marriage or death certificates, and was usually written as ‘v.’ in front of the surname. In Hungary, the surname precedes the Christian name. In an honourable discharge document of a officer, the vitéz order is not mentioned as an award but as a title added to the name (Erik Naberhuis, The Hungarian Vitéz Order, 2005). Admission into the Order was accompanied by a land grant of 40 cadastral holds to an officer, 8 cadastral holds to other ranks based on need (1 cadastral hold = c. 1.43 acres). The honour of Vitéz was hereditary, and the grants (title, badge and land grant) were to be passed on by the recipient to his eldest son.

Hungarian law regarding noble titles

1929

The knighting ceremony pictured above took place in 1929 in Székesfehervar, at the ruins of the original church where the early kings of Hungary were crowned and buried. The new vitéz’ were knighted with a sword, especially designed for the ceremony. This sword is now on display in the Military Museum of Hungary in Budapest.

Horthy was internationally recognised as His Serene Highness the Regent of the Kingdom of Hungary (and addressed as such by e.g. the United States).  He was head of state and appointed to administer the state because the monarch was absent. There are – next to Horthy’s vitéz order – other examples of regents who founded orders, such the Royal Guelphic Order (also known as the Hanoverian Guelphic Order) by George, Prince Regent in the name of his father King George III in 1815. In France, nobility and hereditary titles were abolished by the Revolutions of 1789 and 1848, but hereditary titles were restored by decree in 1852 and have not been abolished by any subsequent law. In order to grant noble titles it is not necessary to be a royal head of state. Therefore, theoretically, the President of the Republic could, in his capacity as head of state, create titles of nobility. The same counts for Horthy’s Hungary. It is not relevant that Horthy was not a king. He was head of state of a Kingdom.

In Hungarian law, Act IV of 1947 on the abolition of certain titles and ranks has abolished all Hungarian noble ranks and titles and prohibited their future bestowal. Article 1. § (1) of the Act declares annulment of the Hungarian aristocratic and noble ranks, such as duke, marquis, earl, baron, noble, primor, and primipilus (“lófő“). Article 3. § (1) prohibits the use of rank titles mentioned in 1. §. Furthermore, it explicitly forbids the use of the “vitéz” (“valiant”) title. § (2) prohibits the use of nobiliary particles, coats of arms, insignias or the use of any expressions referring to descent from a noble clan (“de genere“). § (3) forbids the use of honorifics referring to ranks or titles abolished by this Act, such as “főméltóságú” (His/Her Serene Highness), “nagyméltóságú” (His/Her Excellency), “kegyelmes” (His/Her Grace), “méltóságos” (The Honourable), “nagyságos” (The Worshipful), “tekintetes“, “nemzetesetc.

The Act of 1947 remains in force today, although it does not contain any explicit sanctions in case the law is not observed. Act I of 2010 on the Civil Registry Procedure prohibits the registration of titles and ranks which would be contrary to Act IV of 1947 [55. § (1a)]. The 1947 Act has survived two challenges before the Hungarian Constitutional Court (HCC) in 2008 [Decision 1161/B/2008] and in 2009 [Decision 988/B/2009]. The Court has held in the 2008 decision that the prohibition of ranks and titles is intended to guarantee the equality of Hungarian citizens, as any discrimination based on hereditary titles and ranks would be contrary to the values of a democratic state and society based on equality; the Act itself is based on a firm set of values that forms an integral part of the values deductible from the Constitution [specifically Article 70/A paragraph (1) of the Constitution of Hungary at that time (Act IV of 1949)]. In the 2009 decision the HCC has found that the 1947 Act is not contrary to human dignity (the petitioner had claimed that the right to bear a name, which is deductible from human dignity, had been infringed by the Act), as nobility titles did not form official parts of a name, and that the state had the right to decide what it accepts as part of name and what it does not. The HCC has also referenced these decisions following the entry into force of the Fundamental Law of Hungary (2011, replacing the previous Constitution) in a recent decision [27/2015 (VII. 21.)] (Ágoston Mohay – Norbert Tóth, What’s in a name? Equal treatment, Union citizens and national rules on names and titles, working paper, University of Pécs, 2016, p. 9).

 

Conclusions

Members of the Vitéz Order are addressed as “nemzetes úr/asszony”, in German: “Edler (-e) Herr/Dame”. Members with non-Hungarian names used to add the nobility suffix “-y” or “-i”.  The characteristics of the vitéz capacity (hereditary, estate-related, the touch on the vitéz‘ shoulders with the sword at the bestowing of his knighthood, the title/suffix, the registration as a title instead of award in official papers and the emblem) are in full accordance with a title of nobility as we know it in for example the United Kingdom. The Act IV of 1947 also places the title on the same level as the noble titles. It is therefore not correct to say that the vitéz title is not a title of nobility. In the context of the mentioned Act, the history of the Order, its characteristics, and the recent Hungarian court decisions, the vitéz title should – from a historical perspective – be seen as a noble title. It is not recognized by the Hungarian state.

Sources

Legal opinion: Lines of succession to the former Russian Empire

Background

The Russian Imperial Romanov family (Tsar Nicholas II, his wife Tsarina Alexandra and their five young children Olga, Tatiana, Maria, Anastasia, and Alexei) were brutally murdered in Yekaterinburg on 17 July 1918. The Tsar, his family and some servants were shot, bayoneted and stabbed in a room of the “House of Special Purpose of the Ural Soviet Committee” by Bolshevik troops led by Yakov Yurovsky under the orders of the Ural Regional Soviet. Therefore, the last Tsar does not have any living descendants. There exist however, a number of claimants to the former Russian throne. In this article I will examine the legality of these claims.

Branches

St. George's Hall, Grand Kremlin Palace. President Vladimir Putin with Prince Dmitri Romanovich of Russia and his spouse at a state reception devoted to National Unity Day. (Source: Wikipedia)

St. George’s Hall, Grand Kremlin Palace. President Vladimir Putin with Prince Dmitri Romanovich of Russia and his spouse at a state reception devoted to National Unity Day. (Source: Wikipedia)

Since 1992, the Headship of the Imperial House of Russia has been claimed by two branches of the Romanov family: the Vladimirovichi Branch and the Nikolaevichi branch. The Vladimirovichi branch descends of Tsar Alexander II (1818-1881),  the successor son of Tsar Nicholas I. The Nikolaevichi branch descends from Grand Duke Nicholas Nikolaevich of Russia (1831–1891), who was the third son and sixth child of Tsar Nicholas I of Russia and Alexandra Feodorovna.

I. Tsar Nicholas I (1796-1855) x Princess Charlotte of Prussia (1798-1860). Nicholas was born in Alexander Palace, Saint Petersburg, Russian Empire, the eldest son of Emperor Alexander III and Empress Maria Feodorovna of Russia (formerly Princess Dagmar of Denmark). Emperor Alexander III was born on 10 March 1845 at the Winter Palace in Saint Petersburg and succeeded this father Emperor Alexander II of Russia. Alexander II succeed Tsar Nicolas I, son of Paul I and Sophie Dorothea of Württemberg.

Children:

II a. Tsar Alexander II (1818-1881) x Princess Marie of Hesse (1824-1880). Son: Grand Duke Vladimir Alexandrovich (1847-1909) X Duchess Marie of Mecklenburg-Schwerin (1854-1920) -> Vladimirovichi branch

II b. Grand Duke Nicholas Nikolaevich (1831-1891) x Princess Alexandra of Oldenburg (1838-1900) -> Nikolaevichi branch

Claimants

Vladimirovichi branch(es)

I. Cyril (Kirill) Vladimirovich, (Кирилл Владимирович Рома́нов), born 12 October [O.S. 30 September] 1876 – deceased 12 October 1938), Grand Duke of Russia (assumed the Headship of the Imperial Family of Russia and, as next in line to the throne in 1924).

HIH Grand Duchess Maria Vladimirovna, Pope Benedict XVI and Grand Duke George Mikhailovich (Source: Paul Gilbert).

HIH Grand Duchess Maria Vladimirovna, Pope Benedict XVI and Grand Duke George Mikhailovich (Source: Paul Gilbert).

II a. Maria Kirillovna (1907–1951), eldest daughter of Kirill Vladimirovich (I). She was born in Coburg when her parents were in exile because their marriage had not been approved by Tsar Nicholas II. The family returned to Russia prior to World War I, but was forced to flee following the Russian Revolution of 1917.

III. Emich, 7th Prince of Leiningen (1926-1991), titular Prince of Leiningen from 1946 until his death, x Eilika of Oldenburg.

IV. Prince Karl Emich of Leiningen.

II b. Vladimir Cyrillovich, (Влади́мир Кири́ллович Рома́нов) born 30 August [O.S. 17 August] 1917 – 21 April 1992), claimed the Headship of the Imperial Family from 1938 to his death, Grand Duke of Russia (1938–1992).

III. Maria Vladimirovna (Мари́я Влади́мировна Рома́нова), born 23 December 1953 in Madrid), has been a claimant to the headship of the Imperial Family since 1992 Grand Duchess of Russia (1992–present).

IV. Grand Duke George Mikhailovich of Russia

Nikolaevichi branch

I. Nicholas Romanov, Prince of Russia (1992–2014)

II. Prince Dimitri Romanovich of Russia (2014–present)

III. Prince Andrew Andreevich (born 1923)

 Applicable law

Karl Emich of Leiningen signs an address to Vladimir Putin aksing permission to assign a land in Ekaterinburg for creation of the Sovereign State Imperial See (Source: Wikipedia).

HSH Karl Emich Prince of Leiningen signs an address to Vladimir Putin aksing permission to assign a land in Ekaterinburg for creation of the Sovereign State Imperial See (Source: Wikipedia).

The Russian laws governing membership in the imperial house, succession to the throne and other dynastic subjects are contained in the Fundamental State Laws of the Russian Empire and the Statute of the Imperial Family (codification of 1906, as amended through 1911). These laws, referred to collectively as “the succession laws” in this essay, are sometimes described as “the Pauline law”, because their original version was promulgated in 1797 by Emperor Paul I.

At the present time, not one of the Emperors or Grand Dukes of Russia has left living descendants with unchallengeable rights to the Throne of Russia. When marrying a foreigner of Equal Rank, or member of a Reigning Family, family members were obliged to renounce their and their issue’s rights to the succession to the Throne of Russia.

Since 1917 the Russian Empire and its laws regarding social classes ceased to exist (Central Executive Committee and the Council of People’s Commissars, Decree on the Abolition of Social Estates and Civil Ranks, 10 November  1917):

 1. All classes and class divisions of citizens, class privileges and disabilities, class organizations and institutions which have until now existed in Russia, as well as all civil ranks, are abolished.
 2. All designations (as merchant, nobleman, burgher, peasant, etc.), titles (as Prince, Count, etc.), and distinctions of civil ranks (Privy, State, and other Councilors), are abolished, and one common designation is established for all the population of Russia-citizen of the Russian Republic.
 3. The properties of the noblemen’s class institutions are hereby transferred to corresponding Zemstvo self-governing bodies.
 4. The properties of merchants’ and burghers’ associations are hereby placed at the disposal of corresponding municipal bodies.
 5. All class institutions, transactions, and archives are hereby transferred to the jurisdiction of corresponding municipal and Zemstvo bodies.
 6. All corresponding clauses of the laws which have existed until now are abolished.
 7. This decree becomes effective from the day of its publication, and is to be immediately put into effect, by the local Soviets of Workmen’s, Soldiers’, and Peasants’ Deputies.

Conclusions

In addition to the abolishment of the public laws regarding social classes, none of the current Romanov family members has unchallengeable rights to the Throne of Russia according to the Pauline Laws. Therefore the headship of the House of Romanov remains a political matter that cannot be determined from a legal perspective. The only authority that can restore the rights to the Russian throne is the Russian Federation. In my opinion, the imperial nobility and the titles it awarded may theoretically remain valid but for the Russian Federation they are quasi foreign.

Sources

Links